Saigon Co.op: Tổ chức Hiến máu tình nguyện trên khắp các mặt trận.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2018, Đo&agrave;n Saigon Co.op tổ chức hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện ở 6 điểm tập trung tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; nhiều cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Sẻ giọt m&aacute;u đ&agrave;o &ndash; Trao niềm hi vọng&rdquo; &ndash; th&ocirc;ng điệp n&agrave;y đ&atilde; được truyền đi rộng r&atilde;i, mạnh mẽ trong Ng&agrave;y hội thanh ni&ecirc;n Saigon Co.op hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện - thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tham gia hiến m&aacute;u.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến ng&agrave;y 26/7/2018, đ&atilde; c&oacute; 957 người tham gia với 1082 đơn vị m&aacute;u được hiến tặng v&agrave; con số n&agrave;y sẽ tiếp tục tăng l&ecirc;n trong thời gian c&ograve;n lại của chiến dịch.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31157/hien%20mau%201.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31157/hien%20mau%202.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: justify;">Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện l&agrave; một trong những nghĩa cử cao đẹp m&agrave; C&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Saigon Co.op đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ duy tr&igrave; thực hiện để g&oacute;p phần đem lại sự sống, niềm hi vọng cho x&atilde; hội; hoạt động n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m cho chiến dịch Kỳ nghỉ hồng th&ecirc;m phần &yacute; nghĩa v&agrave; s&ocirc;i nổi, tạo được dấu ấn của Tuổi trẻ Saigon Co.op trong Ng&agrave;y hội chung của Tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;