Quận 4: Cựu quân nhân gương mẫu và niềm say mê với công tác Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>So với th&acirc;n h&igrave;nh &ldquo;qu&aacute; khổ&rdquo; của m&igrave;nh th&igrave; ch&agrave;ng trai n&agrave;y lại rất nhanh nhẹn v&agrave; năng nổ trong mọi việc. Đ&oacute; l&agrave; những ấn tượng của t&ocirc;i về ch&agrave;ng thanh ni&ecirc;n Nguyễn Th&agrave;nh Thế khi đang t&iacute;ch cực&nbsp;tham gia hoạt động Đo&agrave;n tại Phường 16, Quận 4. Được biết, Thế c&ograve;n l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của C&acirc;u lạc bộ Cựu qu&acirc;n nh&acirc;n của phường.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37804960_2053214698045572_4871054480637952000_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=9d2ada7e9d65d1fb06b92caa318bd438&amp;oe=5C0FEEEE" style="font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n&nbsp;v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của phường nhiều năm, đối với Thế đ&oacute; l&agrave; m&ocirc;i trường tập thể cho m&igrave;nh trưởng th&agrave;nh hơn. Năm 2015, Thế vinh dự được Cấp ủy Chi bộ Khu phố 4 kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đ&oacute;, Thế c&oacute; th&ecirc;m nguồn động lực để ti&ecirc;n phong t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n đường thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Thế chia sẻ vui :&ldquo;<em>Trước khi nhập ngũ, m&igrave;nh&nbsp;phải cật lực giảm c&acirc;n để đ&uacute;ng theo ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; t&ocirc;i&nbsp;rất vui mừng khi sức khỏe đảm bảo, nhận được Giấy b&aacute;o tr&uacute;ng tuyển. L&uacute;c đ&oacute;, l&atilde;nh đạo phường, c&aacute;c anh chị Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n động vi&ecirc;n v&agrave; chia sẻ gi&uacute;p đỡ gia đ&igrave;nh để m&igrave;nh&nbsp;y&ecirc;n t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong gia đ&igrave;nh Thế l&agrave; con một, ho&agrave;n cảnh gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, n&ecirc;n ngo&agrave;i việc đi học, Thế c&ograve;n ở nh&agrave; phụ gi&uacute;p gia đ&igrave;nh. B&agrave; V&otilde; Thị Hương &ndash; mẹ Thế chia sẻ: &ldquo;<em>Tốt nghiệp xong trung cấp, Thế cũng b&agrave;n bạc với gia đ&igrave;nh sẽ viết đơn t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n đường nhập ngũ để phục vụ cho qu&acirc;n đội. Ai l&agrave;m mẹ thấy con m&igrave;nh đi m&agrave; kh&ocirc;ng buồn chỉ c&ograve;n hai &ocirc;ng b&agrave; lủi thủi với nhau nhưng t&ocirc;i biết đ&oacute; l&agrave; một phần ước mơ của Thế, n&ecirc;n gia đ&igrave;nh cũng động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch để l&agrave;m hậu phương vững chắc cho con y&ecirc;n t&acirc;m l&ecirc;n đường thi h&agrave;nh nghĩa vụ của người thanh ni&ecirc;n, phục vụ cho Tổ quốc&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Được kho&aacute;c tr&ecirc;n m&igrave;nh m&agrave;u &aacute;o l&iacute;nh, Thế hiểu được tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh n&ecirc;n đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, r&egrave;n luyện học tập. Thế bổi hồi nhớ lại<em>: &ldquo;Trước kia, mỗi khi l&agrave;m việc g&igrave;, chỉ cần gặp một v&agrave;i trở ngại l&agrave; m&igrave;nh&nbsp;c&oacute; thể bỏ cuộc, nhưng trong Qu&acirc;n đội th&igrave; kh&aacute;c, m&igrave;nh r&egrave;n cho m&igrave;nh được sức khỏe khi&ecirc;ng v&aacute;c kh&ocirc;ng biết mệt; h&igrave;nh th&agrave;nh nền nếp, kỷ luật rất tốt về giờ giấc, đặc biệt m&igrave;nh&nbsp;biết nấu cơm gia đ&igrave;nh do được ph&acirc;n c&ocirc;ng của Lữ đo&agrave;n phục vụ trong bếp ăn&rdquo;. Thế cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n hồi tưởng kể về kỉ niệm nhớ nhất ch&iacute;nh l&agrave; những l&uacute;c c&oacute; ai trong đội bệnh, c&aacute;c chiến sĩ lại cuống cuồng nấu ch&aacute;o v&agrave; xin từng vi&ecirc;n thuốc cho nhau; những buổi tối sinh nhật ấm &aacute;p đậm chất bộ đội, hay những đ&ecirc;m canh g&aacute;c lạnh ngo&agrave;i trời &hellip; Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những kỷ niệm của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh mang lại những trải nghiệm về nghĩa&nbsp;t&igrave;nh qu&acirc;n - d&acirc;n,...&nbsp; Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; kỷ niệm trước ng&agrave;y tiễn chiến sĩ về địa phương, đơn vị tổ chức gặp mặt, chia tay mọi người c&ugrave;ng cất cao lời ca tiếng h&aacute;t &hellip; v&agrave; cả đ&ecirc;m kh&ocirc;ng ai ngủ được cứ nằm th&igrave; thầm với nhau d&ugrave; ở đ&acirc;u, ai l&agrave;m g&igrave; đi nữa cũng lu&ocirc;n ph&aacute;t huy truyền thống, phẩm chất &ldquo;Bộ đội Cụ Hồ&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37790584_2053214624712246_594165724189032448_n.jpg?_nc_cat=0&amp;oh=097091be1160878d98a2c343facc711e&amp;oe=5BD6CC2D" style="font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2018, trở về địa phương, Thế tiếp tục cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh cho Đo&agrave;n v&agrave; tham gia v&agrave;o C&acirc;u lạc bộ Cựu qu&acirc;n nh&acirc;n. Với vai tr&ograve; l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố, Thế chủ động phối hợp với c&aacute;c chi hội tổ chức c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, văn nghệ, chương tr&igrave;nh về nguồn, x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o do phường ph&aacute;t động như: tổ chức ng&agrave;y hội &quot;Thanh ni&ecirc;n khu phố t&ocirc;i&quot; nh&acirc;n dịp kỷ niệm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; ra qu&acirc;n chủ nhật xanh; x&acirc;y dựng bức tường văn minh đầu ti&ecirc;n cho khu phố; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n trong chi đo&agrave;n thu gom phế liệu c&oacute; thể t&aacute;i chế, b&aacute;n phế liệu tặng tập trắng cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn,&hellip; Được biết, việc sinh hoạt Đo&agrave;n ở cơ sở l&acirc;u nay gặp rất nhiều kh&oacute; khăn do số lượng thanh ni&ecirc;n đi l&agrave;m, đi học... V&igrave; thế, Thế lu&ocirc;n phải đổi mới x&acirc;y dựng c&aacute;c hoạt động với h&igrave;nh thức đa dạng, phong ph&uacute; v&agrave; thiết thực. Ngo&agrave;i ra, khi c&oacute; hoạt động g&igrave; ở địa phương th&igrave; phải trực tiếp đến vận động, giải th&iacute;ch &yacute; nghĩa về hoạt động d&ugrave;ng cả t&acirc;m huyết để thanh ni&ecirc;n hiểu c&ugrave;ng tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối với việc tham gia C&acirc;u lạc bộ Cựu qu&acirc;n nh&acirc;n c&ograve;n trong tuổi Đo&agrave;n, Thế ph&aacute;t huy được vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, nhất l&agrave; việc vận động thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển nghĩa vụ qu&acirc;n sự l&ecirc;n đường nhập ngũ; vận động qu&acirc;n nh&acirc;n trẻ tham gia sinh hoạt v&agrave; trở th&agrave;nh một lực lượng n&ograve;ng cốt trong c&aacute;c phong tr&agrave;o tại địa phương; hỗ trợ c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh Quận 4 tổ chức c&aacute;c hoạt động trong m&ugrave;a h&egrave; năm nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chia sẻ nhận x&eacute;t về Nguyễn Th&agrave;nh Thế, anh Nguyễn Ho&agrave;ng Lu&acirc;n &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 16 cho biết: &ldquo;<em>Đến nay cũng gần 6 năm, t&ocirc;i với Thế c&ugrave;ng nhau s&aacute;t c&aacute;nh với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tại địa phương, t&ocirc;i kh&ocirc;ng sao kể hết về con người cậu ấy chỉ c&oacute; thể n&oacute;i &ldquo;lửa nhiệt huyết d&agrave;nh cho Đo&agrave;n&rdquo; đ&atilde; ăn s&acirc;u v&agrave;o trong tim Thế&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c c&acirc;u chuyện, khi hỏi ho&agrave;i b&atilde;o trong tương lai của bạn&nbsp;l&agrave; g&igrave;? &nbsp;Thế trả lời ngắn gọn &ldquo;tTếp tục phục vụ cho đất nước&rdquo;. Với sự nhiệt t&igrave;nh, tr&aacute;ch nhiệm trong mọi hoạt động của người thủ lĩnh Đo&agrave;n, một qu&acirc;n nh&acirc;n được t&ocirc;i luyện trong m&ocirc;i trường Qu&acirc;n đội, trui r&egrave;n từ&nbsp;Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh th&igrave; tin rằng Nguyễn Th&agrave;nh Thế sẽ l&agrave; người truyền kh&aacute;t vọng tuổi trẻ đến tất cả bạn thanh ni&ecirc;n tại khu phố.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Kh&aacute;nh Ng&acirc;n&nbsp;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;