Quận 7: Tổ chức ngày hội “Mùa hè yêu thương” lần V năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được sự đồng &yacute; của Ban chỉ đạo sinh hoạt H&egrave; Quận 7, đơn vị Quận Đo&agrave;n &ndash; Trung t&acirc;m thể dục thể thao &ndash; Trung t&acirc;m văn h&oacute;a Quận c&ugrave;ng nhau phối hợp tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; y&ecirc;u thương&rdquo; lần V năm 2018. Tại ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; Thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo H&egrave; Quận 7 đ&atilde; ph&aacute;t biểu động vi&ecirc;n c&aacute;c em thiếu nhi tham gia ng&agrave;y hội v&agrave; ch&iacute;nh thức khai mạc ng&agrave;y hội &ldquo; M&ugrave;a h&egrave; y&ecirc;u thương&rdquo; lần V năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ng&agrave;y hội, c&aacute;c em được tham gia c&aacute;c nội dung như: li&ecirc;n hoan văn nghệ h&egrave; chủ đề &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ Quốc Việt Nam&rdquo;, hội thao 4 m&ocirc;n phối hợp &ndash; k&eacute;o co, vẽ tranh về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; chiếu phim 3D về anh h&ugrave;ng lịch sử &ldquo;Cậu b&eacute; cờ lau&rdquo;- &ldquo;Trần Quốc Toản&rdquo; do H&atilde;ng Phim Trẻ phụ tr&aacute;ch, quầy đọc s&aacute;ch do t&ograve;a soạn B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng phụ tr&aacute;ch. Ng&agrave;y hội đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 500 em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Ng&agrave;y hội đ&atilde; tạo n&ecirc;n một&nbsp;s&acirc;n chơi h&egrave; bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu c&oacute; sự gắn kết giao lưu học hỏi lẫn nhau.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/c8923820f12e1070493f.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/2c6b9021582fb971e03e.jpg" style="height:800px; width:1200px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/222b690fa101405f1910.jpg" style="height:800px; width:1200px" /></span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/36673549_383495542172804_8122500433454301184_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /><strong>HỒ LINH</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;