Quận 7: Tổ chức ngày hội “Mùa hè yêu thương” lần V năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được sự đồng &yacute; của Ban chỉ đạo sinh hoạt H&egrave; Quận 7, đơn vị Quận Đo&agrave;n &ndash; Trung t&acirc;m thể dục thể thao &ndash; Trung t&acirc;m văn h&oacute;a Quận c&ugrave;ng nhau phối hợp tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; y&ecirc;u thương&rdquo; lần V năm 2018. Tại ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; Thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo H&egrave; Quận 7 đ&atilde; ph&aacute;t biểu động vi&ecirc;n c&aacute;c em thiếu nhi tham gia ng&agrave;y hội v&agrave; ch&iacute;nh thức khai mạc ng&agrave;y hội &ldquo; M&ugrave;a h&egrave; y&ecirc;u thương&rdquo; lần V năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ng&agrave;y hội, c&aacute;c em được tham gia c&aacute;c nội dung như: li&ecirc;n hoan văn nghệ h&egrave; chủ đề &ldquo;Em y&ecirc;u Tổ Quốc Việt Nam&rdquo;, hội thao 4 m&ocirc;n phối hợp &ndash; k&eacute;o co, vẽ tranh về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; chiếu phim 3D về anh h&ugrave;ng lịch sử &ldquo;Cậu b&eacute; cờ lau&rdquo;- &ldquo;Trần Quốc Toản&rdquo; do H&atilde;ng Phim Trẻ phụ tr&aacute;ch, quầy đọc s&aacute;ch do t&ograve;a soạn B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng phụ tr&aacute;ch. Ng&agrave;y hội đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 500 em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Ng&agrave;y hội đ&atilde; tạo n&ecirc;n một&nbsp;s&acirc;n chơi h&egrave; bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7 đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu c&oacute; sự gắn kết giao lưu học hỏi lẫn nhau.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/c8923820f12e1070493f.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/2c6b9021582fb971e03e.jpg" style="height:800px; width:1200px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/222b690fa101405f1910.jpg" style="height:800px; width:1200px" /></span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31049/36673549_383495542172804_8122500433454301184_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /><strong>HỒ LINH</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;