Quận 7: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và Giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 7/7/2018 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t năm 2018 cho tr&ecirc;n 60 học vi&ecirc;n l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ chủ chốt l&agrave; b&iacute; thư, ph&oacute; b&iacute; thư, Ủy vi&ecirc;n thường vụ c</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ủa cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận Đo&agrave;n. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của lớp tập huấn l&agrave; những người với nhiều kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n đ&oacute; l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa - Ph&oacute; Ban kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; L&ecirc; Th&agrave;nh Khơi - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y những chuy&ecirc;n đề tổng quan về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n, c&aacute;c vấn đề về c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, kỷ luật v&agrave; thi h&agrave;nh kỷ luật của Đo&agrave;n, chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống thường gặp, đặc biệt với phương ph&aacute;p tổ chức l&agrave;m việc nh&oacute;m, đ&atilde; c&oacute; nhiều t&igrave;nh huống sinh động qua phần đ&oacute;ng vai của ch&iacute;nh c&aacute;c học vi&ecirc;n, c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến hay c&ugrave;ng thảo luận s&ocirc;i nổi...<br /> Đồng thời, Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n dưới sự chủ tr&igrave; của Đồng ch&iacute; L&ecirc; Th&agrave;nh Khơi - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức họp giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n 6 th&aacute;ng đầu năm 2018 c&oacute; trọng t&acirc;m, trọng điểm, ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh của quận 7.&nbsp;<br /> Th&ocirc;ng qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho c&aacute;c c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t cấp quận v&agrave; cơ sở n&acirc;ng cao năng lực, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n; kịp thời ph&aacute;t hiện, ngăn ngừa kh&ocirc;ng để tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n vi phạm, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n trong sạch gắn với x&acirc;y dựng đơn vị vững mạnh to&agrave;n diện, ho&agrave;n th&agrave;nh thắng lợi nhiệm vụ được giao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36818932_385020672020291_6087690407741751296_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36780814_385022528686772_8481069647926394880_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36834042_385020488686976_5969839163724267520_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36854843_385020985353593_1181389329528782848_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><strong>HỒ LINH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;