Quận 7: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và Giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 7/7/2018 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t năm 2018 cho tr&ecirc;n 60 học vi&ecirc;n l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ chủ chốt l&agrave; b&iacute; thư, ph&oacute; b&iacute; thư, Ủy vi&ecirc;n thường vụ c</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ủa cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận Đo&agrave;n. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của lớp tập huấn l&agrave; những người với nhiều kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n đ&oacute; l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa - Ph&oacute; Ban kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; L&ecirc; Th&agrave;nh Khơi - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y những chuy&ecirc;n đề tổng quan về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n, c&aacute;c vấn đề về c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, kỷ luật v&agrave; thi h&agrave;nh kỷ luật của Đo&agrave;n, chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống thường gặp, đặc biệt với phương ph&aacute;p tổ chức l&agrave;m việc nh&oacute;m, đ&atilde; c&oacute; nhiều t&igrave;nh huống sinh động qua phần đ&oacute;ng vai của ch&iacute;nh c&aacute;c học vi&ecirc;n, c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến hay c&ugrave;ng thảo luận s&ocirc;i nổi...<br /> Đồng thời, Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n dưới sự chủ tr&igrave; của Đồng ch&iacute; L&ecirc; Th&agrave;nh Khơi - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức họp giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n 6 th&aacute;ng đầu năm 2018 c&oacute; trọng t&acirc;m, trọng điểm, ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh của quận 7.&nbsp;<br /> Th&ocirc;ng qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho c&aacute;c c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t cấp quận v&agrave; cơ sở n&acirc;ng cao năng lực, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n; kịp thời ph&aacute;t hiện, ngăn ngừa kh&ocirc;ng để tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n vi phạm, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n trong sạch gắn với x&acirc;y dựng đơn vị vững mạnh to&agrave;n diện, ho&agrave;n th&agrave;nh thắng lợi nhiệm vụ được giao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36818932_385020672020291_6087690407741751296_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36780814_385022528686772_8481069647926394880_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36834042_385020488686976_5969839163724267520_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36854843_385020985353593_1181389329528782848_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><strong>HỒ LINH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;