Quận 7: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và Giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 7/7/2018 vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n được sự hỗ trợ của Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị quận tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t năm 2018 cho tr&ecirc;n 60 học vi&ecirc;n l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ chủ chốt l&agrave; b&iacute; thư, ph&oacute; b&iacute; thư, Ủy vi&ecirc;n thường vụ c</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ủa cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận Đo&agrave;n. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của lớp tập huấn l&agrave; những người với nhiều kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n đ&oacute; l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa - Ph&oacute; Ban kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; L&ecirc; Th&agrave;nh Khơi - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y những chuy&ecirc;n đề tổng quan về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n, c&aacute;c vấn đề về c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, kỷ luật v&agrave; thi h&agrave;nh kỷ luật của Đo&agrave;n, chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống thường gặp, đặc biệt với phương ph&aacute;p tổ chức l&agrave;m việc nh&oacute;m, đ&atilde; c&oacute; nhiều t&igrave;nh huống sinh động qua phần đ&oacute;ng vai của ch&iacute;nh c&aacute;c học vi&ecirc;n, c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến hay c&ugrave;ng thảo luận s&ocirc;i nổi...<br /> Đồng thời, Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n dưới sự chủ tr&igrave; của Đồng ch&iacute; L&ecirc; Th&agrave;nh Khơi - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức họp giao ban c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n 6 th&aacute;ng đầu năm 2018 c&oacute; trọng t&acirc;m, trọng điểm, ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh của quận 7.&nbsp;<br /> Th&ocirc;ng qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho c&aacute;c c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t cấp quận v&agrave; cơ sở n&acirc;ng cao năng lực, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n; kịp thời ph&aacute;t hiện, ngăn ngừa kh&ocirc;ng để tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n vi phạm, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n trong sạch gắn với x&acirc;y dựng đơn vị vững mạnh to&agrave;n diện, ho&agrave;n th&agrave;nh thắng lợi nhiệm vụ được giao.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36818932_385020672020291_6087690407741751296_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36780814_385022528686772_8481069647926394880_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36834042_385020488686976_5969839163724267520_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31048/36854843_385020985353593_1181389329528782848_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><strong>HỒ LINH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;