Được vinh danh nhờ sáng kiến vì người lao động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TTO - Hai thợ trẻ c&ugrave;ng qu&ecirc; B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, l&agrave;m việc chung X&iacute; nghiệp dịch vụ &ocirc;t&ocirc; Isuzu An Lạc, Tổng c&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; giao th&ocirc;ng vận tải S&agrave;i G&ograve;n TNHH một th&agrave;nh vi&ecirc;n (TP.HCM) vừa được Trung ương Đo&agrave;n vinh danh &ldquo;Người thợ trẻ giỏi&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31021/1-1530585986798916699410.jpg" style="height:417px; width:700px" /></strong><br /> Anh Nguyễn Th&agrave;nh Tuấn (tr&aacute;i) v&agrave; anh L&ecirc; Văn Ph&aacute;p tại x&iacute; nghiệp - Ảnh: K.ANH</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; anh L&ecirc; Văn Ph&aacute;p - 28 tuổi, tổ trưởng tổ sửa chữa tổng qu&aacute;t 3 v&agrave; anh Nguyễn Th&agrave;nh Tuấn - 26 tuổi, cố vấn dịch vụ sửa chữa &ocirc;t&ocirc;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31021/Untitled.png" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">C&oacute; s&aacute;ng kiến, c&ocirc;ng đoạn l&agrave;m việc nhẹ hẳn</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đầu qu&acirc;n về x&iacute; nghiệp c&aacute;ch đ&acirc;y 5 năm sau khi tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ &ocirc;t&ocirc; của Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, anh L&ecirc; Văn Ph&aacute;p bắt đầu c&ocirc;ng việc của một kỹ thuật vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n bắt &quot;bệnh&quot; v&agrave; ra lời giải &quot;điều trị&quot; cho những cỗ m&aacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, trong nhiều lần lắp phốt đu&ocirc;i cốt m&aacute;y (động cơ), kh&ocirc;ng chỉ anh m&agrave; hầu như mọi người đều thấy kh&oacute; khăn v&agrave; đ&ocirc;i khi c&ograve;n l&agrave;m bể chiếc phốt do đẩy lực qu&aacute; tay. &quot;Chỉ l&agrave; 300.000 đồng/c&aacute;i, nhưng nếu hư hỏng nhiều cũng g&acirc;y thiệt hại cho đơn vị. T&ocirc;i suy nghĩ t&igrave;m c&aacute;ch l&agrave;m thế n&agrave;o cho hiệu quả nhất&quot; - anh Ph&aacute;p chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Ph&aacute;p đề xuất giải ph&aacute;p cải tiến c&aacute;ch lắp phốt bằng việc d&ugrave;ng dụng cụ cẩu để &eacute;p phốt khi r&aacute;p. Khi &aacute;p dụng s&aacute;ng kiến n&agrave;y, c&ocirc;ng việc ở c&ocirc;ng đoạn n&agrave;y nhẹ hẳn, động cơ rất hiếm khi bị bể phốt, tiết kiệm thời gian cho người lao động, tăng năng suất l&agrave;m việc của mỗi người thợ, g&oacute;p phần tăng hiệu quả c&ocirc;ng việc của x&iacute; nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Giảm bớt sức người</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguyễn Th&agrave;nh Tuấn, cựu sinh vi&ecirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh cơ kh&iacute; động lực Đại học Sư phạm kỹ thuật, cũng bắt đầu với c&ocirc;ng việc của một người thợ. Anh Tuấn l&agrave; t&aacute;c giả giải ph&aacute;p &quot;Chế tạo dụng cụ th&aacute;o trục xoay b&aacute;nh xe&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute; khi l&agrave;m việc, người lao động d&ugrave;ng b&uacute;a đ&oacute;ng để th&aacute;o trục xoay b&aacute;nh xe, c&oacute; khi phải cần đến ba người mới c&oacute; thể giải quyết. Kh&ocirc;ng chỉ mất sức m&agrave; c&ograve;n dễ xảy ra tai nạn nếu người đập b&uacute;a kh&ocirc;ng chuẩn x&aacute;c th&igrave; người giữ thăng bằng sẽ bị đập v&agrave;o tay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dụng cụ do anh Tuấn s&aacute;ng chế được thiết kế bằng sắt d&ugrave;ng như &quot;s&uacute;ng bắn&quot;, c&oacute; lực khoảng 8kg để th&aacute;o trục xoay b&aacute;nh xe một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng, nhanh ch&oacute;ng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Vốn dĩ nh&agrave; thiết kế của h&atilde;ng xe đ&atilde; l&agrave;m rất chuẩn. Nhưng trong thực tế, một số chi tiết vẫn chưa ph&ugrave; hợp, do vậy nếu l&agrave;m việc m&agrave; c&oacute; s&aacute;ng kiến gi&uacute;p c&ocirc;ng việc hiệu quả hơn v&agrave; tất cả v&igrave; sự an to&agrave;n&quot; - anh Tuấn cho hay.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1530585879154" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 247, 249); font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; color: rgb(35, 31, 32);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Tuấn từng tham gia hội thi tay nghề cấp to&agrave;n quốc của ISUZU trước anh Ph&aacute;p v&agrave; đoạt giải nhất. Đồng đội anh cũng &quot;ẵm&quot; lu&ocirc;n giải nhất tập thể.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau th&agrave;nh t&iacute;ch n&agrave;y, anh Tuấn đ&atilde; được ban l&atilde;nh đạo đề đạt l&ecirc;n vị tr&iacute; cố vấn dịch vụ sửa chữa &ocirc;t&ocirc;. Nghĩa l&agrave; anh kh&ocirc;ng c&ograve;n trực tiếp th&aacute;o r&aacute;p m&aacute;y m&oacute;c m&agrave; nhiệm vụ đ&atilde; nặng hơn khi anh vừa tiếp x&uacute;c tư vấn kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; cũng l&agrave; &quot;b&aacute;c sĩ&quot; đầu ti&ecirc;n bắt bệnh cho những chiếc xe bị hư.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n anh Ph&aacute;p cũng ghi t&ecirc;n m&igrave;nh trong danh s&aacute;ch những người thợ giỏi khi đoạt giải nhất Hội thi tay nghề kỹ thuật vi&ecirc;n ISUZU to&agrave;n quốc năm 2017 v&agrave; đội của anh đoạt giải nhất đồng đội.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện anh Ph&aacute;p đảm nhiệm vai tr&ograve; tổ trưởng tổ sửa chữa tổng qu&aacute;t 3 của x&iacute; nghiệp. Bằng kinh nghiệm người thợ vững chuy&ecirc;n m&ocirc;n, anh lu&ocirc;n hỗ trợ đồng nghiệp giải quyết c&aacute;c kh&acirc;u sửa chữa những xe bị hư hỏng nặng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cả hai anh ch&agrave;ng thợ giỏi từng được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi cho những người thợ c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến trong lao động.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KIM ANH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;