Quận 7: Kết nạp Đảng cho chiến sĩ Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">V&agrave;o s&aacute;ng nay ng&agrave;y 28/6/2018 Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ Phạm Tuyết Minh - Ph&oacute; b&iacute; thư chi đo&agrave;n mầm non T&acirc;n Hưng - Quận 7 đ&atilde; diễn ra tại trường Mầm non T&acirc;n Hưng trong kh&ocirc;ng kh&iacute; những ng&agrave;y s&ocirc;i nổi của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30996/Phạm Tuyết Minh - THưng 4.JPG" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Hồng &ndash; B&iacute; thư chi bộ nh&agrave; trường thể hiện sự tr&acirc;n trọng v&agrave; b&agrave;y tỏ niềm vinh dự to lớn khi c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave;o Đảng với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ, song đ&oacute; cũng l&agrave; một nhiệm vụ hết sức cao cả. Chi bộ nh&agrave; trường mong rằng đồng ch&iacute; l&agrave; Đảng vi&ecirc;n mới phải nhanh ch&oacute;ng nghi&ecirc;n cứu, nắm bắt v&agrave; x&aacute;c định r&otilde; nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của chi bộ, nỗ lực học tập, r&egrave;n luyện để n&acirc;ng cao hiểu biết về Đảng, r&egrave;n luyện khả năng vận động quần ch&uacute;ng; thường xuy&ecirc;n gi&uacute;p đỡ v&agrave; l&agrave; tấm gương cho thế hệ kế thừa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tham gia c&aacute;c hoạt động của chiến dịch gi&uacute;p cho bản th&acirc;n c&aacute;c bạn được r&egrave;n luyện rất nhiều. Trải qua c&aacute;c m&ugrave;a&nbsp;Hoa phượng đỏ, đồng ch&iacute; Minh&nbsp;cảm nhận được sự trưởng th&agrave;nh của bản th&acirc;n rất lớn, mỗi m&ugrave;a Hoa phượng đỏ l&agrave; mỗi sự trải nghiệm tuyệt vời. V&igrave; thế h&ocirc;m nay đ&atilde; rất vinh dự được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng để tiếp tục ph&aacute;t huy nội lực sẵn c&oacute; v&agrave; học hỏi nhiều hơn, trưởng th&agrave;nh hơn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">HỒ LINH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;