Quận 7: “Chiến sĩ tình nguyện đồng hành cùng thanh thiếu nhi tập huấn kỹ năng thực hành xã hội” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiết thực tổ chức hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh thiếu nhi tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội&rdquo; năm 2018. Được sự cho ph&eacute;p của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Ban Chỉ huy chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Hoa phượng đỏ Quận 7 năm 2018 tổ chức chương tr&igrave;nh tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; hỏa hoạn&nbsp;<span style="color:rgb(29, 33, 41)">tại khu chung cư, cao tầng v&agrave;&nbsp;Kỹ năng tư duy t&iacute;ch cực v&agrave; phương ph&aacute;p học tập hiệu quả.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự tham gia của hơn 100 chiến sĩ hoa phượng đỏ v&agrave; hơn 30 chiến sĩ h&agrave;nh qu&acirc;n xanh&nbsp;đ&atilde; được trang bị&nbsp;</span><span style="color:rgb(102, 102, 102)">kỹ năng tự vệ v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm cũng như phương ph&aacute;p học tập hiệu </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">quả&nbsp;với sự hướng dẫn của T</span>hầy Nguyễn Ngọc Duy- Thạc sỹ t&acirc;m l&yacute;<span style="color:rgb(102, 102, 102)">.&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">C&aacute;c bạn được Thầy&nbsp;Nguyễn Ngọc Duy l&yacute; giải những sự biến đổi v&agrave; ph&aacute;t triển về mặt sinh l&yacute; hay những chuyển biến về mặt tinh thần, phương ph&aacute;p tư duy t&iacute;ch cực trong học tập để đạt hiệu quả cao trong học tập.&nbsp;Ngay sau đ&oacute;, c&aacute;c bạn tiếp tục được tham gia một lớp tập huấn&nbsp;kh&ocirc;ng k&eacute;m phần hấp dẫn v&agrave; th&uacute; vị, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; tập huấn&nbsp;kỹ năng </span>ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; hỏa hoạn&nbsp;<span style="color:rgb(29, 33, 41)">tại khu chung cư, cao tầng</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">. Dẫn dắt c&aacute;c bạn&nbsp;ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; chiến sĩ h&agrave;nh qu&acirc;n xanh. Kh&ocirc;ng c&ograve;n vẻ nghi&ecirc;m nghị thường ng&agrave;y, c&aacute;c đồng ch&iacute; chiến sĩ đến với buổi tập huấn&nbsp;bằng tất cả sự th&acirc;n thiện, hướng dẫn c&aacute;c bạn&nbsp;c&aacute;ch tự vệ trong từng trường hợp như khi bị sự cố hỏa hoạn. Buổi tập huấn&nbsp;trở n&ecirc;n s&ocirc;i nổi hơn khi được c&aacute;c đồng ch&iacute; h&agrave;nh qu&acirc;n xanh&nbsp;hướng dẫn tập luyện thực tế bằng b&igrave;nh cứu hỏa để dập tắt đ&aacute;m ch&aacute;y v&agrave; c&aacute;c kỹ năng cần thiết kh&aacute;c.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Tất cả c&aacute;c hoạt động đ&atilde; tạo n&ecirc;n bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động, n&aacute;o nhiệt l&agrave;m nổi bật tinh thần của chiến dịch Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh mặt trận quận 7.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30935/36189131_274071546484225_5686137877830828032_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30935/36088309_274071123150934_7343266183388332032_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30935/36063322_274071196484260_4043128933661540352_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30935/36042816_274071459817567_3835441336182374400_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh&nbsp;</span></strong></p> <p><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” của Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong thời gian qua và là một trong 8 công trình được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Agile Việt Nam
;