Quận 7: “Chiến sĩ tình nguyện đồng hành cùng thanh thiếu nhi tập huấn kỹ năng thực hành xã hội” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiết thực tổ chức hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh thiếu nhi tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội&rdquo; năm 2018. Được sự cho ph&eacute;p của Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Ban Chỉ huy chiến dịch H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Hoa phượng đỏ Quận 7 năm 2018 tổ chức chương tr&igrave;nh tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; hỏa hoạn&nbsp;<span style="color:rgb(29, 33, 41)">tại khu chung cư, cao tầng v&agrave;&nbsp;Kỹ năng tư duy t&iacute;ch cực v&agrave; phương ph&aacute;p học tập hiệu quả.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự tham gia của hơn 100 chiến sĩ hoa phượng đỏ v&agrave; hơn 30 chiến sĩ h&agrave;nh qu&acirc;n xanh&nbsp;đ&atilde; được trang bị&nbsp;</span><span style="color:rgb(102, 102, 102)">kỹ năng tự vệ v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm cũng như phương ph&aacute;p học tập hiệu </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(102, 102, 102)">quả&nbsp;với sự hướng dẫn của T</span>hầy Nguyễn Ngọc Duy- Thạc sỹ t&acirc;m l&yacute;<span style="color:rgb(102, 102, 102)">.&nbsp;</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">C&aacute;c bạn được Thầy&nbsp;Nguyễn Ngọc Duy l&yacute; giải những sự biến đổi v&agrave; ph&aacute;t triển về mặt sinh l&yacute; hay những chuyển biến về mặt tinh thần, phương ph&aacute;p tư duy t&iacute;ch cực trong học tập để đạt hiệu quả cao trong học tập.&nbsp;Ngay sau đ&oacute;, c&aacute;c bạn tiếp tục được tham gia một lớp tập huấn&nbsp;kh&ocirc;ng k&eacute;m phần hấp dẫn v&agrave; th&uacute; vị, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; tập huấn&nbsp;kỹ năng </span>ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; hỏa hoạn&nbsp;<span style="color:rgb(29, 33, 41)">tại khu chung cư, cao tầng</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">. Dẫn dắt c&aacute;c bạn&nbsp;ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; chiến sĩ h&agrave;nh qu&acirc;n xanh. Kh&ocirc;ng c&ograve;n vẻ nghi&ecirc;m nghị thường ng&agrave;y, c&aacute;c đồng ch&iacute; chiến sĩ đến với buổi tập huấn&nbsp;bằng tất cả sự th&acirc;n thiện, hướng dẫn c&aacute;c bạn&nbsp;c&aacute;ch tự vệ trong từng trường hợp như khi bị sự cố hỏa hoạn. Buổi tập huấn&nbsp;trở n&ecirc;n s&ocirc;i nổi hơn khi được c&aacute;c đồng ch&iacute; h&agrave;nh qu&acirc;n xanh&nbsp;hướng dẫn tập luyện thực tế bằng b&igrave;nh cứu hỏa để dập tắt đ&aacute;m ch&aacute;y v&agrave; c&aacute;c kỹ năng cần thiết kh&aacute;c.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Tất cả c&aacute;c hoạt động đ&atilde; tạo n&ecirc;n bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động, n&aacute;o nhiệt l&agrave;m nổi bật tinh thần của chiến dịch Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh mặt trận quận 7.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30935/36189131_274071546484225_5686137877830828032_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30935/36088309_274071123150934_7343266183388332032_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30935/36063322_274071196484260_4043128933661540352_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30935/36042816_274071459817567_3835441336182374400_n.jpg" /></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh&nbsp;</span></strong></p> <p><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;