TNTT Vũ Hoàng Trinh - Vững tay nghề, sáng tương lai

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Vũ Ho&agrave;ng Trinh (Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV)&nbsp;l&agrave; một trong những gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2018 được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n được tuy&ecirc;n dương v&agrave;o ng&agrave;y 10.6&nbsp;tại trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30883/1.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>Đại học kh&ocirc;ng phải l&agrave; con đường duy nhất</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vũ Ho&agrave;ng Trinh,&nbsp; sinh năm 1996 đến từ Đắk Lắk đ&atilde; khởi đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh của m&igrave;nh với quyết định mạnh mẽ:<em> H&agrave;nh động theo tiếng gọi của l&ograve;ng đam m&ecirc; s&aacute;ng tạo v&agrave; của t&igrave;nh y&ecirc;u m&atilde;nh liệt với nghề nấu ăn.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; niềm y&ecirc;u th&iacute;ch đặc biệt với c&aacute;c loại b&aacute;nh, Ho&agrave;ng Trinh đ&atilde; định hướng nghề nghiệp tương lai cho m&igrave;nh ngay từ những ng&agrave;y mới học lớp 10, v&agrave; kh&ocirc;ng ngần ngại n&oacute;i với ba mẹ: &quot;Con sẽ kh&ocirc;ng thi đại học. Con muốn theo nghề bếp!&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vũ Ho&agrave;ng Trinh chia sẻ: &quot;Từ nhỏ, t&ocirc;i thường t&ograve; m&ograve; v&agrave; t&igrave;m t&ograve;i về c&aacute;c loại b&aacute;nh. Khi t&ocirc;i n&oacute;i sẽ theo nghề bếp, ba t&ocirc;i trầm ng&acirc;m suy nghĩ một hồi rồi n&oacute;i: &quot;Con học g&igrave; cũng được. Đ&acirc;y l&agrave; quyết định của con, người thực hiện l&agrave; con, ba mẹ chỉ c&oacute; thể ở b&ecirc;n hỗ trợ, động vi&ecirc;n con m&agrave; th&ocirc;i&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nghe ba n&oacute;i vậy, t&ocirc;i chỉ việc thực hiện ước mơ của m&igrave;nh th&ocirc;i&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vượt khỏi định kiến &ldquo;tương lai chỉ được x&acirc;y khi bạn bước đi tr&ecirc;n con đường đại học&rdquo;, th&aacute;ng 10.2015, Trinh đăng k&yacute; v&agrave;o học trường Trung cấp Du lịch Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (Trường Saigontourist), hệ Trung cấp chuy<span style="font-family:inherit">&ecirc;n ng&agrave;nh Kỹ thuật chế biến m&oacute;n ăn &Acirc;u.</span></span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ những ng&agrave;y chập chững bước v&agrave;o nghề, Ho&agrave;ng Trinh lu&ocirc;n miệt m&agrave;i học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, đi l&agrave;m nhiều nơi, đảm nhận nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc trong bếp để học hỏi, t&iacute;ch lũy kinh nghiệm.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Vững tay nghề, s&aacute;ng tương lai</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với niềm say m&ecirc; v&agrave; chuy&ecirc;n cần, Ho&agrave;ng Trinh đạt giải Nhất nghề Nấu ăn tại Kỳ thi tay nghề TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tiếp tục đạt lu&ocirc;n giải nhất của Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2016.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30883/4.JPG" style="height:455px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh c&ocirc;ng nối tiếp th&agrave;nh c&ocirc;ng, th&aacute;ng 9.2016, Ho&agrave;ng Trinh được tham gia c&ugrave;ng đội tuyển Việt Nam trong Kỳ thi tay nghề ASEAN lần XI diễn ra tại Malaysia. Bước ra đấu trường khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, Trinh đ&atilde; tự tin thể hiện những kỹ năng được đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n nghiệp tại trường Saigontourist kết hợp với sự s&aacute;ng tạo của bản th&acirc;n, xuất sắc vượt qua 15 th&iacute; sinh đến từ 7 nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; đạt Huy chương Bạc to&agrave;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trở về sau chiến thắng từ cuộc thi ở Malaysia, Vũ Ho&agrave;ng Trinh vinh dự đại diện Việt Nam v&agrave; c&aacute;c nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; tham gia Kỳ thi tay nghề Thế giới lần thứ 44 năm 2017 tại Abu Dhabi thuộc C&aacute;c Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, với đề thi m&oacute;n &Acirc;u. Trinh xuất sắc đạt 727 điểm, số điểm cao thứ nh&igrave; trong 5 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc của đo&agrave;n Việt Nam, xếp hạng 8/42 th&iacute; sinh (42 nước), ngoạn mục đạt được Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc Thế giới (Top 16) vinh danh nền ẩm thực v&agrave; những đầu bếp Việt Nam tr&ecirc;n đấu trường thế giới khi tuổi đời c&ograve;n rất trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ghi nhận những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đạt được, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng cho Vũ Ho&agrave;ng Trinh&nbsp;giải thưởng &ldquo;Người thợ trẻ giỏi to&agrave;n quốc&rdquo; lần thứ IX năm 2018, B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Trinh cũng&nbsp;được Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ nước Cộng h&ograve;a XHCN Việt Nam tại Lễ tổng kết v&agrave; trao giải thưởng Kỳ thiTtay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017&nbsp;tại thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30883/3.jpg" style="height:393px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ nhiệt huyết v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u s&acirc;u sắc với nghề, Vũ Ho&agrave;ng Trinh đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu trau dồi th&ecirc;m ngoại ngữ, t&igrave;m kiếm cơ hội học tập, giao lưu tại nước ngo&agrave;i , n&acirc;ng cao tay nghề, đồng thời t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Saigontourist để hiện thực h&oacute;a ước mơ trở th&agrave;nh người đầu bếp giỏi, một thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến.&nbsp;</span></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify">Khi được hỏi,&nbsp;&nbsp;&quot;Trinh c&oacute; bao giờ bị lung lay trước quyết định của m&igrave;nh khi chọn trường nghề như một sự khởi đầu?&quot;. Trinh chia sẻ: &quot;Trước khi đăng k&yacute; học nghề, thỉnh thoảng t&ocirc;i vẫn băn khoăn tự hỏi kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh c&oacute; quyết định đ&uacute;ng kh&ocirc;ng? Lỡ m&igrave;nh chọn sai th&igrave; sao? Sau n&agrave;y, l&uacute;c mới v&agrave;o học, đ&ocirc;i khi t&ocirc;i cũng cảm thấy mặc cảm, tự ti với bạn b&egrave; đang học đại học. Nhưng c&agrave;ng học, t&ocirc;i c&agrave;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n để &yacute; đến chuyện đ&oacute; nữa. C&aacute;c m&oacute;n ăn, c&aacute;c b&agrave;i học, thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave; cứ cuốn t&ocirc;i về ph&iacute;a trước. Học được c&aacute;i m&igrave;nh th&iacute;ch n&ecirc;n hầu như l&uacute;c n&agrave;o t&ocirc;i cũng cảm thấy hứng th&uacute;.</p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, chương tr&igrave;nh học thực h&agrave;nh xen kẽ với l&yacute; thuyết, c&ugrave;ng tiếng Anh chuy&ecirc;n ng&agrave;nh cũng khiến cho việc học rất th&uacute; vị. Nhưng học l&agrave; một chuyện, l&agrave;m nghề lại l&agrave; chuyện kh&aacute;c. Khi đi thi t&ocirc;i mới thực sự &quot;cảm&quot; hết về nghề bếp - cực kỳ &aacute;p lực&quot;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><br /> <span style="font-size:14px"><strong>HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;