TNTT Vũ Hoàng Trinh - Vững tay nghề, sáng tương lai

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Vũ Ho&agrave;ng Trinh (Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV)&nbsp;l&agrave; một trong những gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2018 được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n được tuy&ecirc;n dương v&agrave;o ng&agrave;y 10.6&nbsp;tại trường Đại học C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30883/1.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>Đại học kh&ocirc;ng phải l&agrave; con đường duy nhất</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vũ Ho&agrave;ng Trinh,&nbsp; sinh năm 1996 đến từ Đắk Lắk đ&atilde; khởi đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh của m&igrave;nh với quyết định mạnh mẽ:<em> H&agrave;nh động theo tiếng gọi của l&ograve;ng đam m&ecirc; s&aacute;ng tạo v&agrave; của t&igrave;nh y&ecirc;u m&atilde;nh liệt với nghề nấu ăn.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; niềm y&ecirc;u th&iacute;ch đặc biệt với c&aacute;c loại b&aacute;nh, Ho&agrave;ng Trinh đ&atilde; định hướng nghề nghiệp tương lai cho m&igrave;nh ngay từ những ng&agrave;y mới học lớp 10, v&agrave; kh&ocirc;ng ngần ngại n&oacute;i với ba mẹ: &quot;Con sẽ kh&ocirc;ng thi đại học. Con muốn theo nghề bếp!&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vũ Ho&agrave;ng Trinh chia sẻ: &quot;Từ nhỏ, t&ocirc;i thường t&ograve; m&ograve; v&agrave; t&igrave;m t&ograve;i về c&aacute;c loại b&aacute;nh. Khi t&ocirc;i n&oacute;i sẽ theo nghề bếp, ba t&ocirc;i trầm ng&acirc;m suy nghĩ một hồi rồi n&oacute;i: &quot;Con học g&igrave; cũng được. Đ&acirc;y l&agrave; quyết định của con, người thực hiện l&agrave; con, ba mẹ chỉ c&oacute; thể ở b&ecirc;n hỗ trợ, động vi&ecirc;n con m&agrave; th&ocirc;i&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nghe ba n&oacute;i vậy, t&ocirc;i chỉ việc thực hiện ước mơ của m&igrave;nh th&ocirc;i&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vượt khỏi định kiến &ldquo;tương lai chỉ được x&acirc;y khi bạn bước đi tr&ecirc;n con đường đại học&rdquo;, th&aacute;ng 10.2015, Trinh đăng k&yacute; v&agrave;o học trường Trung cấp Du lịch Kh&aacute;ch sạn Saigontourist (Trường Saigontourist), hệ Trung cấp chuy<span style="font-family:inherit">&ecirc;n ng&agrave;nh Kỹ thuật chế biến m&oacute;n ăn &Acirc;u.</span></span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ những ng&agrave;y chập chững bước v&agrave;o nghề, Ho&agrave;ng Trinh lu&ocirc;n miệt m&agrave;i học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, đi l&agrave;m nhiều nơi, đảm nhận nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc trong bếp để học hỏi, t&iacute;ch lũy kinh nghiệm.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Vững tay nghề, s&aacute;ng tương lai</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với niềm say m&ecirc; v&agrave; chuy&ecirc;n cần, Ho&agrave;ng Trinh đạt giải Nhất nghề Nấu ăn tại Kỳ thi tay nghề TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tiếp tục đạt lu&ocirc;n giải nhất của Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2016.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30883/4.JPG" style="height:455px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh c&ocirc;ng nối tiếp th&agrave;nh c&ocirc;ng, th&aacute;ng 9.2016, Ho&agrave;ng Trinh được tham gia c&ugrave;ng đội tuyển Việt Nam trong Kỳ thi tay nghề ASEAN lần XI diễn ra tại Malaysia. Bước ra đấu trường khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, Trinh đ&atilde; tự tin thể hiện những kỹ năng được đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n nghiệp tại trường Saigontourist kết hợp với sự s&aacute;ng tạo của bản th&acirc;n, xuất sắc vượt qua 15 th&iacute; sinh đến từ 7 nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; đạt Huy chương Bạc to&agrave;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trở về sau chiến thắng từ cuộc thi ở Malaysia, Vũ Ho&agrave;ng Trinh vinh dự đại diện Việt Nam v&agrave; c&aacute;c nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; tham gia Kỳ thi tay nghề Thế giới lần thứ 44 năm 2017 tại Abu Dhabi thuộc C&aacute;c Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, với đề thi m&oacute;n &Acirc;u. Trinh xuất sắc đạt 727 điểm, số điểm cao thứ nh&igrave; trong 5 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc của đo&agrave;n Việt Nam, xếp hạng 8/42 th&iacute; sinh (42 nước), ngoạn mục đạt được Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc Thế giới (Top 16) vinh danh nền ẩm thực v&agrave; những đầu bếp Việt Nam tr&ecirc;n đấu trường thế giới khi tuổi đời c&ograve;n rất trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ghi nhận những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đạt được, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng cho Vũ Ho&agrave;ng Trinh&nbsp;giải thưởng &ldquo;Người thợ trẻ giỏi to&agrave;n quốc&rdquo; lần thứ IX năm 2018, B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Trinh cũng&nbsp;được Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ nước Cộng h&ograve;a XHCN Việt Nam tại Lễ tổng kết v&agrave; trao giải thưởng Kỳ thiTtay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017&nbsp;tại thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30883/3.jpg" style="height:393px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ nhiệt huyết v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u s&acirc;u sắc với nghề, Vũ Ho&agrave;ng Trinh đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu trau dồi th&ecirc;m ngoại ngữ, t&igrave;m kiếm cơ hội học tập, giao lưu tại nước ngo&agrave;i , n&acirc;ng cao tay nghề, đồng thời t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Saigontourist để hiện thực h&oacute;a ước mơ trở th&agrave;nh người đầu bếp giỏi, một thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến.&nbsp;</span></p> <table align="center" border="3" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify">Khi được hỏi,&nbsp;&nbsp;&quot;Trinh c&oacute; bao giờ bị lung lay trước quyết định của m&igrave;nh khi chọn trường nghề như một sự khởi đầu?&quot;. Trinh chia sẻ: &quot;Trước khi đăng k&yacute; học nghề, thỉnh thoảng t&ocirc;i vẫn băn khoăn tự hỏi kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh c&oacute; quyết định đ&uacute;ng kh&ocirc;ng? Lỡ m&igrave;nh chọn sai th&igrave; sao? Sau n&agrave;y, l&uacute;c mới v&agrave;o học, đ&ocirc;i khi t&ocirc;i cũng cảm thấy mặc cảm, tự ti với bạn b&egrave; đang học đại học. Nhưng c&agrave;ng học, t&ocirc;i c&agrave;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n để &yacute; đến chuyện đ&oacute; nữa. C&aacute;c m&oacute;n ăn, c&aacute;c b&agrave;i học, thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave; cứ cuốn t&ocirc;i về ph&iacute;a trước. Học được c&aacute;i m&igrave;nh th&iacute;ch n&ecirc;n hầu như l&uacute;c n&agrave;o t&ocirc;i cũng cảm thấy hứng th&uacute;.</p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, chương tr&igrave;nh học thực h&agrave;nh xen kẽ với l&yacute; thuyết, c&ugrave;ng tiếng Anh chuy&ecirc;n ng&agrave;nh cũng khiến cho việc học rất th&uacute; vị. Nhưng học l&agrave; một chuyện, l&agrave;m nghề lại l&agrave; chuyện kh&aacute;c. Khi đi thi t&ocirc;i mới thực sự &quot;cảm&quot; hết về nghề bếp - cực kỳ &aacute;p lực&quot;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><br /> <span style="font-size:14px"><strong>HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;