Ca sĩ Chí Thiện được tuyên dương danh hiệu TNTT làm theo Bác năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ca sĩ CH&Iacute; THIỆN (Trần Ch&iacute; Thiện) l&agrave; một trong số c&aacute;c nghệ sĩ trẻ được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30882/Chi%20Thien.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ch&iacute; Thiện tham quan Nh&agrave; ga Metro ngầm Ba Son</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một ng&ocirc;i sao thần tượng c&oacute; tầm ảnh hướng với giới trẻ, m&agrave; &acirc;m nhạc v&agrave; c&aacute;c hoạt động của anh c&ograve;n được kh&aacute;n giả nhiều độ tuổi quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra Ch&iacute; Thiện c&ograve;n l&agrave; một nghệ sĩ trẻ lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&aacute;c sự kiện x&atilde; hội, c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&igrave; cộ</span><span style="font-family:inherit; font-size:14px">ng đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:inherit; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30882/4%20(1).JPG" style="height:805px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện tham gia Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh</span></em></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong 5 năm qua, ca sĩ Ch&iacute; Thiện tham gia hầu hết c&aacute;c chương tr&igrave;nh lưu diễn &ldquo;H&aacute;t về thời hoa đỏ&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c truyền thống c&aacute;ch mạng, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, định hướng lối sống năng động, t&iacute;ch cực hướng đến cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội cho thanh ni&ecirc;n thành ph&ocirc;́.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện cũng tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; đều đặn hoạt động x&atilde; hội t&igrave;nh nguyện &ldquo;Gắn kết y&ecirc;u thương&rdquo;. Từ năm 2014 đến nay, anh đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh đem đến cho bệnh nh&acirc;n v&agrave; học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn những bữa cơm chất lượng cao, những phần qu&agrave; c&ugrave;ng lời ca tiếng h&aacute;t, g&oacute;p phần mang đến niềm vui cho bao mảnh đời bất hạnh. Anh cũng l&agrave; &ldquo;đại sứ thiện ch&iacute;&rdquo;v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động Kiến tạo Nhịp Cầu, thuộc quỹ thiện nguyện Nam Phương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ thế, anh c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động hướng về biển đảo qu&ecirc; hương như chương tr&igrave;nh M&ugrave;a xu&acirc;n biển đảo 5 năm liền, tham gia &ldquo;MV L&ecirc;n đ&agrave;ng&rdquo;, c&aacute;c chương tr&igrave;nh của phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện do Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Li&ecirc;n hi&ecirc;̣p Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP tổ chức &hellip; Đồng h&agrave;nh v&agrave; giữ vai tr&ograve; người truyền cảm hứng trong chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội Chung tay x&oacute;a bỏ định kiến giới, nằm trong khu&ocirc;n khổ chiến dịch B&igrave;nh thường hay bất thường, do Tổ chức Ph&aacute;t triển Li&ecirc;n Hợp Quốc (UNDP) thực hiện tại Việt Nam, năm 2016.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017, Ch&iacute; Thiện khởi xướng v&agrave; giới thiệu th&agrave;nh c&ocirc;ng dự &aacute;n &quot;M&oacute;n qu&agrave; cảm x&uacute;c&quot;, huy động c&aacute;c doanh nghiệp v&agrave; mạnh thường qu&acirc;n c&ugrave;ng chung tay trao đi những m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa, san sẻ v&agrave; gi&uacute;p đỡ nhiều ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30882/14_yeeckic93n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chuỗi hoạt động của dự &aacute;n n&agrave;y, đ&atilde; đại diện trao tặng 500 triệu đồng cho c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng. Với những nỗ lực của m&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc b&ecirc;n cạnh nhận được t&igrave;nh cảm của tuổi teen anh c&ograve;n được Hội Li&ecirc;n hi&ecirc;̣p Thanh ni&ecirc;n Vi&ecirc;̣t Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng Bằng khen với th&agrave;nh t&iacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả nhất cho c&aacute;c hoạt động cộng đồng x&atilde; hội, văn h&oacute;a văn nghệ phục vụ v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&igrave; biển đảo qu&ecirc; hương trong 3 năm liền 2015 - 2017.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tầm ảnh hưởng của Ch&iacute; Thiện&nbsp;thể hiện r&otilde; n&eacute;t khi vừa l&agrave; nghệ sỹ đa năng, vừa l&agrave; gương mặt hoạt động thanh ni&ecirc;n s&ocirc;i nổi, Ch&iacute; Thiện chia sẻ, anh muốn d&ugrave;ng sức ảnh hưởng của m&igrave;nh để mang lan tỏa những điều t&iacute;ch cực v&agrave; &yacute; nghĩa qua c&aacute;c ca kh&uacute;c truyền cảm hứng sống đẹp trong giới trẻ.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TL.</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;