“Khát vọng sáng tạo, phụng sự đất nước”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&oacute; cũng l&agrave; chủ đề trong chương tr&igrave;nh giao lưu c&ugrave;ng 20 đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c ti&ecirc;u biểu năm 2018 diễn ra tại t&ograve;a soạn b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh vừa qua. 20 gương đ&atilde; trải l&ograve;ng m&igrave;nh th&ocirc;ng qua những c&acirc;u chuyện trong c&ocirc;ng t&aacute;c, chiến đấu, học tập, sản xuất v&agrave; lao độngđể ph&aacute;t huy kh&ocirc;ng ngừng những b&agrave;i học s&acirc;u sắc từ tấm gương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c tại v&ugrave;ng xa x&ocirc;i của Tổ quốc đ&atilde; mang đến nhiều cảm x&uacute;c, v&igrave; c&aacute;c đại biểu kể như trải l&ograve;ng m&igrave;nh thật sự. B&aacute;c sĩ L&ecirc; Văn Kh&ocirc;i (b&aacute;c sĩ, Ph&oacute; trưởng khoa Đ&ocirc;ng y, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Bệnh viện đa khoa khu vực T&acirc;y Bắc Nghệ An) bộc bạch anh đang ki&ecirc;m nhiệm rất nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; để l&agrave;m tốt nhất th&igrave; kh&ocirc;ng thể n&agrave;o từ bỏ nhiệt huyết, đam m&ecirc; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n đ&atilde; ăn s&acirc;u v&agrave;o trong m&aacute;u m&igrave;nh. Tự học tập, tự r&egrave;n luyện v&agrave; nghi&ecirc;n cứu th&igrave; mới được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với Tiến sĩ V&ograve;ng B&iacute;nh Long (giảng vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n TP. HCM) muốn cống hiến cho nền khoa học nước nh&agrave; n&ecirc;n đ&atilde; quyết định trở về qu&ecirc; hương để c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; thực hiện đam m&ecirc; mở một trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu để ph&aacute;t huy hết những tiềm năng của m&igrave;nh cũng như gi&uacute;p đỡ những nh&agrave; khoa học trẻ kh&aacute;c tiếp cận kiến thức mới v&agrave; c&oacute; nhiểu đề t&agrave;i mới đ&oacute;ng g&oacute;p cho nền khoa học của đất nước. Tiến sĩ Long cho biết: &ldquo;Đam m&ecirc; gắn liền với c&ocirc;ng việc, m&agrave; đ&atilde; l&agrave; đam m&ecirc; rồi th&igrave; đang c&ograve;n trẻ cứ l&agrave;m đi. Tại sao m&igrave;nh kh&ocirc;ng l&agrave;m khi c&oacute; thể? T&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m được th&igrave; c&aacute;c bạn cũng phải l&agrave;m được&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30752/009.JPG" style="height:90%; width:90%" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đại biểu gặp gỡ nhau v&agrave; c&ugrave;ng trao đổi tại buổi giao lưu.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30752/12.JPG" style="height:90%; width:90%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Trung ương Đo&agrave;n tặng hoa cho c&aacute;c đại biểu.&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trường đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh tham gia giao lưu v&agrave; đặt nhiều c&acirc;u hỏi trăn trở l&agrave;m sao giữ lửa đam m&ecirc;, v&agrave; tiếp tục l&agrave;m những điều bản th&acirc;n cho l&agrave; kh&oacute; khăn nhất. Qua chia sẻ, anh Hồ Đức Ho&agrave;n (gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty cổ phần EBIV) &ndash;cho rằng c&aacute;c bạn phải &ldquo;Tư duy ngược&rdquo;, tự m&igrave;nh l&agrave; h&igrave;nh mẫu cho ch&iacute;nh m&igrave;nh th&igrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; động lực l&agrave;m cho c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được từ bỏ từ c&aacute;i đơn giản nhất đến việc kh&oacute; cũng l&agrave;m được. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, h&atilde;y biết đ&iacute;ch đến v&agrave; miệt m&agrave;i với n&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&acirc;y s&aacute;ng kiến&rdquo; l&agrave; biệt danh của anh Vũ Văn B&igrave;nh (Tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghiệp viễn th&ocirc;ng Qu&acirc;n đội). L&agrave;m việc trong thời kỳ 4.0 n&ecirc;n c&ocirc;ng ty cũng y&ecirc;u cầu tập thể anh lu&ocirc;n ph&aacute;t triển theo hướng tiến h&oacute;a, thay đổi v&agrave; s&aacute;ng tạo từng ng&agrave;y, n&ecirc;n d&ugrave; l&agrave;m g&igrave; th&igrave; anh B&igrave;nh cũng lu&ocirc;n lu&ocirc;n t&acirc;m niệm th&agrave; rằng l&agrave;m sai để biết m&agrave; sửa c&ograve;n hơn kh&ocirc;ng l&agrave;m được g&igrave; khi đ&oacute; mới tiếc nuối. &ldquo;Th&ocirc;i th&uacute;c động lực v&agrave; phấn đấu đến từ gi&aacute; trị cơ bản để mang đường truyền internet đến với b&agrave; con v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa cũng c&oacute; thể sử dụng tốt v&agrave; gi&uacute;p v&agrave;o cho c&aacute;c ng&agrave;nh y tế, gi&aacute;o dục, khoa học,&hellip;&rdquo; &ndash; Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ của anh B&igrave;nh về kh&aacute;t vọng vươn xa hơn những đường truyền mạng internet kết nối v&agrave; phục vụ người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệm vụ nguy hiểm, kh&oacute; khăn bất ngờ lu&ocirc;n thường trực trong mỗi nhi&ecirc;m vụ được giao nhưng anh Gi&agrave;ng A Tủa (trinh s&aacute;t bi&ecirc;n ph&ograve;ng, Bộ chỉ huy Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh Điện Bi&ecirc;n) lu&ocirc;n lu&ocirc;n đặt sự b&igrave;nh an của b&agrave; con nơi bi&ecirc;n giới l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. C&ocirc;ng việc trinh s&aacute;t bi&ecirc;n giới, tại c&aacute;c &ldquo;chảo lửa&rdquo; đường d&acirc;y bu&ocirc;n b&aacute;n ma t&uacute;y n&ecirc;n anh Tủa phải li&ecirc;n tục đối diện với nguy hiểm. Bộc bạch c&ocirc;ng việc anh Tủa cho biết &ldquo;Đ&ocirc;i khi đi c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;ng mấy th&aacute;ng trời, h&oacute;a th&acirc;n v&agrave;o nhiều vai tr&ograve; để truy l&ugrave;ng v&agrave; triệt ph&aacute; đường d&acirc;y bu&ocirc;n b&aacute;n ma t&uacute;y nguy hiểm. M&igrave;nh phải l&agrave;m để đời sống b&agrave; con được ổn định, chứ kh&ocirc;ng ai l&agrave;m th&igrave; kh&ocirc;ng được!&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ham học hỏi v&agrave; giải quyết thực trạng phế phẩm n&ocirc;ng nghiệp ở tỉnh Đồng Th&aacute;p, chị Đo&agrave;n Thị Minh Th&ugrave;y (Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH tinh dầu Hương Đồng Th&aacute;p) đ&atilde; thực hiện nhiều dự &aacute;n v&agrave; triển khai chiết tinh dầu hơn 50 sản phẩm chế biến từ: vỏ bưởi, vỏ qu&yacute;t hồng, l&aacute; tr&agrave;m, l&aacute; bạc h&agrave;, l&aacute; sả Java, nước hoa hồng, c&acirc;y hương thảo... đ&atilde; c&oacute; mặt ở nhiều tỉnh th&agrave;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ocirc;ng ty c&ograve;n giải quyết nhiều nhu cầu việc l&agrave;m cho lao động tại địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với c&acirc;u chuyện của thế hệ sinh vi&ecirc;n, đang c&ograve;n tr&ecirc;n ghế giảng đường, bạn Phạm Văn Hạnh (sinh vi&ecirc;n khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trường ĐH C&ocirc;ng nghệ H&agrave; Nội) đ&atilde; từng đạt rất nhiều giải thưởng về lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. B&ecirc;n cạnh sở trường của m&igrave;nh, Hạnh c&ograve;n hứng th&uacute; với m&ocirc;n lịch sử, một m&ocirc;n học gợi nhớ về qu&aacute; khứ, tạo động lực cho giới trẻ cần ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo v&agrave; học tập kh&ocirc;ng ngừng để ph&aacute;t triển đất nước. Hạnh chia sẻ &ldquo;Chắc chắn trong tương lai, em sẽ sử dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin để tạo ra những đoạn phim, hay phần mềm để gi&uacute;p lan truyền đến cộng đồng những kiến thức bổ &iacute;ch về lịch sử, qua đ&oacute; tạo hứng th&uacute; cho m&ocirc;n học bị nhiều người qu&ecirc;n l&atilde;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Thanh ni&ecirc;n, anh Nguyễn Quang Th&ocirc;ng&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; những c&acirc;u chuyện ch&uacute;ng ta được chia sẻ ng&agrave;y h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ cho giới trẻ học hỏi v&agrave; tiếp thu được quan niệm sống, m&agrave; c&ograve;n th&uacute;c đẩy nghị lực để vượt qua những vấn đề kh&oacute; khăn trong cuộc sống. Hiểu th&ecirc;m một c&acirc;u chuyện th&igrave; ch&uacute;ng ta cần phấn đấu v&agrave; học tập kh&ocirc;ng ngừng để ng&agrave;y c&agrave;ng thấm nhuần tư tưởng, phong c&aacute;ch sống của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;