Hội thi “Ánh sáng thời đại” lần thứ VIII trong thanh niên công nhân Cụm Xây dựng – Giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng Th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n lần thứ 10 năm 2018, g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, s&aacute;ng ng&agrave;y 20/5/2018 tại Hội trường Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng phối hợp tổ chức Hội thi t&igrave;m hiểu Chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần thứ VIII &ndash; Năm 2018&nbsp; trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30746/Mac%20lenin%20c%E1%BB%A5m%201.jpg" style="height:400px; width:533px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự Hội thi l&agrave; 5 đội tuyển đến từ 5 đơn vị: Đo&agrave;n Tổng Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận Tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Khối Bộ X&acirc;y dựng, Đo&agrave;n Khối Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trải qua 05 phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng gay cấn, hấp dẫn v&agrave; kịch t&iacute;nh: &nbsp;Tự tin, Tri thức, Bản lĩnh, H&agrave;nh động vớinội dung thi l&agrave; c&aacute;c kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa M&aacute;c- L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, tập trung v&agrave;o chủ đề năm 2018 &ldquo;X&acirc;y dựng phong c&aacute;ch, t&aacute;c phong c&ocirc;ng t&aacute;c của người đứng đầu, của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, kết quả cuối c&ugrave;ng đội tuyển đến từ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đạt giải nhất, đội tuyển Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n đạt giải nh&igrave;, đội Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đạt giải ba.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi đ&atilde; tạo được s&acirc;n chơi giao lưu, học hỏi giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong Cụm, l&agrave; một hoạt động v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa g&oacute;p phần n&acirc;ng cao bản&nbsp;lĩnh v&agrave; nhận thức ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;