Hội thi “Ánh sáng thời đại” lần thứ VIII trong thanh niên công nhân Cụm Xây dựng – Giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhằm thiết thực ch&agrave;o mừng Th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n lần thứ 10 năm 2018, g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, s&aacute;ng ng&agrave;y 20/5/2018 tại Hội trường Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng phối hợp tổ chức Hội thi t&igrave;m hiểu Chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần thứ VIII &ndash; Năm 2018&nbsp; trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30746/Mac%20lenin%20c%E1%BB%A5m%201.jpg" style="height:400px; width:533px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự Hội thi l&agrave; 5 đội tuyển đến từ 5 đơn vị: Đo&agrave;n Tổng Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận Tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Khối Bộ X&acirc;y dựng, Đo&agrave;n Khối Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trải qua 05 phần thi v&ocirc; c&ugrave;ng gay cấn, hấp dẫn v&agrave; kịch t&iacute;nh: &nbsp;Tự tin, Tri thức, Bản lĩnh, H&agrave;nh động vớinội dung thi l&agrave; c&aacute;c kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa M&aacute;c- L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, tập trung v&agrave;o chủ đề năm 2018 &ldquo;X&acirc;y dựng phong c&aacute;ch, t&aacute;c phong c&ocirc;ng t&aacute;c của người đứng đầu, của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, kết quả cuối c&ugrave;ng đội tuyển đến từ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đạt giải nhất, đội tuyển Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n đạt giải nh&igrave;, đội Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đạt giải ba.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi đ&atilde; tạo được s&acirc;n chơi giao lưu, học hỏi giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong Cụm, l&agrave; một hoạt động v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa g&oacute;p phần n&acirc;ng cao bản&nbsp;lĩnh v&agrave; nhận thức ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;