Anh CSGT tử tế và 'miếng ngọt lọt tận xương'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TTO -&quot;Miếng ngọt lọt tận xương&quot;, chuyện anh cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng &acirc;n cần với d&acirc;n chắc t&ocirc;i sẽ c&ograve;n nhớ m&atilde;i.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30715/ca.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vừa qua, t&ocirc;i đi xe m&aacute;y từ x&atilde; Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc về TP Nam Định (tỉnh Nam Định) để giải quyết c&ocirc;ng việc gia đ&igrave;nh. Khi đến khu vực Dốc Lốc th&igrave; gặp một tổ tuần tra cơ động của cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng đang l&agrave;m nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước khi chuyển hướng xe, t&ocirc;i đ&atilde; bật đ&egrave;n xinhan xin đường. Khi xe xuống hết dốc th&igrave; một anh cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng tiến ra giơ gậy chỉ huy giao th&ocirc;ng b&aacute;o hiệu cho t&ocirc;i dừng lại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i từ từ tấp xe v&agrave;o b&ecirc;n đường. Sau c&aacute;i ch&agrave;o theo đ&uacute;ng điều lệnh, anh cảnh s&aacute;t liền nhoẻn miệng cười v&agrave; bảo: &quot;Xin lỗi b&aacute;c cho ch&aacute;u kiểm tra giấy tờ xe&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thấy giấy tờ xe t&ocirc;i hợp lệ, đủ cả theo quy định của ph&aacute;p luật, anh cảnh s&aacute;t đưa trả lại cho t&ocirc;i v&agrave; vẫn nụ cười tr&ecirc;n m&ocirc;i, anh bảo: &quot;Cảm ơn b&aacute;c đ&atilde; tạo điều kiện cho ch&uacute;ng ch&aacute;u thi h&agrave;nh nhiệm vụ, nhưng khi b&aacute;c chuyển hướng xe kh&ocirc;ng bật đ&egrave;n xinhan rất nguy hiểm cho ch&iacute;nh b&aacute;c v&agrave; những người đi đường kh&aacute;c&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&uacute;c n&agrave;y t&ocirc;i kiểm tra lại mới biết l&agrave; đ&egrave;n xinhan xe m&igrave;nh bị ch&aacute;y từ khi n&agrave;o rồi! T&ocirc;i ch&acirc;n th&agrave;nh bảo: &quot;Th&agrave;nh thật xin lỗi ch&uacute;, lỗi n&agrave;y l&agrave; do t&ocirc;i chủ quan, kh&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n kiểm tra an to&agrave;n của xe n&ecirc;n kh&ocirc;ng biết đ&egrave;n xinhan xe m&igrave;nh bị ch&aacute;y từ khi n&agrave;o. R&otilde; r&agrave;ng l&uacute;c n&atilde;y chuyển hướng xe t&ocirc;i đ&atilde; bật đ&egrave;n rồi m&agrave;&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vẫn nụ cười tr&ecirc;n m&ocirc;i, anh cảnh s&aacute;t liền bảo: &quot;Th&ocirc;i mời b&aacute;c đi, c&aacute;ch đ&acirc;y một đoạn c&oacute; cửa h&agrave;ng sửa chữa xe m&aacute;y, b&aacute;c h&atilde;y bớt ch&uacute;t thời gian v&agrave;o đ&oacute; thay c&aacute;i b&oacute;ng đ&egrave;n đ&atilde; bị ch&aacute;y để đi cho an to&agrave;n. Ch&uacute;c b&aacute;c may mắn&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về nh&agrave;, t&ocirc;i kể lại chuyện thật vừa diễn ra với vợ, c&aacute;c con, ch&aacute;u nh&agrave; t&ocirc;i. B&agrave; nh&agrave; t&ocirc;i cười bảo: &quot;&Ocirc;ng thấy chưa, gi&agrave; rồi m&agrave; t&iacute;nh nết vẫn cứ tuềnh to&agrave;ng như ng&agrave;y xưa. Trước khi đi đ&acirc;u kh&ocirc;ng chịu kiểm tra xe cộ cho cẩn thận thể n&agrave;o cũng c&oacute; bữa tai vạ v&agrave;o th&acirc;n&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thật l&agrave; &quot;miếng ngọt lọt tận xương&quot;, chuyện anh cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng &acirc;n cần với d&acirc;n n&agrave;y chắc t&ocirc;i sẽ c&ograve;n nhớ m&atilde;i.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">MY MY (B&aacute;o Tuổi trẻ)</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;