Phóng sự "Mừng sinh nhật Đội - Liên đội trưởng tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/l__wF3kgo9U?rel=0&amp;showinfo=0" width="660"></iframe></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Thực hiện: Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>Đoạn phim được thực hiện nh&acirc;n kỷ niệm 77 Ng&agrave;y th&agrave;nh lập </em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2018)</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;