Quận 1: Hội nghị Công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 1, giai đoạn 2018 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;S&aacute;ng ng&agrave;y 12/5/2018, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Hội nghị C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 1 giai đoạn 2018 - 2022 tại Hội trường UBND Quận 1 với sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Quận ủy, đại diện l&atilde;nh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam quận, Hội Khuyến học quận, Hội Chữ thập đỏ quận; l&atilde;nh đạo Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Ph&ograve;ng Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội; đại diện Cấp ủy - Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học cơ sở; c&aacute;c đồng ch&iacute; Tổng phụ tr&aacute;ch, Ph&oacute; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội v&agrave; c&aacute;c bạn Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/32293995_370234450145817_2280119341976387584_o_zpsbcirbdcm.jpg" style="height:421px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/32266563_370234433479152_853289042551242752_o_zpsaqkra33j.jpg" style="height:500px; width:750px" /></span></span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Tố Nga - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 1 đ&atilde; đến dự v&agrave; ph&aacute;t biểu chỉ đạo Hội nghị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/31589406_370234823479113_2153099906150039552_o_zpsoooqbjvv.jpg" style="height:419px; width:750px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;Hội nghị đ&atilde; nghe đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Minh - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 1 kh&aacute;i qu&aacute;t kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi của quận giai đoạn 2013 - 2017 v&agrave; định hướng c&ocirc;ng t&aacute;c giai đoạn 2018 - 2022; lắng nghe ph&aacute;t biểu tham luận của c&ocirc; Hồ Thị Ngọc Sương - B&iacute; thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An v&agrave; c&ocirc; Nguyễn Thanh Thủy - Phụ huynh bạn Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh Ng&acirc;n, Đội vi&ecirc;n lớp 5/3 Trường TH H&ograve;a B&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n quyết định th&agrave;nh lập Hội đồng Đội Quận 1 giai đoạn 2018 &ndash; 2022 gồm 15 đồng ch&iacute;; kiện to&agrave;n Ban Huấn luyện C&ocirc;ng t&aacute;c Đội Quận 1 gồm 09 đồng ch&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/32337083_370234460145816_6018978528802897920_o_zpsnhriul0l.jpg" style="height:421px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://i1250.photobucket.com/albums/hh533/vipham142/32294181_370234620145800_1673197534853464064_o_zpsvdkylfam.jpg" style="height:421px; width:750px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hội nghị cũng đ&atilde; trao 02 Kỷ niệm chương &quot;V&igrave; thế hệ trẻ&quot;, 02 Huy hiệu &quot;Phụ tr&aacute;ch Giỏi&quot;, 04 Bằng khen Trung ương Đo&agrave;n, 04 Bằng khen Hội đồng Đội Trung ương, 11 Huy hiệu &quot;V&igrave; đ&agrave;n em&quot;, 09 Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n, 14 Giấy khen của UBND quận v&agrave; 17 Giấy khen Quận Đo&agrave;n cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 1 giai đoạn 2013 - 2017.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CẨM VI</span></span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;