Gia đình 'ông tổng, bà tổng phụ trách Đội'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;L&agrave;ng Đội&rdquo; tại TP.HCM gọi đ&ugrave;a hai vợ chồng bạn Huỳnh Anh 30 tuổi (tổng phụ tr&aacute;ch Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Q.G&ograve; Vấp) v&agrave; Thi Đỗ Nhật Kim 27 tuổi (tổng phụ tr&aacute;ch Đội Trường tiểu học Ph&ugrave; Đồng, Q.6) l&agrave; gia đ&igrave;nh &ldquo;&ocirc;ng, b&agrave; tổng&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30675/2tpt.jpg" style="font-size:14px; height:400px; width:640px" /></p> <p><span style="font-size:14px">Cả hai c&ugrave;ng được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM c&ocirc;ng nhận l&agrave; tổng phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cấp th&agrave;nh.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102);"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px"><em>&quot;Huỳnh Anh v&agrave; Nhật Kim l&agrave; những tổng phụ tr&aacute;ch Đội nhiệt t&igrave;nh, tr&aacute;ch nhiệm, đầy t&acirc;m huyết, lu&ocirc;n trăn trở suy nghĩ để tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn cho đội vi&ecirc;n&quot;</em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Chị NGUYỄN NGỌC NHUNG (ph&oacute; chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM)</span></p> </div> <p><span style="font-size:14px"><strong>Duy&ecirc;n nợ từ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">C&oacute; mặt tại hội thi &quot;Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi - Olympic c&aacute;nh &eacute;n&quot;, s&acirc;n chơi cho những người l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đội năm 2013, Huỳnh Anh l&agrave; đ&agrave;n anh c&oacute; nhiều kinh nghiệm n&ecirc;n &quot;c&ocirc; tổng&quot; Nhật Kim mới v&ocirc; nghề thường nhắn tin hỏi đủ thứ chuyện.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;Ban đầu to&agrave;n n&oacute;i chuyện về c&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi, phong tr&agrave;o Đội. Rồi cả hai kh&ocirc;ng chỉ y&ecirc;u chiếc khăn qu&agrave;ng đỏ m&agrave; c&ograve;n y&ecirc;u nhau l&uacute;c n&agrave;o kh&ocirc;ng hay&quot; - Nhật Kim cười n&oacute;i.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Năm 2015, cả hai &quot;&ocirc;ng, b&agrave; tổng&quot; đ&atilde; về chung nh&agrave; sau một đ&aacute;m cưới đậm chất d&acirc;n phong tr&agrave;o. &quot;Đến với nhau ai cũng n&oacute;i hai ch&uacute;ng m&igrave;nh l&agrave; do &ocirc;ng Đội se duy&ecirc;n. Anh Huỳnh Anh c&oacute; thế mạnh về kỹ năng, c&ograve;n m&igrave;nh lại c&oacute; thế mạnh về văn thể mỹ.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Khi n&agrave;o trường m&igrave;nh hoạt động cần đến kỹ năng, &ocirc;ng x&atilde; chạy xuống hỗ trợ. Ngược lại khi c&oacute; hoạt động n&agrave;o cần đến chương tr&igrave;nh văn nghệ lớn th&igrave; m&igrave;nh lại đến trường &ocirc;ng x&atilde; phụ gi&uacute;p. Nhờ vậy phong tr&agrave;o của cả hai trường đều thu h&uacute;t c&aacute;c em học sinh tham gia&quot; - Nhật Kim cho hay.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đau đ&aacute;u với c&ocirc;ng t&aacute;c Đội l&agrave;m sao cho c&aacute;c học sinh, đội vi&ecirc;n học được nhiều kỹ năng sống, Nhật Kim đ&atilde; &quot;b&agrave;y&quot; ra nhiều hoạt động mang t&iacute;nh trải nghiệm. Gi&uacute;p c&aacute;c em hiểu v&agrave; y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, bảo vệ m&ocirc;i trường, Nhật Kim hướng dẫn c&aacute;c chi đội tham gia phong tr&agrave;o &quot;3T&quot; (t&aacute;i chế, t&aacute;i sử dụng v&agrave; tiết giảm).</span></p> <p><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, mỗi khối c&ugrave;ng nhau trồng v&agrave; chăm s&oacute;c một khu vườn nhỏ. Kim cũng thiết kế những bữa tiệc buffet, đưa c&aacute;c bạn nhỏ đến nh&agrave; h&agrave;ng học kỹ năng, văn h&oacute;a khi d&ugrave;ng tiệc. &quot;C&aacute;c em c&ograve;n nhỏ, do vậy hướng dẫn cụ thể th&igrave; c&aacute;c em sẽ dễ thực hiện hơn l&agrave; chỉ n&oacute;i chung chung l&yacute; thuyết&quot; - Nhật Kim n&oacute;i.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12px; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; display: table; color: rgb(102, 102, 102);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/5/12/tong-1526099804369322520434.jpg" style="background: transparent; color: rgb(237, 27, 47); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; display: block;" target="_blank" title="Tổng phụ trách Đội Nhật Kim với các đội viên, học sinh - Ảnh: K.ANH"><img alt="Gia đình ông tổng, bà tổng phụ trách Đội - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_add5bde0-559e-11e8-aab6-a155d60e7a1e" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/5/12/tong-1526099804369322520434.jpg" style="background:transparent; border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="Gia đình ông tổng, bà tổng phụ trách Đội - Ảnh 3." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:left"><span style="font-size:14px">Tổng phụ tr&aacute;ch Đội Nhật Kim với c&aacute;c đội vi&ecirc;n, học sinh - Ảnh: K.ANH</span></p> </div> </div> <p><span style="font-size:14px"><strong>C&ugrave;ng vượt gian nan</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Huỳnh Anh l&agrave; hoạt n&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; tiếng tại những buổi sinh hoạt của Tổng đo&agrave;n Sao Bắc Đẩu, l&agrave; huấn luyện vi&ecirc;n bậc 1 c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; Hội trung ương. Anh đ&atilde; c&oacute; 10 năm gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội, Đội, lu&ocirc;n t&igrave;m kiếm những c&aacute;i mới cho phong tr&agrave;o, được Th&agrave;nh đo&agrave;n, Trung ương Đo&agrave;n khen thưởng v&igrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, Hội, Đội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch đ&acirc;y s&aacute;u th&aacute;ng, bạn b&egrave; bất ngờ khi nghe tin Huỳnh Anh bị đột quỵ phải cấp cứu. &quot;L&uacute;c nhận điện thoại b&aacute;o như s&eacute;t đ&aacute;nh tr&uacute;ng tim v&igrave; cả hai vợ chồng mới gặp nhau trước đ&oacute; hơn một tiếng, anh n&oacute;i chạy về trường chuẩn bị cho hoạt động, m&igrave;nh ở b&ecirc;n ngoại chăm hai đứa con nhỏ để tối về nh&agrave; ở Q.G&ograve; Vấp&quot; - Nhật Kim kể. Những ng&agrave;y Huỳnh Anh nằm viện, nhiều học tr&ograve; đ&atilde; đến b&ecirc;n giường bệnh cầm tay thầy rưng rưng, c&oacute; bạn c&ograve;n thổi morse để anh nghe d&ugrave; biết anh vẫn đang tỉnh đang m&ecirc;...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vừa chăm chồng bệnh nặng, Nhật Kim c&ograve;n lo toan cho hai con nhỏ, một b&eacute; 3 tuổi v&agrave; một b&eacute; hơn 1 tuổi. Từ nằm liệt, đến nay Huỳnh Anh đ&atilde; tự đứng l&ecirc;n nhưng vẫn c&ograve;n chặng đường rất d&agrave;i cho h&agrave;nh tr&igrave;nh trở lại m&aacute;i trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;M&ugrave;a h&egrave; n&agrave;y &ocirc;ng x&atilde; m&igrave;nh sẽ tiếp tục ca phẫu thuật để lắp lại hộp sọ đang được gửi dưỡng trong bệnh viện. M&igrave;nh động vi&ecirc;n anh h&atilde;y cố gắng v&igrave; một niềm tin chiến thắng bệnh tật. Vậy m&agrave; những ng&agrave;y n&agrave;y anh ấy vẫn lu&ocirc;n hỏi về c&aacute;c hoạt động mừng sinh nhật Đội sắp tới&quot; - Nhật Kim x&uacute;c động.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1526099584713" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 247, 249); font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; color: rgb(35, 31, 32);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau s&aacute;u th&aacute;ng nằm tr&ecirc;n giường, Huỳnh Anh d&ugrave; c&ograve;n chưa đi lại được, n&oacute;i cũng c&ograve;n kh&oacute; khăn nhưng đ&atilde; viết l&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n những d&ograve;ng cảm ơn cũng như b&agrave;y tỏ nỗi nhớ phong tr&agrave;o Đội v&agrave; c&aacute;c em học sinh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh viết: &quot;Sẽ kh&oacute; c&oacute; thể trở lại như trước nhưng trong l&ograve;ng Huỳnh Anh lu&ocirc;n hướng về l&agrave;ng Đội. M&atilde;i t&acirc;m đắc c&acirc;u n&oacute;i &quot;Tất cả v&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&quot;. Mong rằng những &quot;hạt giống&quot; Huỳnh Anh gieo được nảy mầm v&agrave; vươn thẳng, kh&ocirc;ng bao giờ &quot;ng&atilde;&quot;. Thương tất cả c&aacute;c em! H&atilde;y lu&ocirc;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o của thầy nh&eacute;&quot;</span></p> </div> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 16px; border: 0px; outline: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; vertical-align: baseline; font-weight: bold; text-align: right; color: rgb(35, 31, 32); position: relative; line-height: 28px; font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size:14px">KIM ANH (Tuổi trẻ)</span></div> <div>&nbsp;</div> <div class="fck" style="margin: 1em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 12px; vertical-align: baseline; width: 520px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <p>&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;