Người thợ trẻ giỏi Lê Phước Hưng: Luôn học để phát triển và hoàn thiện bản thân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&quot;Lu&ocirc;n học để ph&aacute;t triển v&agrave; ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n&quot;</em> &ndash; Đ&oacute; l&agrave; phương ch&acirc;m sống của C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh L&ecirc; Phước Hưng, một trong c&aacute;c gương của TP. Hồ Ch&iacute; Minh đạt giải thưởng &ldquo;Người thợ trẻ giỏi to&agrave;n quốc&rdquo; năm 2018 của Trung ương Đo&agrave;n.</strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30669/1.%20Le%20Phuoc%20Hung.jpg" style="height:675px; width:450px" /></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhắc đến sự ph&aacute;t triển vượt bậc về kinh tế của Th&agrave;nh phố phải kể đến lực lượng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; L&ecirc; Phước Hưng &nbsp;(29 tuổi) &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n Vận h&agrave;nh Hệ thống xử l&yacute; nước thải C&ocirc;ng ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex l&agrave; một điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu về đổi mới, s&aacute;ng tạo, đưa ra những s&aacute;ng kiến l&agrave;m lợi cho đơn vị gần 5 tỉ đồng mỗi năm. </span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&acirc;y s&aacute;ng kiến của đơn vị</strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&oacute;i về c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh, anh Hưng phấn khởi chia sẻ: Trước đ&acirc;y, nước thải của c&ocirc;ng ty trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất l&agrave; 800m3/ng&agrave;y đ&ecirc;m, phần lớn c&oacute; lẫn dầu mỡ. Trong quy tr&igrave;nh xử l&yacute; nước thải, lượng dầu mỡ n&agrave;y l&agrave;m chậm qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của vi sinh dẫn đến chết ho&agrave;n to&agrave;n. Từ đ&oacute; quy tr&igrave;nh xử l&yacute; nước bị gi&aacute;n đoạn ở kh&acirc;u tuần ho&agrave;n ở bể Aerotank, nước đầu ra đục v&agrave; c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i kh&ocirc;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn theo quy định về nước thải xử l&yacute; của Khu C&ocirc;ng nghiệp. </span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau nhiều lần thử nghiệm đạt kết quả tốt, Hưng đ&atilde; đề xuất Ban quản l&yacute; v&agrave; được sự đồng &yacute; thực hiện cải tiến d&ugrave;ng b&ugrave;n vi sinh bỏ đi thay thế b&ugrave;n vi sinh yếu v&agrave; chết. Cải tiến đ&atilde; gi&uacute;p tiết kiệm được chi ph&iacute; xử l&yacute; cho khoảng 120 m3/ng&agrave;y đ&ecirc;m v&agrave; kh&ocirc;ng tốn th&ecirc;m chi ph&iacute; mua b&ugrave;n vi sinh. S&aacute;ng kiến được vận h&agrave;nh từ năm 2016, từ đ&oacute; đến nay đ&atilde; tiết kiệm cho c&ocirc;ng ty hơn 1.080.000.000 đồng (tiết kiệm 540.000.000 đồng mỗi năm).Với cải tiến n&agrave;y, anh đ&atilde; vinh dự được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2017.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong lao động sản xuất, bằng tinh thần cầu tiến, Hưng lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i, kh&ocirc;ng tự bằng l&ograve;ng với ch&iacute;nh m&igrave;nh, Anh Hưng lu&ocirc;n t&igrave;m ra những s&aacute;ng kiến mới, ph&aacute;t hiện t&igrave;m kiếm những hạn chế kỹ thuật để khắc phục như kh&acirc;u &eacute;p b&ugrave;n thải sử dụng nước cấp cho phản ứng với Polymer v&agrave; b&ugrave;n vi sinh dạng lỏng bỏ đi, dẫn đến lượng nước cấp sử dụng cho c&ocirc;ng đoạn &eacute;p b&ugrave;n li&ecirc;n tục cho ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m qu&aacute; nhiều, l&agrave;m tăng kinh ph&iacute; sản xuất của đơn vị. V&igrave; vậy, để cải tiến sản xuất, Hưng đề xuất thực hiện thay thế nước sau xử l&yacute; cho nước cấp để &eacute;p b&ugrave;n. </span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với s&aacute;ng kiến ấy, anh đ&atilde; gi&uacute;p cho c&ocirc;ng ty tiết kiệm mỗi ng&agrave;y khoảng 25m3 nước cấp (tiết kiệm khoảng 262.500 đồng). Trong 02 năm triển khai (từ năm 2016) đến nay, với s&aacute;ng kiến của m&igrave;nh Phước Hưng đ&atilde; l&agrave;m lợi cho c&ocirc;ng ty hơn 188.640.000 đồng. Gi&aacute; nước cấp hiện tại l&agrave; 10.500 đồng/m3.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ngo&agrave;i ra, năm 2016, trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh ph&aacute;t hiện ra hiện tượng chết vi sinh tại bể yếm kh&iacute; do nhiễm mỡ đầu v&agrave;o, b&ugrave;n nổi nhiều tại bể T03, dẫn tới thiếu vi sinh vật yếm kh&iacute; tại bể điều h&ograve;a kỵ kh&iacute;, ảnh hưởng tới c&ocirc;ng đoạn xử l&yacute; tiếp theo tại bể hiếu kh&iacute;, nước đầu ra đục phải ngưng tiếp nhận nước để nu&ocirc;i cấy lại vi sinh tại bể n&agrave;y. Để chủ động trong vấn đề cung cấp vi sinh trở lại cho bể được kịp thời, trước đ&oacute; Hưng đề xuất với c&aacute;n bộ quản l&yacute; cần ủ sẵn vi sinh yếm kh&iacute; lấy từ b&ugrave;n hiếu kh&iacute;, đem ủ tại bể chứa b&ugrave;n trạm 250 m3 (thời gian ủ: 15 - 20 ng&agrave;y). Vi sinh sau khi ủ th&igrave; được bơm trực tiếp từ bể chứa v&agrave;o bể T02 thay thế cho lượng vi sinh vật đ&atilde; chết.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><strong>Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n&hellip;</strong></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Iacute;t ai biết anh từng l&agrave; sinh vi&ecirc;n trường Cao đẳng Ph&aacute;t thanh - Truyền h&igrave;nh II, nhưng sau khi tốt nghiệp lại b&eacute;n duy&ecirc;n với c&ocirc;ng việc li&ecirc;n&nbsp;quan đến kỹ&nbsp;thuật. Anh Hưng chia sẻ,&nbsp;ch&iacute;nh với tinh thần tự học từ đồng nghiệp, bạn b&egrave;, đ&atilde; gi&uacute;p anh hiểu th&ecirc;m những g&igrave; m&igrave;nh đang l&agrave;m v&agrave; vươn l&ecirc;n từ sức lao động, tinh thần s&aacute;ng tạo, say m&ecirc; với c&ocirc;ng việc</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng việc, Hưng c&ograve;n l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n năng nổ, nhiệt huyết, t&iacute;ch cực tổ chức v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt phong tr&agrave;o tại đơn vị v&agrave; Th&agrave;nh phố; l&agrave; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền.</span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30580/572A5307.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh L&ecirc; Phước Hưng k&iacute;nh cẩn thắp hương trước phần mộ Anh h</span>&ugrave;ng liệt sĩ<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Nguyễn Văn Trỗi</span></em></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017, L&ecirc;&nbsp;Phước Hưng</span>&nbsp;<span style="font-size:14px">được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi&nbsp;v&agrave; danh hiệu &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;; được Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố trao tặng Bằng khen ghi nhận.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1.3" cellspacing="1.3" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><em>Giải thưởng &ldquo;Người thợ trẻ giỏi&rdquo; to&agrave;n quốc l&agrave; giải thưởng do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh lập nhằm khen thưởng, động vi&ecirc;n, t&ocirc;n vinh những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đang l&agrave;m việc tại doanh nghiệp thuộc c&aacute;c th&agrave;nh phần kinh tế; học sinh, sinh vi&ecirc;n tại c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo nghề c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập; nghệ nh&acirc;n, thợ thủ c&ocirc;ng c&oacute; tay nghề xuất sắc, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p trong việc bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển nghề; kh&iacute;ch lệ thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực trẻ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><em>Kỷ niệm 200 năm Ng&agrave;y sinh C&aacute;c M&aacute;c (05/5/1818 &ndash; 05/5/2018), 128 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2018); hưởng ứng &ldquo;Th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; năm 2018; qua qu&aacute; tr&igrave;nh r&agrave; so&aacute;t, thẩm định, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng cho 65 c&aacute; nh&acirc;n đạt Giải thưởng &ldquo;Người thợ trẻ giỏi&rdquo; to&agrave;n quốc lần thứ IX từ ng&agrave;y 12 đến 13/5/2018 tại thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;