Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần X và Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần XI cho báo cáo viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Diễn ra trong 2 ng&agrave;y 09 -10/05/2018 tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Hội nghị tập huấn b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n về Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2018 với sự tham gia của hơn Hơn 120 đại biểu đến từ Quận Đo&agrave;n, trường học v&agrave; c&aacute;c cơ sở, doanh nghiệp trực thuộc th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; mang đến nhiều&nbsp; c&aacute;c kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30666/lop%20hoc.png" style="height:402px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>To&agrave;n cảnh Hội nghị tập huấn với hơn 120 đại biểu tham dự </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị tập huấn, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được nghe, hướng dẫn 3 chuy&ecirc;n đề gi&uacute;p c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; những phương ph&aacute;p, kỹ năng chuẩn bị nội dung để x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o hiệu quả. 3 chuy&ecirc;n đề gồm: Tổng quan<em> về</em> Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; Phương ph&aacute;p x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o hiệu quả v&agrave; phương ph&aacute;p s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong việc b&aacute;o c&aacute;o, tuy&ecirc;n truyền hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30666/a%20nguyen.jpg" style="height:342px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash;&nbsp; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu về Tổng quan Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30666/a%20duc.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c L&acirc;m Hữu Đức&nbsp; - Trưởng ph&ograve;ng Huấn học, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy giới thiệu về c&aacute;c phương ph&aacute;p x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o hiệu quả.</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30666/chi%20linh.jpg" style="height:371px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu về phương ph&aacute;p s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong việc b&aacute;o c&aacute;o, tuy&ecirc;n truyền hiệu quả.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi được nghe c&aacute;c chuy&ecirc;n đề hướng dẫn kỹ năng x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o hiệu quả, hơn 120 Đại biểu đ&atilde; được chia th&agrave;nh c&aacute;c tổ để thảo luận v&agrave; x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o với c&aacute;c chủ đề li&ecirc;n quan đến Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI hoặc Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 -2022.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30666/thao%20luan%20nhom.jpg" style="height:389px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c nh&oacute;m thảo luận để x&acirc;y dựng b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o hiệu quả.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội nghị tập huấn b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n lần n&agrave;y l&agrave; dịp để bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n; qua đ&oacute; n&acirc;ng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n. Tạo điều kiện để đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c cấp chủ động, học hỏi, trao dồi kiến thức, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c truyền đạt những nội dung cơ bản đ&atilde; được tiếp thu; tăng cường tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>T&Acirc;M ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;