“Chuyện vốn” trong khởi nghiệp – sáng tạo dành cho thanh niên.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp nối chương tr&igrave;nh c&agrave; ph&ecirc; khởi nghiệp &ndash; s&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 7 tổ chức chương tr&igrave;nh lần thứ 2 mang lại cho c&aacute;c bạn những kiến thức, kinh nghiệm trong chuyện vốn với sự đồng h&agrave;nh của Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp (BSSC). L&agrave; một chuỗi hoạt động xuy&ecirc;n suốt trong năm, hi vọng chương tr&igrave;nh sẽ mang lại cho c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu khởi nghiệp những hướng suy nghĩ v&agrave; th&ocirc;ng tin đ&aacute;ng tin cậy.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng tạo khởi nghiệp&nbsp;l&agrave; hoạt động nhằm tạo lập m&ocirc;i trường thuận lợi, th&uacute;c đẩy, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo; cổ vũ, khuyến kh&iacute;ch tinh thần, từng bước đ&aacute;p ứng nhu cầu ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhu cầu về nghề nghiệp, việc l&agrave;m l&agrave; một trong những nhu cầu quan trọng của thanh ni&ecirc;n hiện nay. Muốn c&oacute; một c&ocirc;ng việc tốt, một tương lai tốt, chắc chắn thanh ni&ecirc;n cần qu&aacute; tr&igrave;nh khởi nghiệp, tạo dựng l&acirc;u d&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Quận 7, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 7&nbsp;lu&ocirc;n x&aacute;c định việc hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp l&agrave; một trong những nhiệm vụ trọng t&acirc;m của tổ chức Đo&agrave;n, tổ chức Hội. Những năm qua, tổ chức Đo&agrave;n, Hội đ&atilde; t&iacute;ch cực đổi mới c&aacute;c nội dung, phương thức hoạt động để đến gần hơn với thanh ni&ecirc;n; chăm lo, hỗ trợ những nhu cầu, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng, thiết th&acirc;n nhất của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, cần bổ sung c&aacute;c cơ chế li&ecirc;n quan đến việc hỗ trợ vốn, vay vốn bởi nếu kh&ocirc;ng tận dụng được nguồn vốn của x&atilde; hội, của c&aacute;c quỹ đầu tư mạo hiểm th&igrave; sẽ rất l&atilde;ng ph&iacute; c&aacute;c nguồn lực n&agrave;y. B&ecirc;n cạnh việc ph&aacute;t huy tr&aacute;ch nhiệm trong việc hỗ trợ thanh ni&ecirc;n tham gia ph&aacute;t triển kinh tế ph&ugrave; hợp với ho&agrave;n cảnh c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh, đặc điểm của địa phương, cần x&acirc;y dựng lực lượng thanh ni&ecirc;n dẫn đầu trong phong tr&agrave;o khởi nghiệp; đặc biệt ưu ti&ecirc;n ba nh&oacute;m đối tượng đ&atilde; được x&aacute;c định l&agrave; sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n, doanh nh&acirc;n trẻ, từ đ&oacute; tạo ra những m&ocirc; h&igrave;nh tốt, điển h&igrave;nh để nh&acirc;n rộng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30576/1 (1).jpg" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30576/3.jpg" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30576/2 (1).jpg" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;