“Không gian xanh – lan tỏa những nụ cười” – Công trình Thanh niên Quận 7 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Với chủ đề năm 2018 &ldquo;Năm Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; x&aacute;c định nhiều nội dung nhằm tổ chức thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chủ đề năm, tuy nhi&ecirc;n, đời sống an sinh x&atilde; hội vẫn l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tại đơn vị lu&ocirc;n quan t&acirc;m thực hiện, với tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh ch&oacute;ng đang diễn ra, tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận rất cần những mảng xanh để gi&uacute;p cho thanh thiếu nhi c&oacute; thể học tập, vui chơi, giải tr&iacute; t&iacute;ch cực v&agrave; ph&ugrave; hợp. &ldquo;Chuyển h&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian xanh&rdquo; l&agrave; những phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh m&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n đang gắng sức chung tay thực hiện, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng việc thực hiện kh&ocirc;ng gian xanh đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n tại Khu phố 5, Phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, hi vọng, những kh&ocirc;ng gian xanh ấy sẽ lan tỏa những nụ cười trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Thời gian qua, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, cụ thể, c&oacute; &yacute; nghĩa thực tiễn to lớn đ&atilde; v&agrave; đang được tuổi trẻ to&agrave;n quận&nbsp;ra sức thực hiện.&nbsp;</p> <p>Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/1.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/6.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Anh Mười</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;