“Không gian xanh – lan tỏa những nụ cười” – Công trình Thanh niên Quận 7 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Với chủ đề năm 2018 &ldquo;Năm Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; x&aacute;c định nhiều nội dung nhằm tổ chức thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chủ đề năm, tuy nhi&ecirc;n, đời sống an sinh x&atilde; hội vẫn l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tại đơn vị lu&ocirc;n quan t&acirc;m thực hiện, với tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh ch&oacute;ng đang diễn ra, tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận rất cần những mảng xanh để gi&uacute;p cho thanh thiếu nhi c&oacute; thể học tập, vui chơi, giải tr&iacute; t&iacute;ch cực v&agrave; ph&ugrave; hợp. &ldquo;Chuyển h&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian xanh&rdquo; l&agrave; những phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh m&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n đang gắng sức chung tay thực hiện, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng việc thực hiện kh&ocirc;ng gian xanh đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n tại Khu phố 5, Phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, hi vọng, những kh&ocirc;ng gian xanh ấy sẽ lan tỏa những nụ cười trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Thời gian qua, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, cụ thể, c&oacute; &yacute; nghĩa thực tiễn to lớn đ&atilde; v&agrave; đang được tuổi trẻ to&agrave;n quận&nbsp;ra sức thực hiện.&nbsp;</p> <p>Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/1.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/6.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Anh Mười</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;