Quận 2: Khen thưởng thanh niên phường Thảo Điền và khách du lịch Pháp dũng cảm bắt cướp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30565/tuyenduong.jpg" style="height:488px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n phường Thảo Điền&nbsp;thưởng &ldquo;n&oacute;ng&rdquo; bạn Đinh Văn Cường (Thanh ni&ecirc;n phường Thảo Điền) v&agrave; Anh&nbsp;Arnaud (Kh&aacute;ch du lịch người Ph&aacute;p)&nbsp;</span></strong><span style="font-size:14px"><strong>dũng cảm truy đuổi v&agrave; bắt&nbsp;tội phạm cướp giật.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave;o khoảng 12g00, ng&agrave;y 07/4/2018, đối tượng t&ecirc;n&nbsp;Linh điều khiển xe gắn m&aacute;y Yamaha Exciter biển số 86B7-264.79 đi từ Quận G&ograve; Vấp sang phường Thảo Điền, Quận 2 (TP. Hồ Ch&iacute; Minh); đi v&ograve;ng v&ograve;ng&nbsp;để t&igrave;m người sơ hở giật t&agrave;i sản.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi Linh điều khiển xe chạy tr&ecirc;n đường Nguyễn Văn Hưởng tới hẻm 204B th&igrave; ph&aacute;t hiện <strong>chị Amada </strong>đi xe đạp chở theo một b&eacute; g&aacute;i &nbsp;v&agrave; c&oacute; để một giỏ x&aacute;ch trong giỏ xe đạp ph&iacute;a trước n&ecirc;n Linh cho xe quay lại, đi từ ph&iacute;a sau v&agrave; &aacute;p s&aacute;t b&ecirc;n phải giật giỏ x&aacute;ch của chị Amada rồi rồ ga xe m&aacute;y chạy ra hướng đường Thảo Điền.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&uacute;c n&agrave;y bạn&nbsp;Đinh Văn Cường - 1996 (Thanh ni&ecirc;n phường Thảo Điền, quận 2) v&agrave; Anh Arnaud - 1978 (Quốc tịch Ph&aacute;p) đuổi theo Linh đến trước số nh&agrave; 98 đường Xu&acirc;n Thủy, khu phố 2, phường Thảo Điền th&igrave; bắt được Linh giao cho C&ocirc;ng an Phường. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để kịp thời động vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n dương 2 gương dũng cảm bắt cướp, anh Trần Phương Nam - Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;phường đại diện Ủy ban&nbsp;thưởng n&oacute;ng cho bạn Cường v&agrave; anh Arnaud.</span></p> <p style="text-align:right"><br /> <span style="font-size:14px"><strong>THIỆN V&Otilde;&nbsp;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;