Đoàn HFIC và Quận Đoàn 1: Tập huấn Kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30556/Tap%20huan%20PCCC%201.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Sau h&agrave;ng loạt vụ hỏa hoạn thời gian qua, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm tại c&aacute;c khu chung cư v&agrave; cao ốc văn ph&ograve;ng đang l&agrave; mối quan t&acirc;m rất lớn của dư luận x&atilde; hội n&oacute;i chung v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiểu được nhu cầu đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 07/4/2018 tại Hội trường Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận 1 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh Tập huấn kiến thức ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm do Quận Đo&agrave;n 1 v&agrave; Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n trong chuỗi c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của hai đơn vị ti&ecirc;u biểu như trang bị kỹ năng ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ, kỹ năng tho&aacute;t hiểm, cứu hộ tại cao ốc văn ph&ograve;ng; giải việt d&atilde; thanh ni&ecirc;n năm 2018 v&agrave; đặc biệt việc chung tay x&acirc;y dựng chung cư &ldquo;văn minh, an to&agrave;n, sạch đẹp&rdquo; tại chung cư 203 Nguyễn Tr&atilde;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; <span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&iacute; Đại &uacute;y L&ecirc; Tấn Ch&acirc;u - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy - Ph&oacute; trưởng ban Ph&ograve;ng CC Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y Quận 1,&nbsp;</span>Đ/c Trần Đỗ Nam Long &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 1, Đ/c Nguyễn B&ugrave;i B&iacute;ch Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của hai đơn vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30556/Tap%20huan%20PCCC%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đến từ lực lượng Cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y Quận 1, sau hơn hai giờ được lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cung cấp c&aacute;c kiến thức v&agrave; th&ocirc;ng tin về ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y, kỹ năng tho&aacute;t hiểm, đặt biệt c&aacute;c kỹ năng trong việc xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khi c&oacute; ch&aacute;y, vận chuyển nạn nh&acirc;n, chống kh&oacute;i&hellip; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tự trang bị cho m&igrave;nh những phương &aacute;n, kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; bất cứ nguy cơ ch&aacute;y, nổ n&agrave;o xảy ra.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;