Đoàn HFIC và Quận Đoàn 1: Tập huấn Kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30556/Tap%20huan%20PCCC%201.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Sau h&agrave;ng loạt vụ hỏa hoạn thời gian qua, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm tại c&aacute;c khu chung cư v&agrave; cao ốc văn ph&ograve;ng đang l&agrave; mối quan t&acirc;m rất lớn của dư luận x&atilde; hội n&oacute;i chung v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiểu được nhu cầu đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 07/4/2018 tại Hội trường Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận 1 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh Tập huấn kiến thức ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm do Quận Đo&agrave;n 1 v&agrave; Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n trong chuỗi c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của hai đơn vị ti&ecirc;u biểu như trang bị kỹ năng ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ, kỹ năng tho&aacute;t hiểm, cứu hộ tại cao ốc văn ph&ograve;ng; giải việt d&atilde; thanh ni&ecirc;n năm 2018 v&agrave; đặc biệt việc chung tay x&acirc;y dựng chung cư &ldquo;văn minh, an to&agrave;n, sạch đẹp&rdquo; tại chung cư 203 Nguyễn Tr&atilde;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; <span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&iacute; Đại &uacute;y L&ecirc; Tấn Ch&acirc;u - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy - Ph&oacute; trưởng ban Ph&ograve;ng CC Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y Quận 1,&nbsp;</span>Đ/c Trần Đỗ Nam Long &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 1, Đ/c Nguyễn B&ugrave;i B&iacute;ch Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của hai đơn vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30556/Tap%20huan%20PCCC%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đến từ lực lượng Cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y Quận 1, sau hơn hai giờ được lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cung cấp c&aacute;c kiến thức v&agrave; th&ocirc;ng tin về ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y, kỹ năng tho&aacute;t hiểm, đặt biệt c&aacute;c kỹ năng trong việc xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khi c&oacute; ch&aacute;y, vận chuyển nạn nh&acirc;n, chống kh&oacute;i&hellip; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tự trang bị cho m&igrave;nh những phương &aacute;n, kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; bất cứ nguy cơ ch&aacute;y, nổ n&agrave;o xảy ra.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;