Đoàn HFIC và Quận Đoàn 1: Tập huấn Kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30556/Tap%20huan%20PCCC%201.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Sau h&agrave;ng loạt vụ hỏa hoạn thời gian qua, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm tại c&aacute;c khu chung cư v&agrave; cao ốc văn ph&ograve;ng đang l&agrave; mối quan t&acirc;m rất lớn của dư luận x&atilde; hội n&oacute;i chung v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiểu được nhu cầu đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 07/4/2018 tại Hội trường Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận 1 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh Tập huấn kiến thức ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm do Quận Đo&agrave;n 1 v&agrave; Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n trong chuỗi c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của hai đơn vị ti&ecirc;u biểu như trang bị kỹ năng ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ, kỹ năng tho&aacute;t hiểm, cứu hộ tại cao ốc văn ph&ograve;ng; giải việt d&atilde; thanh ni&ecirc;n năm 2018 v&agrave; đặc biệt việc chung tay x&acirc;y dựng chung cư &ldquo;văn minh, an to&agrave;n, sạch đẹp&rdquo; tại chung cư 203 Nguyễn Tr&atilde;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; <span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&iacute; Đại &uacute;y L&ecirc; Tấn Ch&acirc;u - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy - Ph&oacute; trưởng ban Ph&ograve;ng CC Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y Quận 1,&nbsp;</span>Đ/c Trần Đỗ Nam Long &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 1, Đ/c Nguyễn B&ugrave;i B&iacute;ch Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của hai đơn vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30556/Tap%20huan%20PCCC%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đến từ lực lượng Cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y Quận 1, sau hơn hai giờ được lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cung cấp c&aacute;c kiến thức v&agrave; th&ocirc;ng tin về ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y, kỹ năng tho&aacute;t hiểm, đặt biệt c&aacute;c kỹ năng trong việc xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khi c&oacute; ch&aacute;y, vận chuyển nạn nh&acirc;n, chống kh&oacute;i&hellip; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tự trang bị cho m&igrave;nh những phương &aacute;n, kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; bất cứ nguy cơ ch&aacute;y, nổ n&agrave;o xảy ra.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;