Đoàn HFIC và Quận Đoàn 1: Tập huấn Kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30556/Tap%20huan%20PCCC%201.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Sau h&agrave;ng loạt vụ hỏa hoạn thời gian qua, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm tại c&aacute;c khu chung cư v&agrave; cao ốc văn ph&ograve;ng đang l&agrave; mối quan t&acirc;m rất lớn của dư luận x&atilde; hội n&oacute;i chung v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiểu được nhu cầu đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 07/4/2018 tại Hội trường Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận 1 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh Tập huấn kiến thức ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; kỹ năng tho&aacute;t hiểm do Quận Đo&agrave;n 1 v&agrave; Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n trong chuỗi c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của hai đơn vị ti&ecirc;u biểu như trang bị kỹ năng ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ, kỹ năng tho&aacute;t hiểm, cứu hộ tại cao ốc văn ph&ograve;ng; giải việt d&atilde; thanh ni&ecirc;n năm 2018 v&agrave; đặc biệt việc chung tay x&acirc;y dựng chung cư &ldquo;văn minh, an to&agrave;n, sạch đẹp&rdquo; tại chung cư 203 Nguyễn Tr&atilde;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; <span style="background-color:rgb(241, 240, 240); color:rgb(75, 79, 86); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&iacute; Đại &uacute;y L&ecirc; Tấn Ch&acirc;u - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy - Ph&oacute; trưởng ban Ph&ograve;ng CC Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y Quận 1,&nbsp;</span>Đ/c Trần Đỗ Nam Long &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 1, Đ/c Nguyễn B&ugrave;i B&iacute;ch Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của hai đơn vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30556/Tap%20huan%20PCCC%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đến từ lực lượng Cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y Quận 1, sau hơn hai giờ được lắng nghe b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cung cấp c&aacute;c kiến thức v&agrave; th&ocirc;ng tin về ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y, kỹ năng tho&aacute;t hiểm, đặt biệt c&aacute;c kỹ năng trong việc xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khi c&oacute; ch&aacute;y, vận chuyển nạn nh&acirc;n, chống kh&oacute;i&hellip; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tự trang bị cho m&igrave;nh những phương &aacute;n, kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; bất cứ nguy cơ ch&aacute;y, nổ n&agrave;o xảy ra.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;