Hội thi "Giải thưởng Lê Qúy Đôn" quận Phú Nhuận lần thứ XXIII năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, rộn r&agrave;ng của đội vi&ecirc;n, học sinh cả nước ra sức thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, 43 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2018); đội vi&ecirc;n, học sinh quận Ph&uacute; Nhuận cũng s&ocirc;i nổi tranh t&agrave;i ở V&ograve;ng thi Đ&igrave;nh - Hội thi Giải thưởng L&ecirc; Q&uacute;y Đ&ocirc;n lần thứ XXIII năm học 2017 &ndash; 2018 do Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội đồng Đội &ndash; Nh&agrave; thiếu nhi &ndash; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận phối hợp tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 06/4/2018.</p> <p style="text-align: justify;">Đến tham dự c&oacute; đại diện Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đại diện Ban D&acirc;n vận Quận ủy v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Ngọc Nhung &ndash; UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; V&otilde; Cao Long &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận; L&ecirc; Ph&uacute; Cường &ndash; UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi v&agrave; đại diện C&ocirc;ng ty SoundMax l&agrave; đơn vị đồng h&agrave;nh, hỗ trợ giải thưởng hội thi.</p> <p style="text-align: justify;">55 sĩ tử xuất sắc của v&ograve;ng thi Hội đ&atilde; tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng thi Đ&igrave;nh với 03 phần thi &ldquo;Nh&agrave; To&aacute;n học t&agrave;i ba&rdquo; gồm 10 c&acirc;u hỏi y&ecirc;u cầu sĩ tử phải giải nhanh &ndash; ch&iacute;nh x&aacute;c; tiếp theo l&agrave; phần thi &ldquo;Nh&agrave; Sử học nhỏ&rdquo; gồm c&aacute;c c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến lịch sử d&acirc;n tộc, Đo&agrave;n &ndash; Đội, lịch sử địa phương. C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; tập trung tr&iacute; tuệ cao độ, n&ecirc;u cao tinh thần nhạy b&eacute;n, thể hiện t&agrave;i năng, bản lĩnh nhằm đạt được số điểm cao nhất để tiến v&agrave;o v&ograve;ng thi xếp hạng &ldquo;Trạng nguy&ecirc;n th&ocirc;ng th&aacute;i&rdquo;, ở v&ograve;ng thi n&agrave;y 18 th&iacute; sinh xuất sắc nhất sẽ thuyết tr&igrave;nh &ldquo;Giới thiệu về 01 tấm gương điển h&igrave;nh tại Li&ecirc;n đội&rdquo;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30549/Le dang quang Hoi thi Giai thuong LQD 23.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Lễ đăng quang hội thi diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng, T&acirc;n khoa Trạng nguy&ecirc;n khối ba trao cho em Chung Tuyết Phương &ndash; Trường Tiểu học Hồ Văn Hu&ecirc;, khối bốn thuộc về em Nguyễn Ho&agrave;ng Phụng Nghi &ndash; Trường Tiểu học Cổ Loa, khối năm trao cho em Đỗ Khải My &ndash; Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ; ban tổ chức cũng trao 06 giải Bảng Nh&atilde;n, 09 giải Th&aacute;m Hoa v&agrave; c&aacute;c giải Tiến sĩ.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/4/2018 sẽ diễn ra &ldquo;Lễ đưa Trạng về trường&rdquo;, lần lượt từng Trạng Nguy&ecirc;n được đưa về trường bằng xe hoa v&agrave; mặc &aacute;o Trạng. C&aacute;c trường tổ chức Lễ đ&oacute;n Trạng nguy&ecirc;n trang trọng&nbsp;dưới sự chứng kiến của Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, qu&yacute; thầy c&ocirc;, phụ huynh v&agrave; học sinh.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;