Gặp gỡ cậu bạn chơi giỏi 9 loại nhạc cụ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong>Đ&oacute; l&agrave; cậu bạn Trần Quốc Khang (trường THCS H&agrave; Huy Tập). Tuy chỉ mới học lớp 6 nhưng Khang đ&atilde; biết chơi th&agrave;nh thạo 9 loại nhạc cụ.</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Gặp gỡ Quốc Khang trong hội thi trong Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n Đội ta&rdquo; năm 2018, mọi người kh&aacute; bất ngờ khi thấy Khang c&oacute; thể chơi hầu hết c&aacute;c loại nhạc cụ từ chập cheng, trống c&aacute;i, trống con cho đến c&aacute;c loại k&egrave;n Trombone, Trumpet, Tuba trong đội h&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/04/02/1522636162_img_2861.jpg" style="height:900px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Quốc Khang chơi k&egrave;n Trumpet.</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">Điều bất ngờ hơn cả đ&oacute; l&agrave; Quốc khang chỉ mới bắt đầu học c&aacute;c loại nhạc cụ n&agrave;y chỉ v&agrave;i th&aacute;ng trước đ&acirc;y. Khang chia sẻ: &ldquo;Đầu năm lớp 6, m&igrave;nh bắt đầu tập học c&aacute;c loại nhạc cụ n&agrave;y tại trường. Nhạc cụ khiến m&igrave;nh cảm thấy kh&oacute; học nhất l&agrave; k&egrave;n Trumpet&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30536/1522635973_img_2865.jpg" style="height:900px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Quốc Khang v&agrave; k&egrave;n Tuba.</em></p> <p><span style="font-size:16px">Với những loại nhạc cụ tr&ecirc;n, Quốc Khang đ&atilde; c&oacute; thể chơi được nhiều b&agrave;i h&aacute;t như: Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng, Thiếu nhi thế giới li&ecirc;n hoan, Khăn qu&agrave;ng thắm m&atilde;i vai em, Ch&uacute;ng em tiến bước dưới đo&agrave;n, H&agrave;nh kh&uacute;c đội, Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ vậy Quốc Khang c&ograve;n l&agrave; một tay Piano v&agrave; Guita. Khang cho biết m&igrave;nh đ&atilde; bắt đầu học Piano từ mầm non c&ograve;n Guita học từ lớp một. Đến nay Quốc Khang đ&atilde; c&oacute; gần 6 năm học đ&agrave;n Piano v&agrave; Guita.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nếu như Piano v&agrave; Guita được ba mẹ cho đi học th&igrave; đến năm lớp 4 Khang tiếp tục tự m&agrave;i m&ograve; học c&aacute;ch thổi ti&ecirc;u. Hiện tại Khang đ&atilde; chơi th&agrave;nh thạo ba loại nhạc cụ n&agrave;y. Sắp tới Khang sẽ tiếp tục t&igrave;m t&ograve;i học th&ecirc;m một số loại nhạc cụ mới. &quot;V&igrave; chơi c&aacute;c loại nhạc cụ vừa gi&uacute;p m&igrave;nh giải tr&iacute; vừa l&agrave; đam m&ecirc; của m&igrave;nh m&agrave;&quot; - cậu bạn cho biết.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>DUY L&Ecirc; (Mực T&iacute;m)</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;