Xây dựng lối sống đẹp cho giới trẻ: khó nhưng kiên trì thay đổi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>TTO - Diễn đ&agrave;n &quot;X&acirc;y dựng lối sống đẹp cho giới trẻ, c&aacute;ch n&agrave;o?&quot; diễn ra ba tuần qua với nhiều g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c nhau về c&acirc;u chuyện x&acirc;y dựng lối sống đẹp cho giới trẻ.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30533/ql-dien-dan-song-dep2-15227264575971295282207.jpg" style="height:434px; width:640px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Nhiều bạn trẻ vẫn d&agrave;nh những ng&agrave;y rảnh đến chăm s&oacute;c, vui chơi với c&aacute;c trẻ em k&eacute;m may mắn đang sinh sống tại c&aacute;c trung t&acirc;m d&agrave;nh cho trẻ khuyết tật, mồ c&ocirc;i - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Trao đổi c&ugrave;ng Tuổi Trẻ, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Vương Thanh Liễu nh&igrave;n nhận việc x&acirc;y dựng lối sống đẹp cho giới trẻ rất kh&oacute; nhưng tổ chức Đo&agrave;n sẽ ki&ecirc;n tr&igrave; bằng từng chương tr&igrave;nh, hoạt động để hướng giới trẻ đến c&aacute;c gi&aacute; trị tốt đẹp, x&acirc;y dựng lối sống nh&acirc;n văn.&nbsp;</span></strong></p> <div class="fck" style="margin: 1em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 12px; vertical-align: baseline; width: 520px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&quot;T&ocirc;i nghĩ mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; từng cấp bộ Đo&agrave;n sẽ phải l&agrave;m tốt hơn để th&ocirc;ng điệp &quot;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&quot; thật sự lan tỏa, đưa nhiều c&acirc;u chuyện t&iacute;ch cực đến với mọi người&quot; </em>- chị Liễu chia sẻ.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight" id="ObjectBoxContent_1522726487387" style="margin: 0.6em 0px 1.28em 1.4em; padding: 1.3em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 247, 249); font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; float: right; width: 234px; z-index: 101; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; color: rgb(35, 31, 32);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><img alt="ql-vuongthanhlieu" id="img_94356ba0-36f0-11e8-883d-4137bb7a1d86" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/4/3/ql-vuongthanhlieu-152272654094131691214.jpg" style="background:transparent; border:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="ql-vuongthanhlieu" /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; font-size:14px">Chị Vương Thanh Liễu - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>* Vậy do đ&acirc;u ch&uacute;ng ta vẫn bắt gặp những biểu hiện xấu, h&agrave;nh vi chưa đẹp m&agrave; lại hay rơi v&agrave;o giới trẻ?</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Sẽ c&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&agrave; thực ra phải dựa v&agrave;o từng h&agrave;nh vi cụ thể mới đ&aacute;nh gi&aacute; được tốt - xấu. Nhưng theo t&ocirc;i, một phần c&oacute; thể do t&aacute;c động của x&atilde; hội dẫn đến những biểu hiện chưa đẹp đ&oacute;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giới trẻ lu&ocirc;n nhanh nhạy, dễ tiếp thu c&aacute;i mới, với tr&agrave;o lưu mới m&agrave; đ&ocirc;i l&uacute;c v&ocirc; t&igrave;nh tiếp nhận những c&aacute;i chưa ph&ugrave; hợp. Nhưng t&ocirc;i tin đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; bản chất của người trẻ, hoặc chỉ l&agrave; thiểu số v&igrave; số đ&ocirc;ng vẫn lu&ocirc;n hướng thiện, sống đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>* Trong nỗ lực của m&igrave;nh, tổ chức Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; những phương thức n&agrave;o mới để truyền đi c&aacute;c th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực?</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- C&ugrave;ng với c&aacute;ch tuy&ecirc;n truyền như vốn c&oacute;, tổ chức Đo&agrave;n thời gian gần đ&acirc;y tận dụng mạng x&atilde; hội để chuyển tải những th&ocirc;ng điệp, c&acirc;u chuyện nh&acirc;n văn trong giới trẻ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i hoạt động định kỳ, ch&uacute;ng t&ocirc;i dựa v&agrave;o c&aacute;c sự kiện thời sự để g&oacute;p phần định hướng gi&aacute; trị đẹp cho người trẻ. Chẳng hạn sự kiện đội tuyển U-23 VN vừa qua l&agrave; thời cơ tốt để cổ vũ tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, l&ograve;ng y&ecirc;u nước, sự đo&agrave;n kết...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cuộc vận động x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n với bốn cặp phạm tr&ugrave;: y&ecirc;u nước - kh&aacute;t vọng, đạo đức - tr&aacute;ch nhiệm, tri thức - s&aacute;ng tạo, năng động - văn minh m&agrave; Đo&agrave;n đang thực hiện l&agrave; x&aacute;c định những gi&aacute; trị chung mong muốn hướng đến.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ đ&oacute;, Đo&agrave;n thiết kế m&ocirc;i trường, hoạt động để mỗi bạn trẻ hiểu, thay đổi nhận thức v&agrave; c&ugrave;ng thực hiện để h&igrave;nh th&agrave;nh những th&oacute;i quen tốt, rồi h&agrave;nh động trong thực tế. Đơn cử như việc xếp h&agrave;ng thời gian gần đ&acirc;y đ&atilde; tốt hơn l&ecirc;n, mọi người đ&atilde; &yacute; thức hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>* Tổ chức Đo&agrave;n giữ vai tr&ograve; g&igrave; trong việc kiến tạo lối sống, h&igrave;nh ảnh đẹp cho giới trẻ, thưa chị?</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ&oacute; l&agrave; định hướng c&aacute;c gi&aacute; trị sống đẹp ở thanh ni&ecirc;n. Trước hết cần gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ nhận diện gi&aacute; trị sống đẹp l&agrave; thế n&agrave;o, đồng thời tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;c bạn trẻ r&egrave;n luyện c&oacute; phần tr&aacute;ch nhiệm của Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch Đo&agrave;n đang l&agrave;m l&agrave; kh&ocirc;ng n&oacute;i chung chung m&agrave; chỉ ra cụ thể. Thanh ni&ecirc;n TP.HCM đang cần gi&aacute; trị g&igrave; v&agrave; sẽ phải l&agrave;m g&igrave; để ở từng vị tr&iacute; ri&ecirc;ng, mỗi bạn trẻ sẽ hiểu v&agrave; chọn cho m&igrave;nh c&aacute;ch ph&ugrave; hợp hướng đến c&aacute;c gi&aacute; trị ấy.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; những việc ch&uacute;ng ta cần l&agrave;m thường xuy&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; cư xử văn h&oacute;a nơi c&ocirc;ng cộng, ứng xử tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội sao cho văn minh m&agrave; t&ocirc;i cho rằng tổ chức Đo&agrave;n ngo&agrave;i nhiệm vụ đồng h&agrave;nh c&ograve;n cần khả năng dẫn dắt h&agrave;nh động cho giới trẻ.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1522726245363" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 247, 249); font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; color: rgb(35, 31, 32);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&Ocirc;ng TẠ VĂN HẠ (Ủy ban Văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng Quốc hội):</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Sửa sự khiếm khuyết, lệch chuẩn</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><img alt="ong ta van ha" id="img_d2ccd3d0-36f0-11e8-9279-9b39df08e565" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/4/3/ong-ta-van-ha-1522726637074220604213.jpg" style="background:transparent; border:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="ong ta van ha" /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Tạ Văn Hạ Ảnh: H.THANH</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sống đẹp l&agrave; bản chất, n&eacute;t văn h&oacute;a truyền thống tốt đẹp của người VN. Qua c&aacute;c thế hệ, thanh ni&ecirc;n VN vẫn mang đầy đủ bản chất v&agrave; ph&aacute;t huy những n&eacute;t đẹp ấy, cả những gương anh h&ugrave;ng tuổi trẻ trong thời chiến lẫn thời b&igrave;nh hiện nay. Đ&atilde; c&oacute; biết bao tấm gương dũng cảm hi sinh, bảo vệ chủ quyền, t&iacute;nh mạng, t&agrave;i sản của nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng h&agrave;ng triệu thanh ni&ecirc;n tham gia t&igrave;nh nguyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhưng b&ecirc;n cạnh c&aacute;c điều t&iacute;ch cực vẫn c&ograve;n những thanh ni&ecirc;n c&oacute; h&agrave;nh vi lệch chuẩn. C&oacute; thể họ kh&ocirc;ng xấu nhưng chưa được gi&aacute;o dục đến nơi đến chốn từ gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường, x&atilde; hội n&ecirc;n c&oacute; phần khiếm khuyết trong suy nghĩ dẫn đến h&agrave;nh động lệch chuẩn. Điều n&agrave;y c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm của gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ủy ban Văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng Quốc hội hằng năm vẫn l&agrave;m việc với Ch&iacute;nh phủ, T.Ư Đo&agrave;n, Bộ Lao động - thương binh &amp; x&atilde; hội về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n trong nhiệm vụ của m&igrave;nh. Tới đ&acirc;y sẽ gi&aacute;m s&aacute;t việc sửa đổi, bổ sung Luật thanh ni&ecirc;n, r&agrave; so&aacute;t cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch nh&agrave; nước đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ủy ban đặt vấn đề quan t&acirc;m gi&aacute;o dục, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện trẻ em, nhất l&agrave; trong giai đoạn đầu đời. Đ&acirc;y được xem l&agrave; c&aacute;i gốc, nền tảng h&igrave;nh th&agrave;nh nh&acirc;n c&aacute;ch con người. Đồng thời t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng Luật trẻ em l&agrave;m cơ sở trong chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ em, tăng cường gi&aacute;m s&aacute;t, y&ecirc;u cầu cơ quan li&ecirc;n quan giải tr&igrave;nh t&igrave;nh trạng bạo h&agrave;nh hiện nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>H&Agrave; THANH ghi</strong></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1522726279010" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 247, 249); font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; color: rgb(35, 31, 32);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>* ThS HO&Agrave;NG DUẨN&nbsp;(ĐH Văn h&oacute;a TP.HCM):</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Từng người tử tế, x&atilde; hội tử tế</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><img alt="hoang duan" id="img_61dde370-36f1-11e8-883d-4137bb7a1d86" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/4/3/hoang-duan-15227268867141913686823.jpg" style="background:transparent; border:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="hoang duan" /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thạc sĩ Ho&agrave;ng Duẩn - Ảnh: D.NGUYỄN</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tử tế kh&ocirc;ng phải l&agrave; cần l&agrave;m việc g&igrave; đ&oacute; cao si&ecirc;u, vĩ m&ocirc;... m&agrave; đ&ocirc;i khi chỉ l&agrave; những h&agrave;nh động như: đưa một người gi&agrave; qua đường, nhặt r&aacute;c, n&oacute;i điều hay v&agrave; l&agrave;m người kh&aacute;c vui, thấy chuyện kh&ocirc;ng đ&uacute;ng khuy&ecirc;n người kh&aacute;c đừng l&agrave;m... Sống tử tế l&agrave;m người ta hạnh ph&uacute;c. Từng người sống tử tế th&igrave; x&atilde; hội tử tế, c&aacute;i xấu bớt đi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thời đại c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, mỗi người đều c&oacute; quyền thể hiện m&igrave;nh. Mạng x&atilde; hội c&oacute; nhiều ưu điểm nhưng nhiều bạn trẻ đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n tử tế với ch&iacute;nh m&igrave;nh khi d&ugrave;ng mạng x&atilde; hội thiếu tr&aacute;ch nhiệm, những c&aacute;i &quot;like&quot;, &quot;share&quot; đ&ocirc;i khi v&ocirc; tội vạ. N&ecirc;n mỗi người h&atilde;y l&agrave; một &quot;tổng bi&ecirc;n tập&quot; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với &quot;tờ b&aacute;o c&aacute; nh&acirc;n&quot; của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i cho rằng truyền th&ocirc;ng, b&aacute;o, đ&agrave;i... phải ti&ecirc;n phong giới thiệu tấm gương với những việc l&agrave;m tử tế hằng ng&agrave;y thay v&igrave; chăm chăm khai th&aacute;c đời tư v&agrave; những chuyện giựt g&acirc;n. N&ecirc;n chăng c&oacute; cuộc thi giới thiệu gương người tử tế, động vi&ecirc;n những ai t&igrave;m ra c&aacute;c ch&acirc;n dung tử tế, khen thưởng những người c&oacute; ph&aacute;t hiện hay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ugrave;y từng cơ quan, c&ocirc;ng việc m&agrave; c&aacute;c tổ chức x&atilde; hội cần động vi&ecirc;n người trẻ tham gia l&agrave;m việc tử tế tại đơn vị v&agrave; c&oacute; h&igrave;nh thức khen thưởng, động vi&ecirc;n với c&aacute;c việc l&agrave;m tử tế ấy. Hay cuộc vận động n&oacute;i kh&ocirc;ng với chuyện &quot;kh&ocirc;ng tử tế&quot;, kh&ocirc;ng like, kh&ocirc;ng share những chuyện kh&ocirc;ng tử tế... chẳng hạn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; người đứng đầu cơ quan l&agrave;m việc tử tế, nh&acirc;n vi&ecirc;n sẽ noi theo. Hơn hết, gia đ&igrave;nh phải sống tử tế, gương mẫu cho giới trẻ noi theo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>DIỆU NGUYỄN ghi</strong></span></p> </div> </div> </div> <div class="wrapper-qt clear" style="margin: 2em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 12px; vertical-align: baseline; clear: both; width: 520px; overflow: hidden; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 16px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 14px; vertical-align: baseline; float: right; font-weight: bold; color: rgb(35, 31, 32); position: relative; line-height: 28px;"> <div class="blank-584131749" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; height: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="584131749" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color:transparent">NGUỒN: B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;