Xây dựng lối sống đẹp cho giới trẻ: khó nhưng kiên trì thay đổi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>TTO - Diễn đ&agrave;n &quot;X&acirc;y dựng lối sống đẹp cho giới trẻ, c&aacute;ch n&agrave;o?&quot; diễn ra ba tuần qua với nhiều g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c nhau về c&acirc;u chuyện x&acirc;y dựng lối sống đẹp cho giới trẻ.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30533/ql-dien-dan-song-dep2-15227264575971295282207.jpg" style="height:434px; width:640px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Nhiều bạn trẻ vẫn d&agrave;nh những ng&agrave;y rảnh đến chăm s&oacute;c, vui chơi với c&aacute;c trẻ em k&eacute;m may mắn đang sinh sống tại c&aacute;c trung t&acirc;m d&agrave;nh cho trẻ khuyết tật, mồ c&ocirc;i - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Trao đổi c&ugrave;ng Tuổi Trẻ, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Vương Thanh Liễu nh&igrave;n nhận việc x&acirc;y dựng lối sống đẹp cho giới trẻ rất kh&oacute; nhưng tổ chức Đo&agrave;n sẽ ki&ecirc;n tr&igrave; bằng từng chương tr&igrave;nh, hoạt động để hướng giới trẻ đến c&aacute;c gi&aacute; trị tốt đẹp, x&acirc;y dựng lối sống nh&acirc;n văn.&nbsp;</span></strong></p> <div class="fck" style="margin: 1em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 12px; vertical-align: baseline; width: 520px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&quot;T&ocirc;i nghĩ mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; từng cấp bộ Đo&agrave;n sẽ phải l&agrave;m tốt hơn để th&ocirc;ng điệp &quot;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&quot; thật sự lan tỏa, đưa nhiều c&acirc;u chuyện t&iacute;ch cực đến với mọi người&quot; </em>- chị Liễu chia sẻ.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight" id="ObjectBoxContent_1522726487387" style="margin: 0.6em 0px 1.28em 1.4em; padding: 1.3em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 247, 249); font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; float: right; width: 234px; z-index: 101; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; color: rgb(35, 31, 32);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><img alt="ql-vuongthanhlieu" id="img_94356ba0-36f0-11e8-883d-4137bb7a1d86" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/4/3/ql-vuongthanhlieu-152272654094131691214.jpg" style="background:transparent; border:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="ql-vuongthanhlieu" /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; font-size:14px">Chị Vương Thanh Liễu - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>* Vậy do đ&acirc;u ch&uacute;ng ta vẫn bắt gặp những biểu hiện xấu, h&agrave;nh vi chưa đẹp m&agrave; lại hay rơi v&agrave;o giới trẻ?</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Sẽ c&oacute; nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&agrave; thực ra phải dựa v&agrave;o từng h&agrave;nh vi cụ thể mới đ&aacute;nh gi&aacute; được tốt - xấu. Nhưng theo t&ocirc;i, một phần c&oacute; thể do t&aacute;c động của x&atilde; hội dẫn đến những biểu hiện chưa đẹp đ&oacute;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giới trẻ lu&ocirc;n nhanh nhạy, dễ tiếp thu c&aacute;i mới, với tr&agrave;o lưu mới m&agrave; đ&ocirc;i l&uacute;c v&ocirc; t&igrave;nh tiếp nhận những c&aacute;i chưa ph&ugrave; hợp. Nhưng t&ocirc;i tin đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; bản chất của người trẻ, hoặc chỉ l&agrave; thiểu số v&igrave; số đ&ocirc;ng vẫn lu&ocirc;n hướng thiện, sống đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>* Trong nỗ lực của m&igrave;nh, tổ chức Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; những phương thức n&agrave;o mới để truyền đi c&aacute;c th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực?</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- C&ugrave;ng với c&aacute;ch tuy&ecirc;n truyền như vốn c&oacute;, tổ chức Đo&agrave;n thời gian gần đ&acirc;y tận dụng mạng x&atilde; hội để chuyển tải những th&ocirc;ng điệp, c&acirc;u chuyện nh&acirc;n văn trong giới trẻ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i hoạt động định kỳ, ch&uacute;ng t&ocirc;i dựa v&agrave;o c&aacute;c sự kiện thời sự để g&oacute;p phần định hướng gi&aacute; trị đẹp cho người trẻ. Chẳng hạn sự kiện đội tuyển U-23 VN vừa qua l&agrave; thời cơ tốt để cổ vũ tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, l&ograve;ng y&ecirc;u nước, sự đo&agrave;n kết...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cuộc vận động x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n với bốn cặp phạm tr&ugrave;: y&ecirc;u nước - kh&aacute;t vọng, đạo đức - tr&aacute;ch nhiệm, tri thức - s&aacute;ng tạo, năng động - văn minh m&agrave; Đo&agrave;n đang thực hiện l&agrave; x&aacute;c định những gi&aacute; trị chung mong muốn hướng đến.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ đ&oacute;, Đo&agrave;n thiết kế m&ocirc;i trường, hoạt động để mỗi bạn trẻ hiểu, thay đổi nhận thức v&agrave; c&ugrave;ng thực hiện để h&igrave;nh th&agrave;nh những th&oacute;i quen tốt, rồi h&agrave;nh động trong thực tế. Đơn cử như việc xếp h&agrave;ng thời gian gần đ&acirc;y đ&atilde; tốt hơn l&ecirc;n, mọi người đ&atilde; &yacute; thức hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>* Tổ chức Đo&agrave;n giữ vai tr&ograve; g&igrave; trong việc kiến tạo lối sống, h&igrave;nh ảnh đẹp cho giới trẻ, thưa chị?</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đ&oacute; l&agrave; định hướng c&aacute;c gi&aacute; trị sống đẹp ở thanh ni&ecirc;n. Trước hết cần gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ nhận diện gi&aacute; trị sống đẹp l&agrave; thế n&agrave;o, đồng thời tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;c bạn trẻ r&egrave;n luyện c&oacute; phần tr&aacute;ch nhiệm của Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch Đo&agrave;n đang l&agrave;m l&agrave; kh&ocirc;ng n&oacute;i chung chung m&agrave; chỉ ra cụ thể. Thanh ni&ecirc;n TP.HCM đang cần gi&aacute; trị g&igrave; v&agrave; sẽ phải l&agrave;m g&igrave; để ở từng vị tr&iacute; ri&ecirc;ng, mỗi bạn trẻ sẽ hiểu v&agrave; chọn cho m&igrave;nh c&aacute;ch ph&ugrave; hợp hướng đến c&aacute;c gi&aacute; trị ấy.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; những việc ch&uacute;ng ta cần l&agrave;m thường xuy&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; cư xử văn h&oacute;a nơi c&ocirc;ng cộng, ứng xử tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội sao cho văn minh m&agrave; t&ocirc;i cho rằng tổ chức Đo&agrave;n ngo&agrave;i nhiệm vụ đồng h&agrave;nh c&ograve;n cần khả năng dẫn dắt h&agrave;nh động cho giới trẻ.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1522726245363" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 247, 249); font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; color: rgb(35, 31, 32);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&Ocirc;ng TẠ VĂN HẠ (Ủy ban Văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng Quốc hội):</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Sửa sự khiếm khuyết, lệch chuẩn</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><img alt="ong ta van ha" id="img_d2ccd3d0-36f0-11e8-9279-9b39df08e565" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/4/3/ong-ta-van-ha-1522726637074220604213.jpg" style="background:transparent; border:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="ong ta van ha" /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Tạ Văn Hạ Ảnh: H.THANH</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sống đẹp l&agrave; bản chất, n&eacute;t văn h&oacute;a truyền thống tốt đẹp của người VN. Qua c&aacute;c thế hệ, thanh ni&ecirc;n VN vẫn mang đầy đủ bản chất v&agrave; ph&aacute;t huy những n&eacute;t đẹp ấy, cả những gương anh h&ugrave;ng tuổi trẻ trong thời chiến lẫn thời b&igrave;nh hiện nay. Đ&atilde; c&oacute; biết bao tấm gương dũng cảm hi sinh, bảo vệ chủ quyền, t&iacute;nh mạng, t&agrave;i sản của nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng h&agrave;ng triệu thanh ni&ecirc;n tham gia t&igrave;nh nguyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhưng b&ecirc;n cạnh c&aacute;c điều t&iacute;ch cực vẫn c&ograve;n những thanh ni&ecirc;n c&oacute; h&agrave;nh vi lệch chuẩn. C&oacute; thể họ kh&ocirc;ng xấu nhưng chưa được gi&aacute;o dục đến nơi đến chốn từ gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường, x&atilde; hội n&ecirc;n c&oacute; phần khiếm khuyết trong suy nghĩ dẫn đến h&agrave;nh động lệch chuẩn. Điều n&agrave;y c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm của gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ủy ban Văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng Quốc hội hằng năm vẫn l&agrave;m việc với Ch&iacute;nh phủ, T.Ư Đo&agrave;n, Bộ Lao động - thương binh &amp; x&atilde; hội về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n trong nhiệm vụ của m&igrave;nh. Tới đ&acirc;y sẽ gi&aacute;m s&aacute;t việc sửa đổi, bổ sung Luật thanh ni&ecirc;n, r&agrave; so&aacute;t cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch nh&agrave; nước đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ủy ban đặt vấn đề quan t&acirc;m gi&aacute;o dục, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện trẻ em, nhất l&agrave; trong giai đoạn đầu đời. Đ&acirc;y được xem l&agrave; c&aacute;i gốc, nền tảng h&igrave;nh th&agrave;nh nh&acirc;n c&aacute;ch con người. Đồng thời t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng Luật trẻ em l&agrave;m cơ sở trong chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ em, tăng cường gi&aacute;m s&aacute;t, y&ecirc;u cầu cơ quan li&ecirc;n quan giải tr&igrave;nh t&igrave;nh trạng bạo h&agrave;nh hiện nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>H&Agrave; THANH ghi</strong></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1522726279010" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; outline: 0px; background: rgb(245, 247, 249); font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; box-sizing: border-box; line-height: 1.5; color: rgb(35, 31, 32);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>* ThS HO&Agrave;NG DUẨN&nbsp;(ĐH Văn h&oacute;a TP.HCM):</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Từng người tử tế, x&atilde; hội tử tế</strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><img alt="hoang duan" id="img_61dde370-36f1-11e8-883d-4137bb7a1d86" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/640/2018/4/3/hoang-duan-15227268867141913686823.jpg" style="background:transparent; border:0px; color:transparent; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline" title="hoang duan" /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thạc sĩ Ho&agrave;ng Duẩn - Ảnh: D.NGUYỄN</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tử tế kh&ocirc;ng phải l&agrave; cần l&agrave;m việc g&igrave; đ&oacute; cao si&ecirc;u, vĩ m&ocirc;... m&agrave; đ&ocirc;i khi chỉ l&agrave; những h&agrave;nh động như: đưa một người gi&agrave; qua đường, nhặt r&aacute;c, n&oacute;i điều hay v&agrave; l&agrave;m người kh&aacute;c vui, thấy chuyện kh&ocirc;ng đ&uacute;ng khuy&ecirc;n người kh&aacute;c đừng l&agrave;m... Sống tử tế l&agrave;m người ta hạnh ph&uacute;c. Từng người sống tử tế th&igrave; x&atilde; hội tử tế, c&aacute;i xấu bớt đi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thời đại c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, mỗi người đều c&oacute; quyền thể hiện m&igrave;nh. Mạng x&atilde; hội c&oacute; nhiều ưu điểm nhưng nhiều bạn trẻ đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n tử tế với ch&iacute;nh m&igrave;nh khi d&ugrave;ng mạng x&atilde; hội thiếu tr&aacute;ch nhiệm, những c&aacute;i &quot;like&quot;, &quot;share&quot; đ&ocirc;i khi v&ocirc; tội vạ. N&ecirc;n mỗi người h&atilde;y l&agrave; một &quot;tổng bi&ecirc;n tập&quot; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với &quot;tờ b&aacute;o c&aacute; nh&acirc;n&quot; của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i cho rằng truyền th&ocirc;ng, b&aacute;o, đ&agrave;i... phải ti&ecirc;n phong giới thiệu tấm gương với những việc l&agrave;m tử tế hằng ng&agrave;y thay v&igrave; chăm chăm khai th&aacute;c đời tư v&agrave; những chuyện giựt g&acirc;n. N&ecirc;n chăng c&oacute; cuộc thi giới thiệu gương người tử tế, động vi&ecirc;n những ai t&igrave;m ra c&aacute;c ch&acirc;n dung tử tế, khen thưởng những người c&oacute; ph&aacute;t hiện hay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ugrave;y từng cơ quan, c&ocirc;ng việc m&agrave; c&aacute;c tổ chức x&atilde; hội cần động vi&ecirc;n người trẻ tham gia l&agrave;m việc tử tế tại đơn vị v&agrave; c&oacute; h&igrave;nh thức khen thưởng, động vi&ecirc;n với c&aacute;c việc l&agrave;m tử tế ấy. Hay cuộc vận động n&oacute;i kh&ocirc;ng với chuyện &quot;kh&ocirc;ng tử tế&quot;, kh&ocirc;ng like, kh&ocirc;ng share những chuyện kh&ocirc;ng tử tế... chẳng hạn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; người đứng đầu cơ quan l&agrave;m việc tử tế, nh&acirc;n vi&ecirc;n sẽ noi theo. Hơn hết, gia đ&igrave;nh phải sống tử tế, gương mẫu cho giới trẻ noi theo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>DIỆU NGUYỄN ghi</strong></span></p> </div> </div> </div> <div class="wrapper-qt clear" style="margin: 2em auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 12px; vertical-align: baseline; clear: both; width: 520px; overflow: hidden; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Roboto, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 16px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-size: 14px; vertical-align: baseline; float: right; font-weight: bold; color: rgb(35, 31, 32); position: relative; line-height: 28px;"> <div class="blank-584131749" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; height: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div class="584131749" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="background-color:transparent">NGUỒN: B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;