Quận 7: Chung kết hội thi “Hào khí Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018), <span style="color:rgb(29, 33, 41)">Hội thi &quot;H&agrave;o kh&iacute; bản h&ugrave;ng ca Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968&quot; đ&atilde; được tổ chức&nbsp;</span>v<span style="color:rgb(29, 33, 41)">&ograve;ng loại&nbsp;ng&agrave;y 06/02/2018 v&agrave; thu h&uacute;t 145 th&iacute; sinh tham gia đến từ 29 đội thi. Sau v&ograve;ng loại&nbsp;Ban tổ chức chọn ra 7 đội xuất sắc với 35 th&iacute; sinh ưu t&uacute; lọt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết.&nbsp;</span></span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(29, 33, 41)">Tối ng&agrave;y 12/3/2018 Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy Quận 7 tổ chức Chung kết Hội thi &quot;H&agrave;o kh&iacute; bản h&ugrave;ng ca Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1986&quot; nhằm kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 - 2018).</span><br /> <span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ở v&ograve;ng chung kết, 7 đội thi xuất sắc được chọn từ v&ograve;ng loại phải trải qua 3 phần thi: &Acirc;m vang b&agrave;i ca chiến thắng (mỗi đội thi tham gia một tiết mục văn h&oacute;a văn nghệ như tốp ca m&uacute;a minh họa, nhạc kịch, h&ograve;, v&egrave;, ng&acirc;m thơ tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng); Theo d&ograve;ng lịch sử (c&aacute;c đội lần lượt trả lời 10 c&acirc;u trắc nghiệm t&igrave;m hiểu về những đợt tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968, đại thắng m&ugrave;a xu&acirc;n 1975); Địa danh nh&acirc;n vật lịch sử (c&aacute;c đội thi c&ugrave;ng nhấn chu&ocirc;ng gi&agrave;nh quyền trả lời 6 c&acirc;u h&igrave;nh ảnh hoặc đoạn phim về địa danh, nh&acirc;n vật, sự kiện trong cuộc tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968)</span><span style="color:rgb(29, 33, 41)">. </span></span></span></p> <p>.<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30362/29177146_320339288488430_7679354946327674880_n.jpg" /></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30362/29101361_320339868488372_8793938623662653440_n.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30362/29101012_320340028488356_1477970389119270912_n.jpg" style="height:640px; width:960px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30362/29135992_320340281821664_3940552654932934656_n.jpg" /><span style="font-size:14px">Sau phần tranh t&agrave;i quyết liệt v&agrave; sự cổ vũ nhiệt t&igrave;nh của kh&aacute;n giả, Đo&agrave;n phường T&acirc;n Kiểng đ&atilde; xuất sắc đạt giải Nhất của hội thi. Giải Nh&igrave; thuộc về Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng &ndash; Đo&agrave;n thể; giải Ba thuộc về Đo&agrave;n C&ocirc;ng an quận. Ngo&agrave;i ra, Ban tổ chức c&ograve;n trao 4 khuyến kh&iacute;ch v&agrave; 2 giải cổ động vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh&nbsp;</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;