Quận 7: Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” và “Liên hoan Nhịp điệu Măng non” năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10/3/2018&nbsp;tại Nh&agrave; thiếu nhi quận, Hội đồng Đội quận phối hợp Nh&agrave; Thiếu nhi quận tổ chức H</span>ội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n Đội ta&rdquo; v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Nhịp điệu Măng non&rdquo; năm học 2017 &ndash; 2018<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> với</span>&nbsp;sự tham dự của hơn 1.500 em Đội vi&ecirc;n, thiếu tham gia. Hội thi nhằm<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;t</span>hiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 &nbsp;năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2018), kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018); Nhằm tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, thi đua r&egrave;n luyện, thể hiện sức s&aacute;ng tạo của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n quận. Từ đ&oacute; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p cho Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, xứng đ&aacute;ng với danh hiệu &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo;.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30361/29101817_319249931930699_8973715788485623808_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30361/29101301_319249888597370_2616195146999398400_n.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến với hội thi năm nay, c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia v&agrave;o c&aacute;c phần thi như: Phần diễu h&agrave;nh; Phần nghi thức với c&aacute;c nội dung: thi động t&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tại chỗ, thi động t&aacute;c di động, thi Nghi lễ Đội, thi m&uacute;a h&aacute;t tập thể. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n c&ograve;n được tham gia li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n Đội ta&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30361/28951505_319257395263286_5266830326780395520_n.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội thi Nghi thức Đội ch&iacute;nh l&agrave; m&ocirc;i trường để mỗi đội vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội được r&egrave;n luyện đức t&iacute;nh ki&ecirc;n tr&igrave;, sự nghi&ecirc;m t&uacute;c trong c&aacute;c hoạt động tập thể, hoạt động trong nh&agrave; trường v&agrave; ngo&agrave;i x&atilde; hội. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những nội dung thi được Hội đồng Đội quận tổ chức h&agrave;ng năm, qua đ&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; được hoạt động Đội của từng li&ecirc;n đội, v&agrave; của c&aacute;c em đội vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội thi l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận&nbsp;được giao lưu, trao đổi vui chơi v&agrave; r&egrave;n luyện t&iacute;ch tập thể, t&iacute;nh tự quản v&agrave; kỷ luật của tổ chức Đội. Gi&uacute;p cho đội vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội được ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; Ng&agrave;y hội lớn của Thiếu nhi quận 7&nbsp;trong năm học 2017-2018.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;