Điều đặc biệt ở hai nữ đoàn viên tình nguyện nhập ngũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/page.jpg" style="height:305px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Thị Hồng Trang, 23 tuổi, v&agrave; Chu Phương Thảo, 24 tuổi sẽ c&ugrave;ng với h&agrave;ng ng&agrave;n nam thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c của TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;l&ecirc;n đường thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự v&agrave;o ng&agrave;y 07/3.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồng Trang v&agrave; Phương Thảo l&agrave; hai t&acirc;n binh nữ trong số 4.470 t&acirc;n binh của Th&agrave;nh phố&nbsp;nhập ngũ năm nay. Đặc biệt hơn, ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đ&atilde; t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; nhập ngũ, kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh bộ qu&acirc;n phục để được thực hiện nghĩa vụ của một người c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ với Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tự h&agrave;o trở th&agrave;nh đồng đội của bố mẹ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay tr&ograve;n 24 tuổi, Chu Phương Thảo đ&atilde; t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; nghĩa vụ qu&acirc;n sự ngay khi vừa tốt nghiệp Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia. Bạn b&egrave;, h&agrave;ng x&oacute;m đều ngạc nhi&ecirc;n trước quyết định kh&aacute; t&aacute;o bạo của một c&ocirc; g&aacute;i c&ograve;n trẻ như Thảo. Nhưng bố mẹ c&ocirc; th&igrave; v&ocirc; c&ugrave;ng m&atilde;n nguyện v&agrave; tự h&agrave;o về con g&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Phuong%20Thao%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nữ t&acirc;n binh Chu Phương Thảo</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh ra trong gia đ&igrave;nh c&oacute; cả bố v&agrave; mẹ đều l&agrave; sĩ quan Qu&acirc;n đội, ngay từ nhỏ&nbsp;Phương Thảo đ&atilde; v&ocirc; c&ugrave;ng y&ecirc;u mến v&agrave; thần tượng bố mẹ m&igrave;nh, những người chiến sĩ Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam hi&ecirc;n ngang, ki&ecirc;n cường, bất khuất. Nu&ocirc;i ước mơ nối nghiệp bố mẹ, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phương Thảo quyết t&acirc;m thi đậu v&agrave;o một trường sĩ quan hoặc C&ocirc;ng an.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Hồi ấy những trường đ&agrave;o tạo sĩ quan Qu&acirc;n đội, trường C&ocirc;ng an rất kh&oacute; để đậu v&agrave;o, đặc biệt l&agrave; nữ. M&igrave;nh lại học ban C n&ecirc;n c&agrave;ng kh&oacute; c&oacute; thể cạnh tranh nổi mặc d&ugrave; sức học kh&ocirc;ng hề tồi.&rdquo;</em> - Thảo nhớ lại. Sau đ&oacute; Thảo trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n v&agrave; tốt nghiệp ng&agrave;nh Quản l&yacute; Nh&agrave; nước, chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Thanh tra của Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia, với mong muốn c&oacute; thể giữ được một cơ hội nhỏ nhoi cho ước mơ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Phuong%20Thao%20(5).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo kể, khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, năm 2017 Phương Thảo quyết t&acirc;m đến Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự huyện H&oacute;c M&ocirc;n xin được t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; nhập ngũ. Hiểu được tinh thần tự nguyện v&agrave; &yacute; ch&iacute; gia nhập Qu&acirc;n đội của c&ocirc; g&aacute;i trẻ, nhưng Ban Chỉ huy kh&ocirc;ng thể nhận đơn của c&ocirc;. V&igrave; theo quy định, Thảo c&ograve;n đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n v&agrave; chưa tốt nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hai lần &ldquo;bắt hụt&rdquo; tấm giấy b&aacute;o nhập ngũ ấy, những tưởng sẽ rất l&acirc;u lắm mới c&oacute; đợt tuyển nữ lại,&nbsp;th&igrave; năm 2018 TP. Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục&nbsp;c&oacute; đợt tuyển nữ t&acirc;n binh mới. Đ&uacute;ng l&uacute;c Thảo đ&atilde; tốt nghiệp, lại vừa c&oacute; một năm để suy nghĩ ch&iacute;n chắn hơn, c&ocirc; g&aacute;i 24 tuổi quyết định xin ph&eacute;p bố mẹ viết đơn t&igrave;nh nguyện để được t&ograve;ng qu&acirc;n. Lần n&agrave;y th&igrave; c&ocirc; g&aacute;i trẻ đ&atilde; được m&atilde;n nguyện</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&aacute; Chu Văn Giang v&agrave; Thiếu t&aacute; Phạm Thị Tươi, bố mẹ của Thảo, đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Qu&acirc;n khu 7, vừa cầm giấy b&aacute;o nhập ngũ vừa n&oacute;i trong tự h&agrave;o: <em>&ldquo;Thấy con g&aacute;i lớn kh&ocirc;n v&agrave; quyết định nối tiếp sự nghiệp của bố mẹ, t&ocirc;i vui kh&ocirc;ng g&igrave; tả xiết.&nbsp;Con g&aacute;i nay đ&atilde; bản lĩnh v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Phuong%20Thao.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gia đ&igrave;nh rất tự h&agrave;o khi Thảo l&agrave; một trong hai nữ t&acirc;n binh duy nhất của Th&agrave;nh phố t&igrave;nh nguyện nhập ngũ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước ng&agrave;y tiễn con g&aacute;i l&ecirc;n đường t&ograve;ng qu&acirc;n, mẹ của Thảo đ&atilde; tập cho c&ocirc; l&agrave;m quen với nếp sống qu&acirc;n ngũ, bằng c&aacute;ch lồng gh&eacute;p tinh tế những quy c&aacute;ch, động t&aacute;c sinh hoạt trong Qu&acirc;n đội v&agrave;o bữa ăn, v&agrave;o nữ c&ocirc;ng gia ch&aacute;nh, v&agrave;o việc ch&agrave;o hỏi trong gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo kh&ocirc;ng giấu được niềm vui khi được trở th&agrave;nh đồng đội của bố mẹ. V&agrave; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; thế, Thảo c&ograve;n khẳng định sẽ quyết t&acirc;m l&agrave;m tốt nghĩa vụ, để 2 năm sau được trở th&agrave;nh &ldquo;đồng nghiệp&rdquo; của bố mẹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Phuong%20Thao%20(3).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Rạng rỡ trước ng&agrave;y l&ecirc;n đường t&ograve;ng qu&acirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc; g&aacute;i giỏi tiếng Anh, bỏ lương cao, quyết ch&iacute; t&ograve;ng qu&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tốt nghiệp loại giỏi ng&agrave;nh Ng&ocirc;n ngữ Anh, vừa ra trường đ&atilde; c&oacute; việc l&agrave;m với mức lương cao, lại c&oacute; gương mặt khả &aacute;i, Nguyễn Thị Hồng Trang dường như c&oacute; tất cả những điều m&agrave; nhiều c&ocirc; g&aacute;i mơ ước. Nhưng, c&ocirc; g&aacute;i trẻ n&agrave;y vẫn quyết t&acirc;m v&agrave;o Qu&acirc;n đội với mục đ&iacute;ch r&egrave;n luyện bản th&acirc;n cho tương lai v&agrave; cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa th&acirc;n y&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Hong%20Trang%20(6).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nữ t&acirc;n binh Nguyễn Thị Hồng Trang</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đang c&oacute; một cuộc sống đ&aacute;ng mơ ước, Hồng Trang lại quyết định xếp tất cả lại, dồn to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n &yacute; cho việc trở th&agrave;nh một nữ t&acirc;n binh tham gia 2 năm nghĩa vụ qu&acirc;n sự. Một quyết định c&oacute; thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng giống như Chu Phương Thảo, Hồng Trang đ&atilde; nu&ocirc;i dưỡng ước mơ n&agrave;y từ l&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang rất tự h&agrave;o về gia đ&igrave;nh v&agrave; th&ocirc;i th&uacute;c c&ocirc; nu&ocirc;i ước mơ nhập ngũ. Trong đ&oacute; c&ocirc; cho biết ấn tượng nhất l&agrave; người &ocirc;ng v&agrave; người bố của m&igrave;nh. &Ocirc;ng c&ocirc; tham gia kh&aacute;ng chiến từ thời chống Ph&aacute;p, bố cũng l&agrave; Bộ đội từng chiến đấu &aacute;c liệt ở chiến trường Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Hong%20Trang.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gia đ&igrave;nh l&agrave; động lực lớn nhất gi&uacute;p Hồng Trang quyết t&acirc;m t&igrave;nh nguyện nhập ngũ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc Hồng Trang t&igrave;nh nguyện nhập ngũ kh&ocirc;ng phải l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do. Những ai đ&atilde; tiếp x&uacute;c với Trang đều cảm nhận được đ&acirc;y l&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i nữ t&iacute;nh nhưng rất mạnh mẽ, dứt kho&aacute;t, đặc biệt biết sống tự lập v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng tự tin trong lời ăn tiếng n&oacute;i. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Hong%20Trang%20(11).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em>Hồng Trang l&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i rất tự tin v&agrave; dễ mến</em></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồng Trang chia sẻ mong muốn được trở th&agrave;nh người chiến sĩ Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam&nbsp;để c&oacute; nhiều cơ hội t&ocirc;i luyện một tinh thần th&eacute;p, một sức khỏe tốt v&agrave; nếp&nbsp;sống kỷ luật.<em>&nbsp;&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những điều rất cần cho một bạn trẻ hiện đại, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bạn nữ. R&egrave;n được những điều đ&oacute; th&igrave; tương lai của những&nbsp; bạn trẻ sẽ thực sự rất ho&agrave;n hảo, cả trong c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống.&rdquo;</em> - Trang khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Hong%20Trang%20(5)%20-%20Copy.JPG" style="height:413px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Ai bảo con g&aacute;i kh&ocirc;ng d&aacute;m đi nghĩa vụ v&igrave; sợ cực khổ, nặng nhọc, kh&ocirc;ng được trang điểm, bị cấm l&ecirc;n mạng chứ(!)? Biết đ&acirc;u sau 6 th&aacute;ng huấn luyện t&acirc;n binh m&igrave;nh sẽ &ldquo;cai&rdquo; được Facebook, &ldquo;cai&rdquo; th&oacute;i quen mua son th&igrave; sao</em>&rdquo; - nữ t&acirc;n binh h&agrave;i hước khi dự đo&aacute;n về những ng&agrave;y th&aacute;ng sống trong qu&acirc;n ngũ sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Hong%20Trang%20(9).JPG" style="height:434px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;