Điều đặc biệt ở hai nữ đoàn viên tình nguyện nhập ngũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/page.jpg" style="height:305px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Thị Hồng Trang, 23 tuổi, v&agrave; Chu Phương Thảo, 24 tuổi sẽ c&ugrave;ng với h&agrave;ng ng&agrave;n nam thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c của TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;l&ecirc;n đường thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự v&agrave;o ng&agrave;y 07/3.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồng Trang v&agrave; Phương Thảo l&agrave; hai t&acirc;n binh nữ trong số 4.470 t&acirc;n binh của Th&agrave;nh phố&nbsp;nhập ngũ năm nay. Đặc biệt hơn, ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đ&atilde; t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; nhập ngũ, kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh bộ qu&acirc;n phục để được thực hiện nghĩa vụ của một người c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ với Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tự h&agrave;o trở th&agrave;nh đồng đội của bố mẹ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay tr&ograve;n 24 tuổi, Chu Phương Thảo đ&atilde; t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; nghĩa vụ qu&acirc;n sự ngay khi vừa tốt nghiệp Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia. Bạn b&egrave;, h&agrave;ng x&oacute;m đều ngạc nhi&ecirc;n trước quyết định kh&aacute; t&aacute;o bạo của một c&ocirc; g&aacute;i c&ograve;n trẻ như Thảo. Nhưng bố mẹ c&ocirc; th&igrave; v&ocirc; c&ugrave;ng m&atilde;n nguyện v&agrave; tự h&agrave;o về con g&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Phuong%20Thao%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nữ t&acirc;n binh Chu Phương Thảo</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh ra trong gia đ&igrave;nh c&oacute; cả bố v&agrave; mẹ đều l&agrave; sĩ quan Qu&acirc;n đội, ngay từ nhỏ&nbsp;Phương Thảo đ&atilde; v&ocirc; c&ugrave;ng y&ecirc;u mến v&agrave; thần tượng bố mẹ m&igrave;nh, những người chiến sĩ Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam hi&ecirc;n ngang, ki&ecirc;n cường, bất khuất. Nu&ocirc;i ước mơ nối nghiệp bố mẹ, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phương Thảo quyết t&acirc;m thi đậu v&agrave;o một trường sĩ quan hoặc C&ocirc;ng an.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Hồi ấy những trường đ&agrave;o tạo sĩ quan Qu&acirc;n đội, trường C&ocirc;ng an rất kh&oacute; để đậu v&agrave;o, đặc biệt l&agrave; nữ. M&igrave;nh lại học ban C n&ecirc;n c&agrave;ng kh&oacute; c&oacute; thể cạnh tranh nổi mặc d&ugrave; sức học kh&ocirc;ng hề tồi.&rdquo;</em> - Thảo nhớ lại. Sau đ&oacute; Thảo trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n v&agrave; tốt nghiệp ng&agrave;nh Quản l&yacute; Nh&agrave; nước, chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Thanh tra của Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia, với mong muốn c&oacute; thể giữ được một cơ hội nhỏ nhoi cho ước mơ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Phuong%20Thao%20(5).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo kể, khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, năm 2017 Phương Thảo quyết t&acirc;m đến Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự huyện H&oacute;c M&ocirc;n xin được t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; nhập ngũ. Hiểu được tinh thần tự nguyện v&agrave; &yacute; ch&iacute; gia nhập Qu&acirc;n đội của c&ocirc; g&aacute;i trẻ, nhưng Ban Chỉ huy kh&ocirc;ng thể nhận đơn của c&ocirc;. V&igrave; theo quy định, Thảo c&ograve;n đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n v&agrave; chưa tốt nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hai lần &ldquo;bắt hụt&rdquo; tấm giấy b&aacute;o nhập ngũ ấy, những tưởng sẽ rất l&acirc;u lắm mới c&oacute; đợt tuyển nữ lại,&nbsp;th&igrave; năm 2018 TP. Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục&nbsp;c&oacute; đợt tuyển nữ t&acirc;n binh mới. Đ&uacute;ng l&uacute;c Thảo đ&atilde; tốt nghiệp, lại vừa c&oacute; một năm để suy nghĩ ch&iacute;n chắn hơn, c&ocirc; g&aacute;i 24 tuổi quyết định xin ph&eacute;p bố mẹ viết đơn t&igrave;nh nguyện để được t&ograve;ng qu&acirc;n. Lần n&agrave;y th&igrave; c&ocirc; g&aacute;i trẻ đ&atilde; được m&atilde;n nguyện</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&aacute; Chu Văn Giang v&agrave; Thiếu t&aacute; Phạm Thị Tươi, bố mẹ của Thảo, đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Qu&acirc;n khu 7, vừa cầm giấy b&aacute;o nhập ngũ vừa n&oacute;i trong tự h&agrave;o: <em>&ldquo;Thấy con g&aacute;i lớn kh&ocirc;n v&agrave; quyết định nối tiếp sự nghiệp của bố mẹ, t&ocirc;i vui kh&ocirc;ng g&igrave; tả xiết.&nbsp;Con g&aacute;i nay đ&atilde; bản lĩnh v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Phuong%20Thao.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gia đ&igrave;nh rất tự h&agrave;o khi Thảo l&agrave; một trong hai nữ t&acirc;n binh duy nhất của Th&agrave;nh phố t&igrave;nh nguyện nhập ngũ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước ng&agrave;y tiễn con g&aacute;i l&ecirc;n đường t&ograve;ng qu&acirc;n, mẹ của Thảo đ&atilde; tập cho c&ocirc; l&agrave;m quen với nếp sống qu&acirc;n ngũ, bằng c&aacute;ch lồng gh&eacute;p tinh tế những quy c&aacute;ch, động t&aacute;c sinh hoạt trong Qu&acirc;n đội v&agrave;o bữa ăn, v&agrave;o nữ c&ocirc;ng gia ch&aacute;nh, v&agrave;o việc ch&agrave;o hỏi trong gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thảo kh&ocirc;ng giấu được niềm vui khi được trở th&agrave;nh đồng đội của bố mẹ. V&agrave; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; thế, Thảo c&ograve;n khẳng định sẽ quyết t&acirc;m l&agrave;m tốt nghĩa vụ, để 2 năm sau được trở th&agrave;nh &ldquo;đồng nghiệp&rdquo; của bố mẹ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Phuong%20Thao%20(3).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Rạng rỡ trước ng&agrave;y l&ecirc;n đường t&ograve;ng qu&acirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc; g&aacute;i giỏi tiếng Anh, bỏ lương cao, quyết ch&iacute; t&ograve;ng qu&acirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tốt nghiệp loại giỏi ng&agrave;nh Ng&ocirc;n ngữ Anh, vừa ra trường đ&atilde; c&oacute; việc l&agrave;m với mức lương cao, lại c&oacute; gương mặt khả &aacute;i, Nguyễn Thị Hồng Trang dường như c&oacute; tất cả những điều m&agrave; nhiều c&ocirc; g&aacute;i mơ ước. Nhưng, c&ocirc; g&aacute;i trẻ n&agrave;y vẫn quyết t&acirc;m v&agrave;o Qu&acirc;n đội với mục đ&iacute;ch r&egrave;n luyện bản th&acirc;n cho tương lai v&agrave; cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa th&acirc;n y&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Hong%20Trang%20(6).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nữ t&acirc;n binh Nguyễn Thị Hồng Trang</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đang c&oacute; một cuộc sống đ&aacute;ng mơ ước, Hồng Trang lại quyết định xếp tất cả lại, dồn to&agrave;n t&acirc;m to&agrave;n &yacute; cho việc trở th&agrave;nh một nữ t&acirc;n binh tham gia 2 năm nghĩa vụ qu&acirc;n sự. Một quyết định c&oacute; thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng giống như Chu Phương Thảo, Hồng Trang đ&atilde; nu&ocirc;i dưỡng ước mơ n&agrave;y từ l&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang rất tự h&agrave;o về gia đ&igrave;nh v&agrave; th&ocirc;i th&uacute;c c&ocirc; nu&ocirc;i ước mơ nhập ngũ. Trong đ&oacute; c&ocirc; cho biết ấn tượng nhất l&agrave; người &ocirc;ng v&agrave; người bố của m&igrave;nh. &Ocirc;ng c&ocirc; tham gia kh&aacute;ng chiến từ thời chống Ph&aacute;p, bố cũng l&agrave; Bộ đội từng chiến đấu &aacute;c liệt ở chiến trường Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Hong%20Trang.JPG" style="height:401px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gia đ&igrave;nh l&agrave; động lực lớn nhất gi&uacute;p Hồng Trang quyết t&acirc;m t&igrave;nh nguyện nhập ngũ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc Hồng Trang t&igrave;nh nguyện nhập ngũ kh&ocirc;ng phải l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do. Những ai đ&atilde; tiếp x&uacute;c với Trang đều cảm nhận được đ&acirc;y l&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i nữ t&iacute;nh nhưng rất mạnh mẽ, dứt kho&aacute;t, đặc biệt biết sống tự lập v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng tự tin trong lời ăn tiếng n&oacute;i. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Hong%20Trang%20(11).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em>Hồng Trang l&agrave; một c&ocirc; g&aacute;i rất tự tin v&agrave; dễ mến</em></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồng Trang chia sẻ mong muốn được trở th&agrave;nh người chiến sĩ Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam&nbsp;để c&oacute; nhiều cơ hội t&ocirc;i luyện một tinh thần th&eacute;p, một sức khỏe tốt v&agrave; nếp&nbsp;sống kỷ luật.<em>&nbsp;&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những điều rất cần cho một bạn trẻ hiện đại, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bạn nữ. R&egrave;n được những điều đ&oacute; th&igrave; tương lai của những&nbsp; bạn trẻ sẽ thực sự rất ho&agrave;n hảo, cả trong c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống.&rdquo;</em> - Trang khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Hong%20Trang%20(5)%20-%20Copy.JPG" style="height:413px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Ai bảo con g&aacute;i kh&ocirc;ng d&aacute;m đi nghĩa vụ v&igrave; sợ cực khổ, nặng nhọc, kh&ocirc;ng được trang điểm, bị cấm l&ecirc;n mạng chứ(!)? Biết đ&acirc;u sau 6 th&aacute;ng huấn luyện t&acirc;n binh m&igrave;nh sẽ &ldquo;cai&rdquo; được Facebook, &ldquo;cai&rdquo; th&oacute;i quen mua son th&igrave; sao</em>&rdquo; - nữ t&acirc;n binh h&agrave;i hước khi dự đo&aacute;n về những ng&agrave;y th&aacute;ng sống trong qu&acirc;n ngũ sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30315/NVQS_Hong%20Trang%20(9).JPG" style="height:434px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;