Phú Nhuận: Vòng sơ kết Hội thi "Hào khí Mậu Thân 1968"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018), s&aacute;ng 13/01, Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội Cựu chiến binh &ndash; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống kh&aacute;ng chiến &ndash; hưu tr&iacute; quận phối hợp tổ chức V&ograve;ng sơ kết Hội thi &ldquo;H&agrave;o kh&iacute; Mậu Th&acirc;n 1968&rdquo;. Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Triệu &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Tấn, Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Quận Đo&agrave;n.</strong></p> <p style="text-align:justify">V&ograve;ng sơ kết với h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Ngược d&ograve;ng lịch sử&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t 23 đội thi với gần 100 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.&nbsp;Lễ d&acirc;ng hương v&agrave; khai mạc diễn ra tại Bia Ghi c&ocirc;ng Mặt trận Cầu Kiệu, sau đ&oacute; c&aacute;c đội thi chia th&agrave;nh 03 tiểu đội mang t&ecirc;n c&aacute;c đồng ch&iacute; chỉ huy chiến dịch: đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Kiệt, đồng ch&iacute; Trần Văn Tr&agrave;, đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ.</p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c tiểu đội di chuyển đến tham quan v&agrave; nghe thuyết minh tại Bảo t&agrave;ng Lực lượng vũ trang Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, Ch&ugrave;a Qu&aacute;n Thế &Acirc;m (Phường 05), Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Hoa (Phường 04). Đồng thời, tham gia c&aacute;c phần thi thử th&aacute;ch. Đặc biệt trong hội thi, c&aacute;c đội đ&atilde; sử dụng phương thức qu&eacute;t m&atilde; QR CODE để t&igrave;m ra địa điểm di chuyển tiếp theo. Đăng tải h&igrave;nh ảnh tại c&aacute;c địa diểm, di t&iacute;ch v&agrave; đăng tải tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội Facebook, qua đ&oacute; t&iacute;nh điểm th&ocirc;ng qua số lượng lượt &ldquo;th&iacute;ch&rdquo;. Cuối h&agrave;nh tr&igrave;nh, mỗi đội viết một b&agrave;i cảm nhận về h&agrave;nh tr&igrave;nh, kết quả thu được 22 b&agrave;i viết.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26230934_1967137860271464_7356722769430153883_n.jpg?oh=34a4eeb44996a7f28397dee510668a63&amp;oe=5AF414E5" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify">08 đội c&oacute; số điểm cao nhất v&ograve;ng sơ kết sẽ tiếp tục tham gia v&ograve;ng chung kết diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 27/01/2018 tại hội trường Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận.</p> <p style="text-align:right"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;