Phú Nhuận: Vòng sơ kết Hội thi "Hào khí Mậu Thân 1968"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n (1968 &ndash; 2018), s&aacute;ng 13/01, Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội Cựu chiến binh &ndash; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống kh&aacute;ng chiến &ndash; hưu tr&iacute; quận phối hợp tổ chức V&ograve;ng sơ kết Hội thi &ldquo;H&agrave;o kh&iacute; Mậu Th&acirc;n 1968&rdquo;. Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Triệu &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Tấn, Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Quận Đo&agrave;n.</strong></p> <p style="text-align:justify">V&ograve;ng sơ kết với h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Ngược d&ograve;ng lịch sử&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t 23 đội thi với gần 100 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.&nbsp;Lễ d&acirc;ng hương v&agrave; khai mạc diễn ra tại Bia Ghi c&ocirc;ng Mặt trận Cầu Kiệu, sau đ&oacute; c&aacute;c đội thi chia th&agrave;nh 03 tiểu đội mang t&ecirc;n c&aacute;c đồng ch&iacute; chỉ huy chiến dịch: đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Kiệt, đồng ch&iacute; Trần Văn Tr&agrave;, đồng ch&iacute; Mai Ch&iacute; Thọ.</p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c tiểu đội di chuyển đến tham quan v&agrave; nghe thuyết minh tại Bảo t&agrave;ng Lực lượng vũ trang Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ, Ch&ugrave;a Qu&aacute;n Thế &Acirc;m (Phường 05), Ch&ugrave;a Ph&aacute;p Hoa (Phường 04). Đồng thời, tham gia c&aacute;c phần thi thử th&aacute;ch. Đặc biệt trong hội thi, c&aacute;c đội đ&atilde; sử dụng phương thức qu&eacute;t m&atilde; QR CODE để t&igrave;m ra địa điểm di chuyển tiếp theo. Đăng tải h&igrave;nh ảnh tại c&aacute;c địa diểm, di t&iacute;ch v&agrave; đăng tải tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội Facebook, qua đ&oacute; t&iacute;nh điểm th&ocirc;ng qua số lượng lượt &ldquo;th&iacute;ch&rdquo;. Cuối h&agrave;nh tr&igrave;nh, mỗi đội viết một b&agrave;i cảm nhận về h&agrave;nh tr&igrave;nh, kết quả thu được 22 b&agrave;i viết.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26230934_1967137860271464_7356722769430153883_n.jpg?oh=34a4eeb44996a7f28397dee510668a63&amp;oe=5AF414E5" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify">08 đội c&oacute; số điểm cao nhất v&ograve;ng sơ kết sẽ tiếp tục tham gia v&ograve;ng chung kết diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 27/01/2018 tại hội trường Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận.</p> <p style="text-align:right"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;