"Sinh viên 5 tốt" Lê Huỳnh Minh Triết: “Mình không bao giờ so sánh bản thân với ai khác!”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30071/triet%201.png" style="height:301px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#cc0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">Chia sẻ đầy thuyết phục của ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n đạt điểm tốt nghiệp cao nhất trong lịch sử khoa c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, với 5 b&agrave;i b&aacute;o quốc tế.<em>&ldquo;Sau những lần vấp ng&atilde;, bạn đ&atilde; nhận ra rằng kh&ocirc;ng phải chỉ cần m&igrave;nh giỏi l&agrave; c&oacute; thể đạt được tất cả những g&igrave; m&igrave;nh mong muốn, đ&ocirc;i khi c&ograve;n nhiều yếu tố kh&aacute;c ảnh hưởng đến kết quả v&agrave; may mắn l&agrave; một trong số đ&oacute;&rdquo;. </em></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">C&acirc;u n&oacute;i của vận động vi&ecirc;n MMA nổi tiếng Cornor McGregor &ldquo;Winners focus on winning, losers focus on winners&rdquo; đ&atilde; truyền cảm hứng Triết chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều quan trọng đ&aacute;nh dấu cột mốc cuộc đời m&igrave;nh. Minh Triết cho biết <em>&ldquo;Kh&ocirc;ng bao giờ so s&aacute;nh bản th&acirc;n với ai kh&aacute;c, thay v&agrave;o đ&oacute; t&ocirc;i tự nhủ phải lu&ocirc;n cố gắng ho&agrave;n thiện m&igrave;nh, sao cho m&igrave;nh h&ocirc;m nay phải tiến bộ hơn bản th&acirc;n của ng&agrave;y h&ocirc;m qua&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>Trong thời gian ngổn ngang với lịch tr&igrave;nh l&agrave;m việc k&iacute;n m&iacute;t, Triết vẫn rạng ngời v&agrave; truyền đi một nụ cười b&ecirc;n những chia sẻ cho tương lai qua những b&agrave;i học đắt gi&aacute; của m&igrave;nh.</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#cc3300"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><em><span style="font-size:16px"><strong>1. &nbsp;Đam m&ecirc; với ng&agrave;nh học đ&atilde; cho bạn qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu như thế n&agrave;o khi c&ograve;n chập chững l&agrave; sinh vi&ecirc;n?</strong></span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Bản th&acirc;n Triết c&oacute; xuất th&acirc;n từ cấp 3 kh&ocirc;ng phải l&agrave; d&acirc;n chuy&ecirc;n Tin học. Cấp 3 bạn học trường Phổ Th&ocirc;ng Năng Khiếu lớp ban A, tập trung v&agrave;o c&aacute;c m&ocirc;n khoa học cơ bản: To&aacute;n, L&yacute; v&agrave; H&oacute;a. Tuy nhi&ecirc;n, khi l&ecirc;n đại học th&igrave; bạn đ&atilde; quyết định học c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. L&uacute;c đưa ra quyết định n&agrave;y th&igrave; bạn chỉ nghĩ m&igrave;nh c&oacute; nền tảng logic tương đối tốt v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; một ng&agrave;nh triển vọng v&agrave; ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n n&ecirc;n đ&atilde; chọn theo đuổi n&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">L&uacute;c vừa v&agrave;o đại học, Triết cũng đ&atilde; đặt ra mục ti&ecirc;u cho bản th&acirc;n m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave; tiếp tục học l&ecirc;n c&aacute;c bậc cao hơn tại c&aacute;c nước ph&aacute;t triển sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh bậc đại học th&ocirc;ng qua c&aacute;c suất học bổng. V&igrave; vậy, ngay từ những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n ngồi tr&ecirc;n ghế đại học, bạn đ&atilde; đặt ra những mục ti&ecirc;u cho bản th&acirc;n m&igrave;nh: 2 năm đầu tập trung t&iacute;ch lũy thật tốt c&aacute;c kiến thức nền tảng cũng như kĩ năng lập tr&igrave;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong thời gian đầu n&agrave;y, bạn cũng ch&uacute; trọng việc tham gia nhiều hoạt động ngoại kh&oacute;a để n&acirc;ng cao th&ecirc;m kĩ năng mềm v&agrave; kiến thức x&atilde; hội để gi&uacute;p ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n hơn. Từ năm 3 trở đi, b&ecirc;n cạnh việc duy tr&igrave; kết quả học tập tốt ở trường, bạn sẽ cố gắng t&igrave;m kiếm c&aacute;c cơ hội được tham gia nghi&ecirc;n cứu để t&iacute;ch lũy th&ecirc;m kinh nghiệm, đồng thời định h&igrave;nh hướng nghi&ecirc;n cứu cho bản th&acirc;n m&igrave;nh sau n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Ch&iacute;nh nhờ v&agrave;o việc đặt ra những mục ti&ecirc;u d&agrave;i hạn cho cả qu&aacute; tr&igrave;nh đại học cũng như ngắn hạn theo từng năm m&agrave; bạn đ&atilde; biết được m&igrave;nh phải l&agrave;m g&igrave; v&agrave; phấn đấu như thế n&agrave;o để đạt được những mục ti&ecirc;u đ&oacute;&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra th&igrave; bạn đ&atilde; dần nhận ra được tiềm năng to lớn của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong thực tế v&agrave; c&aacute;ch n&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m thay đổi c&aacute;ch sống, c&aacute;ch l&agrave;m việc v&agrave; cả suy nghĩ của mọi người (V&iacute; dụ như Facebook, Google, Uber, v.v.). Ch&iacute;nh điều n&agrave;y cộng với những mục ti&ecirc;u cụ thể đ&atilde; đề ra từ trước đ&atilde; gi&uacute;p bạn lu&ocirc;n c&oacute; động lực để phấn đấu trong suốt 4 năm qua v&agrave; cả trong thời gian sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30071/triet 2.png" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#cc0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><em><span style="font-size:16px"><strong>2. Khi bạn tập trung v&agrave;o việc học chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; hoạt động x&atilde; hội b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; d&agrave;nh thời gian r&egrave;n luyện khả năng tiếng bạn. Bạn đạt c&aacute;c giải thưởng về h&ugrave;ng biện tiếng bạn v&agrave; lấy bằng TOEFL ibT. Đ&acirc;u l&agrave; phương ph&aacute;p học tập hiệu quả để đạt được những g&igrave; bạn đ&atilde; vạch ra kế hoạch. V&agrave; điều g&igrave; quan trọng khi m&igrave;nh tập trung qu&aacute; nhiều mục ti&ecirc;u?</strong></span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Phương ph&aacute;p học tập của bạn ch&iacute;nh l&agrave; đặt mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng ngay từ ban đầu c&ugrave;ng với sự quyết t&acirc;m để thực hiện, v&agrave; cố gắng quan s&aacute;t để r&uacute;t kinh nghiệm gi&uacute;p lần sau c&oacute; thể l&agrave;m tốt hơn. Bạn thường kh&ocirc;ng so s&aacute;nh m&igrave;nh với những bạn kh&aacute;c, m&agrave; chỉ cố gắng l&agrave;m tốt nhất c&ocirc;ng việc trong khả năng của m&igrave;nh. Bạn lu&ocirc;n cố gắng hết sức để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n m&igrave;nh sao cho m&igrave;nh ng&agrave;y h&ocirc;m nay phải tiến bộ hơn bản th&acirc;n của ng&agrave;y h&ocirc;m qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tuy l&agrave; đặt ra nhiều mục ti&ecirc;u, nhưng tại một thời điểm bạn chỉ tập trung cho một c&ocirc;ng việc, mục ti&ecirc;u cụ thể m&agrave; th&ocirc;i. V&igrave; việc tập trung như vậy sẽ gi&uacute;p bạn bớt được sự ph&acirc;n t&acirc;m v&agrave; n&acirc;ng cao hơn chất lượng của c&ocirc;ng việc. V&agrave; để l&agrave;m được việc đ&oacute; th&igrave; bạn đ&atilde; dựa v&agrave;o hạn ho&agrave;n th&agrave;nh (deadline) cũng như độ quan trọng của từng c&ocirc;ng việc đ&oacute;, từ đ&oacute; bạn sẽ ưu ti&ecirc;n giải quyết trước những c&ocirc;ng việc n&agrave;o quan trọng hơn v&agrave; hạn gần hơn trước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#cc0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>3. Khi đ&atilde; tốt nghiệp, bạn ch&uacute; trọng v&agrave;o việc t&igrave;m t&ograve;i nghi&ecirc;n cứu khoa học để ph&aacute;t triển cộng đồng hay tập trung v&agrave;o việc thăng tiến cho sự nghiệp tương lai (nghĩa l&agrave; đi l&agrave; cho c&aacute;c doanh nghiệp)? Trước ngưỡng cửa v&agrave;o đời, bạn c&oacute; điều g&igrave; lo sợ về bản th&acirc;n? Tập trung chuẩn bị những điều g&igrave; để h&ograve;a nhập v&agrave;o m&ocirc;i trường lao động việc l&agrave;m như hiện nay?</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Theo Triết, để c&oacute; thể cống hiến cho x&atilde; hội v&agrave; đất nước th&igrave; trước hết bản th&acirc;n m&igrave;nh phải vững v&agrave;ng v&agrave; ch&iacute;n chắn trong cả kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n lẫn suy nghĩ. V&igrave; nếu lực m&igrave;nh chưa tới th&igrave; cũng kh&ocirc;ng thể đ&oacute;ng g&oacute;p được g&igrave; đ&aacute;ng kể, hoặc thậm ch&iacute; tệ hơn l&agrave; c&ograve;n l&agrave;m hỏng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">V&igrave; vậy, trước mắt l&agrave; bạn sẽ tập trung ph&aacute;t triển bản th&acirc;n m&igrave;nh trước, cụ thể trước nhất l&agrave; học cao hơn ở c&aacute;c nước ph&aacute;t triển tr&ecirc;n thế giới để học hỏi kiến thức từ những người giỏi nhất. Tiếp đến, Triết sẽ đi l&agrave;m một thời gian để t&iacute;ch lũy th&ecirc;m kinh nghiệm thực tế. Sau đ&oacute;, m&igrave;nh sẽ sử dụng những g&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; t&iacute;ch lũy được để đ&oacute;ng g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức cho sự ph&aacute;t triển khoa học c&ocirc;ng nghệ của nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Trong một người trẻ đầy suy tư v&agrave; nhiệt huyết v&igrave; những b&agrave;i học đ&atilde; trải qua, bạn vẫn lu&ocirc;n lu&ocirc;n vững v&agrave;ng với kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u của ng&agrave;nh học v&agrave; học hỏi kỹ năng quan trọng cho một người trẻ để h&ograve;a nhập v&agrave;o m&ocirc;i trường cộng đồng lao động như hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với nền tảng ứng dụng tư duy c&ocirc;ng nghệ tốt, đặc biệt trong thời đại C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4 đang hiện diện khắp c&aacute;c ng&otilde; ng&aacute;ch của cuộc sống như hiện nay, bạn cho biết &ldquo;Ch&iacute;nh tinh thần cầu tiến, kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, chủ động nắm bắt cơ hội v&agrave; sẵn s&agrave;ng đương đầu với thử th&aacute;ch sẽ gi&uacute;p ch&uacute;ng ta tiến về ph&iacute;a trước trong cuộc đua đầy khốc liệt n&agrave;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30071/triet 3.png" style="height:411px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>4. Bạn đ&atilde; từng nghĩ m&igrave;nh sẽ khởi nghiệp với những đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học hay ứng dụng n&oacute; như thế n&agrave;o v&agrave;o thực tế? Bạn nghĩ về khởi nghiệp của sinh vi&ecirc;n đang tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường v&agrave; đ&atilde; đi l&agrave;m, điều lợi thế v&agrave; kh&oacute; khăn l&agrave; g&igrave;?</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học hiện tại của bạn c&oacute; tiềm năng rất lớn để ứng dụng v&agrave;o thực tế, nhất l&agrave; trong bối cảnh cả nước đang hướng đến việc ph&aacute;t triển một nền kinh tế xanh hơn v&agrave; sạch hơn. Th&igrave; việc ph&aacute;t triển c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh nhi&ecirc;n liệu sạch cũng như tối ưu c&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh đốt ch&aacute;y động cơ đang nhận được rất nhiều sự quan t&acirc;m. V&agrave; đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; một trong những mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh của đề t&agrave;i của bạn v&agrave; nh&oacute;m đang hướng đến th&ocirc;ng qua c&aacute;c phương ph&aacute;p m&aacute;y học th&ocirc;ng minh gi&uacute;p giảm đ&aacute;ng kể c&ocirc;ng sức cũng như chi ph&iacute; khi so s&aacute;nh với những phương ph&aacute;p thủ c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Triết nghĩ khởi nghiệp đang l&agrave; một tr&agrave;o lưu trong giới trẻ hiện nay, gần như đi đ&acirc;u cũng nghe người ta n&oacute;i về khởi nghiệp. Tuy nhi&ecirc;n, Triết nghĩ c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n cần phải tỉnh t&aacute;o để nhận thức r&otilde; thế mạnh cũng như những g&igrave; m&igrave;nh c&ograve;n thiếu trước khi đưa ra quyết định khởi nghiệp. V&igrave; trong vấn đề khởi nghiệp, kh&ocirc;ng phải thấy người ta l&agrave;m được sẽ đồng nghĩa với việc m&igrave;nh chắc chắn sẽ l&agrave;m được&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30071/triet%204.png" style="height:411px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>5. Với danh hiệu l&agrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp&rdquo;, điều n&agrave;y c&oacute; l&agrave;m bạn lo lắng rằng m&igrave;nh sẽ bị &aacute;p lực v&agrave; l&agrave;m g&igrave; tiếp tục v&agrave; giữ được lửa năng lượng trong m&igrave;nh? Điều n&agrave;y, c&oacute; l&agrave;m bạn tự n&agrave;o đặt th&ecirc;m những kỳ vọng mới hơn cho con đường tương lai sự nghiệp ph&iacute;a trước?</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Những th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; danh hiệu kh&ocirc;ng phải l&agrave; thứ bạn hướng đến. Điều m&agrave; Triết quan trọng l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; học được những g&igrave; từ những việc m&igrave;nh l&agrave;m, m&igrave;nh đ&atilde; tiến bộ ra sao v&agrave; đ&acirc;u l&agrave; những thứ m&igrave;nh cần ho&agrave;n thiện hơn trong thời gian sắp tới. V&agrave; đối với danh hiệu n&agrave;y cũng vậy, bạn xem đ&acirc;y như l&agrave; sự ghi nhận cho những cố gắng v&agrave; nỗ lực của bản th&acirc;n m&igrave;nh trong cả năm vừa qua. Đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; một động lực to lớn để bạn tiếp tục phấn đấu cho những mục ti&ecirc;u tiếp theo trong thời gian sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với ước mơ trở th&agrave;nh một chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực khoa học dữ liệu l&agrave; ngưỡng cửa cho bạn ch&aacute;y hết m&igrave;nh với niềm đam m&ecirc; khoa học. Triết chia sẻ &ldquo;Trước mắt bạn sẽ cố gắng t&igrave;m kiếm c&aacute;c cơ hội học bổng to&agrave;n phần tại c&aacute;c nước ph&aacute;t triển để n&acirc;ng cao năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh trong lĩnh vực n&agrave;y. Bạn cũng tự đặt mục ti&ecirc;u cho m&igrave;nh l&agrave; c&oacute; thể lấy bằng tiến sĩ trước 30 tuổi&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>6. Th&agrave;nh c&ocirc;ng hay thất bại? Điều đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay bạn cảm thấy tự h&agrave;o v&agrave; m&atilde;n nguyện nhất l&agrave; g&igrave;?</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tuy đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tương đối những mục ti&ecirc;u m&igrave;nh đ&atilde; đề ra, bạn cho rằng đ&acirc;y chỉ l&agrave; những th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu tr&ecirc;n con đường chinh phục tri thức của m&igrave;nh. Sắp tới, bạn sẽ vẫn c&ograve;n rất nhiều điều phải l&agrave;m v&agrave; học hỏi để ho&agrave;n th&agrave;nh chặng đường c&ograve;n lại để chinh phục ước mơ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Nh&igrave;n lại qu&atilde;ng thời gian đ&atilde; qua, điều khiến bạn cảm thấy tự h&agrave;o nhất ch&iacute;nh l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; vượt ra khỏi v&ugrave;ng an to&agrave;n của m&igrave;nh để trải nghiệm những điều mới lạ v&agrave; sẵn s&agrave;ng dấn th&acirc;n chinh phục những nỗi sợ của bản th&acirc;n. Nhờ đ&oacute;, bạn đ&atilde; c&oacute; thể th&aacute;ch thức những giới hạn của bản th&acirc;n v&agrave; vượt l&ecirc;n tr&ecirc;n tất cả những định kiến để đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch như ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30071/triet 5.png" style="height:454px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>&nbsp;B&agrave;i: THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Đồ họa: TONY KENVIC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;