"Sinh viên 5 tốt" Lê Huỳnh Minh Triết: “Mình không bao giờ so sánh bản thân với ai khác!”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30071/triet%201.png" style="height:301px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#cc0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">Chia sẻ đầy thuyết phục của ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n đạt điểm tốt nghiệp cao nhất trong lịch sử khoa c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, với 5 b&agrave;i b&aacute;o quốc tế.<em>&ldquo;Sau những lần vấp ng&atilde;, bạn đ&atilde; nhận ra rằng kh&ocirc;ng phải chỉ cần m&igrave;nh giỏi l&agrave; c&oacute; thể đạt được tất cả những g&igrave; m&igrave;nh mong muốn, đ&ocirc;i khi c&ograve;n nhiều yếu tố kh&aacute;c ảnh hưởng đến kết quả v&agrave; may mắn l&agrave; một trong số đ&oacute;&rdquo;. </em></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">C&acirc;u n&oacute;i của vận động vi&ecirc;n MMA nổi tiếng Cornor McGregor &ldquo;Winners focus on winning, losers focus on winners&rdquo; đ&atilde; truyền cảm hứng Triết chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều quan trọng đ&aacute;nh dấu cột mốc cuộc đời m&igrave;nh. Minh Triết cho biết <em>&ldquo;Kh&ocirc;ng bao giờ so s&aacute;nh bản th&acirc;n với ai kh&aacute;c, thay v&agrave;o đ&oacute; t&ocirc;i tự nhủ phải lu&ocirc;n cố gắng ho&agrave;n thiện m&igrave;nh, sao cho m&igrave;nh h&ocirc;m nay phải tiến bộ hơn bản th&acirc;n của ng&agrave;y h&ocirc;m qua&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>Trong thời gian ngổn ngang với lịch tr&igrave;nh l&agrave;m việc k&iacute;n m&iacute;t, Triết vẫn rạng ngời v&agrave; truyền đi một nụ cười b&ecirc;n những chia sẻ cho tương lai qua những b&agrave;i học đắt gi&aacute; của m&igrave;nh.</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#cc3300"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><em><span style="font-size:16px"><strong>1. &nbsp;Đam m&ecirc; với ng&agrave;nh học đ&atilde; cho bạn qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu như thế n&agrave;o khi c&ograve;n chập chững l&agrave; sinh vi&ecirc;n?</strong></span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Bản th&acirc;n Triết c&oacute; xuất th&acirc;n từ cấp 3 kh&ocirc;ng phải l&agrave; d&acirc;n chuy&ecirc;n Tin học. Cấp 3 bạn học trường Phổ Th&ocirc;ng Năng Khiếu lớp ban A, tập trung v&agrave;o c&aacute;c m&ocirc;n khoa học cơ bản: To&aacute;n, L&yacute; v&agrave; H&oacute;a. Tuy nhi&ecirc;n, khi l&ecirc;n đại học th&igrave; bạn đ&atilde; quyết định học c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. L&uacute;c đưa ra quyết định n&agrave;y th&igrave; bạn chỉ nghĩ m&igrave;nh c&oacute; nền tảng logic tương đối tốt v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; một ng&agrave;nh triển vọng v&agrave; ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n n&ecirc;n đ&atilde; chọn theo đuổi n&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">L&uacute;c vừa v&agrave;o đại học, Triết cũng đ&atilde; đặt ra mục ti&ecirc;u cho bản th&acirc;n m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave; tiếp tục học l&ecirc;n c&aacute;c bậc cao hơn tại c&aacute;c nước ph&aacute;t triển sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh bậc đại học th&ocirc;ng qua c&aacute;c suất học bổng. V&igrave; vậy, ngay từ những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n ngồi tr&ecirc;n ghế đại học, bạn đ&atilde; đặt ra những mục ti&ecirc;u cho bản th&acirc;n m&igrave;nh: 2 năm đầu tập trung t&iacute;ch lũy thật tốt c&aacute;c kiến thức nền tảng cũng như kĩ năng lập tr&igrave;nh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong thời gian đầu n&agrave;y, bạn cũng ch&uacute; trọng việc tham gia nhiều hoạt động ngoại kh&oacute;a để n&acirc;ng cao th&ecirc;m kĩ năng mềm v&agrave; kiến thức x&atilde; hội để gi&uacute;p ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n hơn. Từ năm 3 trở đi, b&ecirc;n cạnh việc duy tr&igrave; kết quả học tập tốt ở trường, bạn sẽ cố gắng t&igrave;m kiếm c&aacute;c cơ hội được tham gia nghi&ecirc;n cứu để t&iacute;ch lũy th&ecirc;m kinh nghiệm, đồng thời định h&igrave;nh hướng nghi&ecirc;n cứu cho bản th&acirc;n m&igrave;nh sau n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Ch&iacute;nh nhờ v&agrave;o việc đặt ra những mục ti&ecirc;u d&agrave;i hạn cho cả qu&aacute; tr&igrave;nh đại học cũng như ngắn hạn theo từng năm m&agrave; bạn đ&atilde; biết được m&igrave;nh phải l&agrave;m g&igrave; v&agrave; phấn đấu như thế n&agrave;o để đạt được những mục ti&ecirc;u đ&oacute;&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra th&igrave; bạn đ&atilde; dần nhận ra được tiềm năng to lớn của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong thực tế v&agrave; c&aacute;ch n&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m thay đổi c&aacute;ch sống, c&aacute;ch l&agrave;m việc v&agrave; cả suy nghĩ của mọi người (V&iacute; dụ như Facebook, Google, Uber, v.v.). Ch&iacute;nh điều n&agrave;y cộng với những mục ti&ecirc;u cụ thể đ&atilde; đề ra từ trước đ&atilde; gi&uacute;p bạn lu&ocirc;n c&oacute; động lực để phấn đấu trong suốt 4 năm qua v&agrave; cả trong thời gian sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30071/triet 2.png" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#cc0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><em><span style="font-size:16px"><strong>2. Khi bạn tập trung v&agrave;o việc học chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; hoạt động x&atilde; hội b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; d&agrave;nh thời gian r&egrave;n luyện khả năng tiếng bạn. Bạn đạt c&aacute;c giải thưởng về h&ugrave;ng biện tiếng bạn v&agrave; lấy bằng TOEFL ibT. Đ&acirc;u l&agrave; phương ph&aacute;p học tập hiệu quả để đạt được những g&igrave; bạn đ&atilde; vạch ra kế hoạch. V&agrave; điều g&igrave; quan trọng khi m&igrave;nh tập trung qu&aacute; nhiều mục ti&ecirc;u?</strong></span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Phương ph&aacute;p học tập của bạn ch&iacute;nh l&agrave; đặt mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng ngay từ ban đầu c&ugrave;ng với sự quyết t&acirc;m để thực hiện, v&agrave; cố gắng quan s&aacute;t để r&uacute;t kinh nghiệm gi&uacute;p lần sau c&oacute; thể l&agrave;m tốt hơn. Bạn thường kh&ocirc;ng so s&aacute;nh m&igrave;nh với những bạn kh&aacute;c, m&agrave; chỉ cố gắng l&agrave;m tốt nhất c&ocirc;ng việc trong khả năng của m&igrave;nh. Bạn lu&ocirc;n cố gắng hết sức để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n m&igrave;nh sao cho m&igrave;nh ng&agrave;y h&ocirc;m nay phải tiến bộ hơn bản th&acirc;n của ng&agrave;y h&ocirc;m qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tuy l&agrave; đặt ra nhiều mục ti&ecirc;u, nhưng tại một thời điểm bạn chỉ tập trung cho một c&ocirc;ng việc, mục ti&ecirc;u cụ thể m&agrave; th&ocirc;i. V&igrave; việc tập trung như vậy sẽ gi&uacute;p bạn bớt được sự ph&acirc;n t&acirc;m v&agrave; n&acirc;ng cao hơn chất lượng của c&ocirc;ng việc. V&agrave; để l&agrave;m được việc đ&oacute; th&igrave; bạn đ&atilde; dựa v&agrave;o hạn ho&agrave;n th&agrave;nh (deadline) cũng như độ quan trọng của từng c&ocirc;ng việc đ&oacute;, từ đ&oacute; bạn sẽ ưu ti&ecirc;n giải quyết trước những c&ocirc;ng việc n&agrave;o quan trọng hơn v&agrave; hạn gần hơn trước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#cc0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>3. Khi đ&atilde; tốt nghiệp, bạn ch&uacute; trọng v&agrave;o việc t&igrave;m t&ograve;i nghi&ecirc;n cứu khoa học để ph&aacute;t triển cộng đồng hay tập trung v&agrave;o việc thăng tiến cho sự nghiệp tương lai (nghĩa l&agrave; đi l&agrave; cho c&aacute;c doanh nghiệp)? Trước ngưỡng cửa v&agrave;o đời, bạn c&oacute; điều g&igrave; lo sợ về bản th&acirc;n? Tập trung chuẩn bị những điều g&igrave; để h&ograve;a nhập v&agrave;o m&ocirc;i trường lao động việc l&agrave;m như hiện nay?</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Theo Triết, để c&oacute; thể cống hiến cho x&atilde; hội v&agrave; đất nước th&igrave; trước hết bản th&acirc;n m&igrave;nh phải vững v&agrave;ng v&agrave; ch&iacute;n chắn trong cả kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n lẫn suy nghĩ. V&igrave; nếu lực m&igrave;nh chưa tới th&igrave; cũng kh&ocirc;ng thể đ&oacute;ng g&oacute;p được g&igrave; đ&aacute;ng kể, hoặc thậm ch&iacute; tệ hơn l&agrave; c&ograve;n l&agrave;m hỏng việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">V&igrave; vậy, trước mắt l&agrave; bạn sẽ tập trung ph&aacute;t triển bản th&acirc;n m&igrave;nh trước, cụ thể trước nhất l&agrave; học cao hơn ở c&aacute;c nước ph&aacute;t triển tr&ecirc;n thế giới để học hỏi kiến thức từ những người giỏi nhất. Tiếp đến, Triết sẽ đi l&agrave;m một thời gian để t&iacute;ch lũy th&ecirc;m kinh nghiệm thực tế. Sau đ&oacute;, m&igrave;nh sẽ sử dụng những g&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; t&iacute;ch lũy được để đ&oacute;ng g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức cho sự ph&aacute;t triển khoa học c&ocirc;ng nghệ của nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Trong một người trẻ đầy suy tư v&agrave; nhiệt huyết v&igrave; những b&agrave;i học đ&atilde; trải qua, bạn vẫn lu&ocirc;n lu&ocirc;n vững v&agrave;ng với kiến thức chuy&ecirc;n s&acirc;u của ng&agrave;nh học v&agrave; học hỏi kỹ năng quan trọng cho một người trẻ để h&ograve;a nhập v&agrave;o m&ocirc;i trường cộng đồng lao động như hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với nền tảng ứng dụng tư duy c&ocirc;ng nghệ tốt, đặc biệt trong thời đại C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4 đang hiện diện khắp c&aacute;c ng&otilde; ng&aacute;ch của cuộc sống như hiện nay, bạn cho biết &ldquo;Ch&iacute;nh tinh thần cầu tiến, kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, chủ động nắm bắt cơ hội v&agrave; sẵn s&agrave;ng đương đầu với thử th&aacute;ch sẽ gi&uacute;p ch&uacute;ng ta tiến về ph&iacute;a trước trong cuộc đua đầy khốc liệt n&agrave;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30071/triet 3.png" style="height:411px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>4. Bạn đ&atilde; từng nghĩ m&igrave;nh sẽ khởi nghiệp với những đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học hay ứng dụng n&oacute; như thế n&agrave;o v&agrave;o thực tế? Bạn nghĩ về khởi nghiệp của sinh vi&ecirc;n đang tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường v&agrave; đ&atilde; đi l&agrave;m, điều lợi thế v&agrave; kh&oacute; khăn l&agrave; g&igrave;?</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học hiện tại của bạn c&oacute; tiềm năng rất lớn để ứng dụng v&agrave;o thực tế, nhất l&agrave; trong bối cảnh cả nước đang hướng đến việc ph&aacute;t triển một nền kinh tế xanh hơn v&agrave; sạch hơn. Th&igrave; việc ph&aacute;t triển c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh nhi&ecirc;n liệu sạch cũng như tối ưu c&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh đốt ch&aacute;y động cơ đang nhận được rất nhiều sự quan t&acirc;m. V&agrave; đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; một trong những mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh của đề t&agrave;i của bạn v&agrave; nh&oacute;m đang hướng đến th&ocirc;ng qua c&aacute;c phương ph&aacute;p m&aacute;y học th&ocirc;ng minh gi&uacute;p giảm đ&aacute;ng kể c&ocirc;ng sức cũng như chi ph&iacute; khi so s&aacute;nh với những phương ph&aacute;p thủ c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Triết nghĩ khởi nghiệp đang l&agrave; một tr&agrave;o lưu trong giới trẻ hiện nay, gần như đi đ&acirc;u cũng nghe người ta n&oacute;i về khởi nghiệp. Tuy nhi&ecirc;n, Triết nghĩ c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n cần phải tỉnh t&aacute;o để nhận thức r&otilde; thế mạnh cũng như những g&igrave; m&igrave;nh c&ograve;n thiếu trước khi đưa ra quyết định khởi nghiệp. V&igrave; trong vấn đề khởi nghiệp, kh&ocirc;ng phải thấy người ta l&agrave;m được sẽ đồng nghĩa với việc m&igrave;nh chắc chắn sẽ l&agrave;m được&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30071/triet%204.png" style="height:411px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>5. Với danh hiệu l&agrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp&rdquo;, điều n&agrave;y c&oacute; l&agrave;m bạn lo lắng rằng m&igrave;nh sẽ bị &aacute;p lực v&agrave; l&agrave;m g&igrave; tiếp tục v&agrave; giữ được lửa năng lượng trong m&igrave;nh? Điều n&agrave;y, c&oacute; l&agrave;m bạn tự n&agrave;o đặt th&ecirc;m những kỳ vọng mới hơn cho con đường tương lai sự nghiệp ph&iacute;a trước?</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Những th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; danh hiệu kh&ocirc;ng phải l&agrave; thứ bạn hướng đến. Điều m&agrave; Triết quan trọng l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; học được những g&igrave; từ những việc m&igrave;nh l&agrave;m, m&igrave;nh đ&atilde; tiến bộ ra sao v&agrave; đ&acirc;u l&agrave; những thứ m&igrave;nh cần ho&agrave;n thiện hơn trong thời gian sắp tới. V&agrave; đối với danh hiệu n&agrave;y cũng vậy, bạn xem đ&acirc;y như l&agrave; sự ghi nhận cho những cố gắng v&agrave; nỗ lực của bản th&acirc;n m&igrave;nh trong cả năm vừa qua. Đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; một động lực to lớn để bạn tiếp tục phấn đấu cho những mục ti&ecirc;u tiếp theo trong thời gian sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với ước mơ trở th&agrave;nh một chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực khoa học dữ liệu l&agrave; ngưỡng cửa cho bạn ch&aacute;y hết m&igrave;nh với niềm đam m&ecirc; khoa học. Triết chia sẻ &ldquo;Trước mắt bạn sẽ cố gắng t&igrave;m kiếm c&aacute;c cơ hội học bổng to&agrave;n phần tại c&aacute;c nước ph&aacute;t triển để n&acirc;ng cao năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh trong lĩnh vực n&agrave;y. Bạn cũng tự đặt mục ti&ecirc;u cho m&igrave;nh l&agrave; c&oacute; thể lấy bằng tiến sĩ trước 30 tuổi&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong><em>6. Th&agrave;nh c&ocirc;ng hay thất bại? Điều đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay bạn cảm thấy tự h&agrave;o v&agrave; m&atilde;n nguyện nhất l&agrave; g&igrave;?</em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tuy đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tương đối những mục ti&ecirc;u m&igrave;nh đ&atilde; đề ra, bạn cho rằng đ&acirc;y chỉ l&agrave; những th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu tr&ecirc;n con đường chinh phục tri thức của m&igrave;nh. Sắp tới, bạn sẽ vẫn c&ograve;n rất nhiều điều phải l&agrave;m v&agrave; học hỏi để ho&agrave;n th&agrave;nh chặng đường c&ograve;n lại để chinh phục ước mơ của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Nh&igrave;n lại qu&atilde;ng thời gian đ&atilde; qua, điều khiến bạn cảm thấy tự h&agrave;o nhất ch&iacute;nh l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; vượt ra khỏi v&ugrave;ng an to&agrave;n của m&igrave;nh để trải nghiệm những điều mới lạ v&agrave; sẵn s&agrave;ng dấn th&acirc;n chinh phục những nỗi sợ của bản th&acirc;n. Nhờ đ&oacute;, bạn đ&atilde; c&oacute; thể th&aacute;ch thức những giới hạn của bản th&acirc;n v&agrave; vượt l&ecirc;n tr&ecirc;n tất cả những định kiến để đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch như ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30071/triet 5.png" style="height:454px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>&nbsp;B&agrave;i: THANH TH&Uacute;Y</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Đồ họa: TONY KENVIC</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;