Phú Nhuận: Tuyên dương 27 gương "Học sinh 3 tích cực" năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 68 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh &ndash; Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 &ndash; 09/01/2018) v&agrave; Ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n To&agrave;n quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022, s&aacute;ng ng&agrave;y 30/12/2017 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tổ chức Chương tr&igrave;nh gặp gỡ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực trường học v&agrave; tuy&ecirc;n dương Học sinh 3 t&iacute;ch cực năm học 2017 &ndash; 2018. Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute;: Nguyễn Thị Thu Thảo, Quận ủy vi&ecirc;n - Ph&oacute; ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Quận ủy; L&ecirc; Ph&uacute; Cường, Quận ủy vi&ecirc;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; 100 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực trường học.</p> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; gặp gỡ gần gũi v&agrave; trao đổi th&acirc;n thiện, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; lắng nghe hơn 20 lượt &yacute; kiến ph&aacute;t biểu của c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực trường học, c&aacute;c &yacute; kiến xoay quanh hoạt động phong tr&agrave;o d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n khu vực trường học, ngo&agrave;i ra c&ograve;n chia sẻ những t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm cũng như đề xuất nguyện vọng đối với hoạt động Đo&agrave;n của khu vực trong năm 2018. Một số &yacute; kiến ti&ecirc;u biểu như: đồng ch&iacute; Th&aacute;i Ngọc Tr&acirc;n Ch&acirc;u (B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT H&agrave;n Thuy&ecirc;n) đề xuất cần đẩy mạnh hoạt động x&acirc;y dựng văn h&oacute;a đọc, tổ chức c&aacute;c buổi n&oacute;i chuyện chuy&ecirc;n đề về s&aacute;ch nhằm khơi dậy niềm đam m&ecirc; đọc s&aacute;ch trong giới trẻ; đồng ch&iacute; Nguyễn C&ocirc;ng Nam (B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ph&uacute; Nhuận) đề xuất tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa c&aacute;c trường THPT, TT.GDTX tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Thay mặt Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; Cường đ&atilde; ghi nhận c&aacute;c &yacute; kiến ph&aacute;t biểu, trong năm 2018 sẽ quan t&acirc;m định hướng, chỉ đạo hoạt động của khu vực trường học; đổi mới phương thức tổ chức để ph&ugrave; hợp v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng thu h&uacute;t gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh đến với tổ chức Đo&agrave;n đ&ocirc;ng hơn. Cũng trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh c&ograve;n đươc giao lưu gặp gỡ c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đậu Đại học &ndash; Cao đẳng năm 2017, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; trao thư ch&uacute;c mừng.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/26197246_1817472684991747_743259719_n.jpg?oh=ffb5436da6919f639899caafcd5ec2ba&amp;oe=5A4D9FFC" style="height:375px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 27 gương &ldquo;Học sinh 3 t&iacute;ch cực&rdquo; năm học 2017 &ndash; 2018. Để đạt được danh hiệu n&agrave;y, ngo&agrave;i th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt th&igrave; c&aacute;c bạn học sinh phải l&agrave; những nh&acirc;n tố tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n tại trường học v&agrave; đạt danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; gương &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n xuất sắc&rdquo; cấp trường, đồng thời phải được sự giới thiệu của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường học. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Thảo đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng c&aacute;c gương Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp quận <em>&ldquo;Mong rằng c&aacute;c em sẽ cố gắng giữ g&igrave;n danh hiệu cao qu&yacute; n&agrave;y, hướng dẫn, d&igrave;u dắt thế hệ tiếp theo ra sức học tập r&egrave;n luyện để kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị tốt đẹp của người đo&agrave;n vi&ecirc;n học sinh&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;