Chương trình Liên hoan Thanh niên tiên tiến Saigon Co.op làm theo lời Bác năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; đồng thời biểu dương, t&ocirc;n vinh v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c điển h&igrave;nh <em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;</em> trong việc thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, những gương điển h&igrave;nh thực hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i &ndash; người đo&agrave;n vi&ecirc;n tận t&acirc;m nhất&rdquo;; Ban Thường vụ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde;&nbsp;Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức&nbsp;Chương tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Saigon Co.op l&agrave;m theo lời B&aacute;c v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến năm 2017.</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh năm nay diễn ra từ ng&agrave;y 28 đến 30/11/2017 tại th&agrave;nh phố Nha Trang với nhiều nội dung &yacute; nghĩa, trong đ&oacute; ch&uacute; trọng việc tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, gi&aacute;o dục truyền thống, gi&aacute;o dục đạo đức lối sống; x&acirc;y dựng chuẩn mực đạo đức cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, tạo kh&iacute; thế thi đua s&ocirc;i nổi; thắp l&ecirc;n ngọn lửa t&igrave;nh nguyện trong mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, khẳng định vai tr&ograve; của tuổi trẻ tham gia ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm an sinh x&atilde; hội, từ đ&oacute; lan tỏa, l&ocirc;i cuốn c&aacute;c lực lượng kh&aacute;c c&ugrave;ng tham gia...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cụ thể, Đo&agrave;n Saigon Co.op phối hợp với Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức chuỗi c&aacute;c hoạt động v&igrave; cộng đồng như viếng thăm, d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để tri &acirc;n 64 chiến sĩ đ&atilde; hi sinh trong cuộc chống qu&acirc;n x&acirc;m lược, bảo vệ Gạc Ma; tổ chức b&aacute;n h&agrave;ng lưu động động phục vụ b&agrave; con đảo Tr&iacute; Nguy&ecirc;n sau b&atilde;o lũ: đem h&agrave;ng Việt Nam chất lượng cao với gi&aacute; rẻ, nhiều chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i phục vụ người d&acirc;n x&atilde; đảo với lượng h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; gi&aacute; trị 100 triệu đồng; tổ chức kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; v&agrave; tặng qu&agrave; cho 250 người d&acirc;n đảo Tr&iacute; Nguy&ecirc;n; thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người d&acirc;n bị thiệt hại sau b&atilde;o trị gi&aacute; gần 100 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan, Đo&agrave;n Saigon Co.op cũng tổ chức giao lưu, thăm v&agrave; tặng qu&agrave; với đơn vị kết nghĩa Lữ đo&agrave;n hải qu&acirc;n đ&aacute;nh bộ 101 &ndash; V&ugrave;ng 4 Hải qu&acirc;n v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p 20 triệu đồng v&agrave;o Quỹ t&igrave;nh thương của Lữ 101.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động v&igrave; Cộng đồng, thể hiện tr&aacute;ch nhiệm của Tuổi trẻ Saigon Co.op; c&aacute;c gương điển h&igrave;nh c&ograve;n tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại Co.opmart Nha Trang: ph&aacute;t triển kh&aacute;ch h&agrave;ng Th&acirc;n thiết, Th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; khảo s&aacute;t mặt bằng ph&aacute;t triển mạng lưới cửa h&agrave;ng Co.op Food tại thị trường Nha Trang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>132 gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến</strong>; trong đ&oacute; c&oacute; 76 gương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, 36 gương Nh&acirc;n vi&ecirc;n Saigon Co.op trẻ - giỏi &ndash; tận t&acirc;m&rdquo;, 8 gương Thu ng&acirc;n kiểu mẫu v&agrave; 12 gương Mậu dịch vi&ecirc;n trẻ - giỏi đ&atilde; được vinh danh v&agrave; lan tỏa của mạnh mẽ đến với đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại đơn vị v&agrave; x&atilde; hội; từ đ&oacute; đ&atilde; n&acirc;ng cao được tinh thần học tập lẫn nhau, n&acirc;ng cao hơn l&ograve;ng y&ecirc;u nghề, l&ograve;ng trung th&agrave;nh, gắn b&oacute; với đơn vị v&agrave; việc thực hiện &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng cả về chất lẫn về lượng.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">P.V.</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;