Chương trình Liên hoan Thanh niên tiên tiến Saigon Co.op làm theo lời Bác năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; đồng thời biểu dương, t&ocirc;n vinh v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c điển h&igrave;nh <em>&ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;</em> trong việc thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, những gương điển h&igrave;nh thực hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i &ndash; người đo&agrave;n vi&ecirc;n tận t&acirc;m nhất&rdquo;; Ban Thường vụ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde;&nbsp;Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức&nbsp;Chương tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Saigon Co.op l&agrave;m theo lời B&aacute;c v&agrave; tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến năm 2017.</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh năm nay diễn ra từ ng&agrave;y 28 đến 30/11/2017 tại th&agrave;nh phố Nha Trang với nhiều nội dung &yacute; nghĩa, trong đ&oacute; ch&uacute; trọng việc tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, gi&aacute;o dục truyền thống, gi&aacute;o dục đạo đức lối sống; x&acirc;y dựng chuẩn mực đạo đức cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, tạo kh&iacute; thế thi đua s&ocirc;i nổi; thắp l&ecirc;n ngọn lửa t&igrave;nh nguyện trong mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, khẳng định vai tr&ograve; của tuổi trẻ tham gia ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo đảm an sinh x&atilde; hội, từ đ&oacute; lan tỏa, l&ocirc;i cuốn c&aacute;c lực lượng kh&aacute;c c&ugrave;ng tham gia...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cụ thể, Đo&agrave;n Saigon Co.op phối hợp với Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Dược S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức chuỗi c&aacute;c hoạt động v&igrave; cộng đồng như viếng thăm, d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để tri &acirc;n 64 chiến sĩ đ&atilde; hi sinh trong cuộc chống qu&acirc;n x&acirc;m lược, bảo vệ Gạc Ma; tổ chức b&aacute;n h&agrave;ng lưu động động phục vụ b&agrave; con đảo Tr&iacute; Nguy&ecirc;n sau b&atilde;o lũ: đem h&agrave;ng Việt Nam chất lượng cao với gi&aacute; rẻ, nhiều chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i phục vụ người d&acirc;n x&atilde; đảo với lượng h&agrave;ng h&oacute;a c&oacute; gi&aacute; trị 100 triệu đồng; tổ chức kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; v&agrave; tặng qu&agrave; cho 250 người d&acirc;n đảo Tr&iacute; Nguy&ecirc;n; thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, người d&acirc;n bị thiệt hại sau b&atilde;o trị gi&aacute; gần 100 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh Li&ecirc;n hoan, Đo&agrave;n Saigon Co.op cũng tổ chức giao lưu, thăm v&agrave; tặng qu&agrave; với đơn vị kết nghĩa Lữ đo&agrave;n hải qu&acirc;n đ&aacute;nh bộ 101 &ndash; V&ugrave;ng 4 Hải qu&acirc;n v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p 20 triệu đồng v&agrave;o Quỹ t&igrave;nh thương của Lữ 101.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i c&aacute;c hoạt động v&igrave; Cộng đồng, thể hiện tr&aacute;ch nhiệm của Tuổi trẻ Saigon Co.op; c&aacute;c gương điển h&igrave;nh c&ograve;n tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại Co.opmart Nha Trang: ph&aacute;t triển kh&aacute;ch h&agrave;ng Th&acirc;n thiết, Th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; khảo s&aacute;t mặt bằng ph&aacute;t triển mạng lưới cửa h&agrave;ng Co.op Food tại thị trường Nha Trang.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>132 gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến</strong>; trong đ&oacute; c&oacute; 76 gương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, 36 gương Nh&acirc;n vi&ecirc;n Saigon Co.op trẻ - giỏi &ndash; tận t&acirc;m&rdquo;, 8 gương Thu ng&acirc;n kiểu mẫu v&agrave; 12 gương Mậu dịch vi&ecirc;n trẻ - giỏi đ&atilde; được vinh danh v&agrave; lan tỏa của mạnh mẽ đến với đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại đơn vị v&agrave; x&atilde; hội; từ đ&oacute; đ&atilde; n&acirc;ng cao được tinh thần học tập lẫn nhau, n&acirc;ng cao hơn l&ograve;ng y&ecirc;u nghề, l&ograve;ng trung th&agrave;nh, gắn b&oacute; với đơn vị v&agrave; việc thực hiện &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng cả về chất lẫn về lượng.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">P.V.</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;