Mười năm tôn vinh điển hình - lan tỏa những hành động đẹp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c khối c&aacute;c cơ quan c&aacute;c tỉnh/ th&agrave;nh phố cụm miền Đ&ocirc;ng Nam bộ lần thứ 10 - năm 2017 đ&atilde; diễn ra tại B&igrave;nh Phước từ ng&agrave;y 16/11 đến ng&agrave;y 18/11/2017 với hơn 150 đại biểu, Li&ecirc;n hoan do Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố phối hợp với Đo&agrave;n Khối c&aacute;c cơ quan Tỉnh B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Dương, Đồng Nai, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, T&acirc;y Ninh v&agrave; B&igrave;nh Dương tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; giải ph&aacute;p nhằm thực hiện hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/ th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự li&ecirc;n hoan năm nay, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố c&oacute; với 23 đại biểu v&agrave; c&oacute; 10 điển h&igrave;nh xuất sắc nhất được tuy&ecirc;n dương. C&aacute;c đại biểu từ th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c trước khi tham gia c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh của li&ecirc;n hoan tại B&igrave;nh dương đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa, b&aacute;o c&ocirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c tại Tượng đ&agrave;i của B&aacute;c với thiếu nhi &nbsp;- Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố đồng thời trao giấy chứng nhận thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến học tập l&agrave;m theo B&aacute;c năm 2017 cho 21 đồng ch&iacute; tham gia li&ecirc;n hoan v&agrave; khen thưởng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại biểu tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong 10 năm qua, li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/th&agrave;nh phố Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam bộ đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 650 gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, trong đ&oacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 105 đại biểu. Được tuy&ecirc;n dương&nbsp;l&agrave; những đồng ch&iacute; c&oacute; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống đẹp, c&oacute; tri thức, gi&agrave;u nhiệt huyết, s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch đi đầu, nỗ lực thi đua ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc&nbsp;nhiệm vụ được giao;&nbsp;l&agrave; những&nbsp;gương điển h&igrave;nh trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh của tuổi trẻ khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/th&agrave;nh phố khu vực Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. L&agrave; lực lượng chủ đạo ở đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh năng động nhất to&agrave;n quốc, việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c được xem l&agrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh của Khối. Đo&agrave;n Khối đ&atilde; triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị gắn với thực hiện cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Thanh ni&ecirc;n chung tay cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;, &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo;... Ngo&agrave;i 105 đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ được tuy&ecirc;n dương; Đo&agrave;n Khối c&ograve;n c&oacute; 134 tập thể v&agrave; 510 điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c, người tốt, việc tốt tại cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh từng n&oacute;i: &ldquo;Lấy gương người tốt việc tốt để h&agrave;ng ng&agrave;y gi&aacute;o dục lẫn nhau l&agrave; một trong những c&aacute;ch tốt nhất để x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng c&aacute;c tổ chức c&aacute;ch mạng, x&acirc;y dựng con người mới, cuộc sống mới&rdquo;. Từ những việc l&agrave;m thiết thực v&agrave; hữu &iacute;ch, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n khối c&aacute;c cơ quan tỉnh/th&agrave;nh phố cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; v&agrave; đang g&oacute;p phần lan tỏa những h&agrave;nh động đẹp tới cộng đồng. Họ ch&iacute;nh l&agrave; những b&ocirc;ng hoa điểm t&ocirc; khu vườn &ldquo;l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; ng&agrave;y c&agrave;ng th&ecirc;m đẹp v&agrave; &yacute; nghĩa hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Khoa</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;