Trực tiếp: Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kì 2017-2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước khi bắt đầu phi&ecirc;n khai mạc Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm k&igrave; 2017-2022 đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c đại biểu đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh-&nbsp; chi nh&aacute;nh TP. HCM v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 12/11/2017.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/PRD00942.JPG" style="height:427px; width:640px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">7g00: L&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đ&atilde; đến tham dự Đại hội. Trong ảnh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n- B&iacute; thư&nbsp;Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đang xem triển l&atilde;m tại Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/PRD01056.JPG" style="height:419px; width:640px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>8g05: </strong>Chương tr&igrave;nh nghệ thuật truyền thống đ&atilde; mở m&agrave;n cho phi&ecirc;n khai mạc với c&aacute;c tiết mục văn nghệ s&ocirc;i nổi v&agrave; đặc sắc, thể hiện tinh thần, sự xung k&iacute;ch của tuổi trẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh dựng nước v&agrave; giữ nước của d&acirc;n tộc. Những b&agrave;i h&aacute;t đ&atilde; đi v&agrave;o l&ograve;ng người khắc họa h&igrave;nh ảnh ch&acirc;n dung của một lớp thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước. C&aacute;c tiết mục do ch&iacute;nh c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong c&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n biểu diễn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_1944.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/1.JPG" style="height:435px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6670.JPG" style="height:611px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/2%20-%20Copy.JPG" style="height:486px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_1976.JPG" style="height:599px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>8g35: </strong>Đo&agrave;n Chủ tịch, Đo&agrave;n Thư k&yacute;, Ban thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu điều h&agrave;nh Đại hội. Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc ng&agrave;y 11/11 đ&atilde; bầu ra 11 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Chủ tịch, 9 đồng ch&iacute; trong Ban thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu v&agrave; 5 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Thư k&yacute;. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải- Trưởng Ban thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu tham dự Đại hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/PRD01189.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>8g45: </strong>Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn đ&atilde; thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch tr&igrave;nh b&agrave;y diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng ch&iacute; nhấn mạnh:&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&quot;Đại hội c&oacute; nhiệm vụ quan trọng. Đ&oacute; l&agrave; ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ, tr&iacute; tuệ của đại biểu c&ugrave;ng tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p hết sức t&acirc;m huyết cho dự thảo b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc, dự thảo điều chỉnh Điều lệ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; thảo luận, đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch quan to&agrave;n diện những kết quả đạt được, những&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">hạn chế yếu k&eacute;m, nguy&ecirc;n nh&acirc;n nhất l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan, đ&uacute;c kết kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ IX qua đ&oacute; x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, phương hướng, giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp, s&aacute;t y&ecirc;u cầu , nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh ở một đ&ocirc; thị đặc biệt như th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới. Song song đ&oacute;, Đại hội c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm lựa chọn c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu về phẩm chất đạo đức, đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ l&atilde;nh đạo, chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố 5 năm tới, bầu đo&agrave;n đại biểu đảm bảo về số lượng, chất lượng, đại diện cho &yacute; ch&iacute; v&agrave; nguyện vọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố tham gia Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_0017.JPG" style="height:573px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng đến tham dự v&agrave; động vi&ecirc;n ch&uacute;c mừng Đại hội, để b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n s&acirc;u sắc của tuổi trẻ th&agrave;nh phố đến c&aacute;c Mẹ, Đo&agrave;n Chủ&nbsp;tịch đ&atilde; tặng hoa cho c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng đến tham dự Đại hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_0049.JPG" style="height:547px; width:800px" /></p> <p><span style="font-size:14px">Truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh từ buổi đầu trui r&egrave;n trong lửa đỏ, theo Đảng đấu tranh, c&ugrave;ng cả nước đ&aacute;nh đuổi đế quốc x&acirc;m lược, gi&agrave;nh độc lập &ndash; tự do đến những ng&agrave;y tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ th&agrave;nh phố đ&atilde; để lại những n&eacute;t son h&agrave;o h&ugrave;ng trong lịch sử. Tại Đại hội, C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bảng đồng cho Đại hội với nội dung:&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;LẬP TH&Acirc;N, LẬP NGHIỆP, LẬP CHIẾN C&Ocirc;NG Đ&Aacute;P ĐỀN TỔ QUỐC</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>R&Egrave;N ĐỨC, LUYỆN T&Agrave;I, NUNG &Yacute; CH&Iacute; PHỤC VỤ NH&Acirc;N D&Acirc;N&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_0067.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;nh gi&aacute; r&otilde; n&eacute;t, s&acirc;u sắc hơn những th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hạn chế trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 9, x&aacute;c định phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong 05 năm tới, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 9 đ&atilde; x&acirc;y dựng dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tr&igrave;nh Đại hội. Đồng ch&iacute;<strong> </strong>Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ 9 tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt dự thảo b&aacute;o c&aacute;o. Đồng ch&iacute; cho biết,&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục được đầu tư đổi mới về nội dung v&agrave; phương thức thực hiện, c&oacute; bước tiến bộ trong thực hiện c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, tiệm cận với xu thế hiện nay. C&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng c&oacute; nhiều điểm s&aacute;ng, điểm mới trong thực hiện, ph&aacute;t huy tốt tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, t&iacute;nh năng động, s&aacute;ng tạo, tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n. Nhiều phong tr&agrave;o do Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động tiếp tục tạo ra sức lan tỏa trong x&atilde; hội, c&oacute; gi&aacute; trị nh&acirc;n rộng, tạo th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh cho phong tr&agrave;o chung của thanh ni&ecirc;n cả nước. Ph&aacute;t huy tốt hơn c&aacute;c nguồn lực, c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mới trong gi&aacute;o dục, bồi dưỡng, chăm lo thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n được ch&uacute; trọng, ki&ecirc;n tr&igrave; t&igrave;m kiếm, triển khai giải ph&aacute;p đối với những nội dung kh&oacute;, tồn tại nhiều năm. C&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n c&oacute; bước ph&aacute;t triển t&iacute;ch cực với c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, c&aacute;ch l&agrave;m ph&ugrave; hợp, bước đầu c&oacute; giải ph&aacute;p t&aacute;c động, tập hợp thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua mạng internet. Thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp tạo được th&ecirc;m những điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đo&agrave;n tại cơ sở. Phương thức chỉ đạo phong tr&agrave;o c&oacute; sự đổi mới, ch&uacute; trọng đặc trưng của từng khu vực, đối tượng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_0099.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nhiệm k&igrave; 2017-2022, sẽ đề ra 9&nbsp;nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi 05 năm 2017 - 2022. Trong đ&oacute;, thực hiện&nbsp;đồng bộ, hiệu quả 03 đề &aacute;n:&nbsp;Đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố tham gia đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng; đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới; đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố tham gia ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y trong thanh thiếu ni&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đồng thời triển khai 5 chương tr&igrave;nh, bao gồm:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; - Chương tr&igrave;nh Tuổi trẻ th&agrave;nh phố v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển, đảo.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; - Chương tr&igrave;nh huấn luyện, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; - Chương tr&igrave;nh quy hoạch, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; - Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t huy tr&iacute; thức trẻ, nh&agrave; khoa học trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; - Chương tr&igrave;nh tăng cường x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước.</span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size:14px"><strong>Về c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m:</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. 100%</strong> c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; <strong>80%</strong> thanh ni&ecirc;n được học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c Nghị quyết của Đảng, của Đo&agrave;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2.</strong> Cảm h&oacute;a, gi&aacute;o dục, gi&uacute;p đỡ &iacute;t nhất <strong>2.000</strong> thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n sau cai nghiện t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật, thiếu nhi chưa ngoan trở n&ecirc;n tiến bộ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3.</strong> Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đề xuất <strong>01</strong> <strong>triệu</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề t&agrave;i; hỗ trợ &iacute;t nhất <strong>10.000</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề t&agrave;i được &aacute;p dụng v&agrave;o thực tiễn.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>4.</strong> Hỗ trợ <strong>500 </strong>dự &aacute;n khởi nghiệp s&aacute;ng tạo, <strong>50</strong> doanh nghiệp khởi nghiệp s&aacute;ng tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>5.</strong> H&agrave;ng năm, mỗi x&atilde; Đo&agrave;n hỗ trợ &iacute;t nhất <strong>01 </strong>m&ocirc; h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave;m kinh tế hiệu quả.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>6.</strong> Tư vấn, hướng nghiệp cho <strong>1,5</strong> <strong>triệu</strong> thanh thiếu ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho <strong>600.000</strong> thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>7.</strong> Triển khai thực hiện hiệu quả <strong>30.000</strong> c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cấp cơ sở trở l&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>8.</strong> Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, to&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute; <strong>750.000</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>9.</strong> H&agrave;ng năm, phấn đấu đạt tỷ lệ <strong>30%</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được ph&aacute;t triển Đảng, <strong>70%</strong> Đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>10.</strong> Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ c&oacute; <strong>3.000</strong> c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội được đ&agrave;o tạo tr&igrave;nh độ trung cấp nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị (Trung cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị)</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>9g30: </strong>Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm k&igrave; IX&nbsp;tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a 9 (2012 &ndash; 2017).</span></span></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6824.JPG" style="height:565px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>9g40: </strong>Đại hội cũng đ&atilde; được nghe tr&igrave;nh b&agrave;y 2 tham luận của 2 cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong nhiệm k&igrave; vừa qua. Đ&oacute; l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh&nbsp;<em>&ldquo;X&acirc;y dựng &yacute; thức ứng xử c&oacute; văn h&oacute;a trong mỗi c&aacute; nh&acirc;n bạn trẻ&rdquo; do&nbsp;</em>đại biểu L&acirc;m Thanh Minh &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y. V&agrave; tham luận&nbsp;<em>&ldquo;Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave;m g&igrave; trong l&agrave;n s&oacute;ng khởi nghiệp mới của Việt Nam&rdquo; do</em>&nbsp;đại biểu Trương L&yacute; Ho&agrave;ng Phi - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Đại hội.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6828.JPG" style="height:525px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6832.JPG" style="height:525px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">10g00:&nbsp;<span style="font-size:14px">đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong &ndash; Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_9669.JPG" style="height:581px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong- B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n ghi nhận v&agrave; biểu dương những th&agrave;nh quả đạt được trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố, đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự nghi&ecirc;m t&uacute;c trong việc nh&igrave;n nhận những hạn chế, những mặt chưa l&agrave;m được trong c&ocirc;ng t&aacute;c. Đồng ch&iacute; đề nghị cần phải tập trung v&agrave; triển khai c&oacute; hiệu quả việc&nbsp;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục tư tưởng ch&iacute;nh trị, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, cụ thể h&oacute;a bằng h&agrave;nh động, bằng việc đổi mới phương thức, c&aacute;ch l&agrave;m cho ph&ugrave; hợp. Đồng thời ph&aacute;t huy vị thế của m&igrave;nh, những mặt mạnh, t&iacute;nh xung k&iacute;ch để tạo ra m&ocirc;i trường năng động ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. Đo&agrave;n cũng cần cũng cố c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh, ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, r&egrave;n luyện kĩ năng nghiệp vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c, g&oacute;p sức trẻ cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><strong>10g20</strong>:&nbsp;<span style="font-size:14px">Đại hội vinh dự đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến tham dự v&agrave; chỉ đạo&nbsp;tại Đại hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/DSC_0026.JPG" style="height:553px; width:800px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n Đại hội, Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố tặng tuổi trẻ th&agrave;nh phố bảng đồng với nội dung:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;TUỔI TRẺ TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>XUNG K&Iacute;CH, BẢN LĨNH, TRI THỨC, KH&Aacute;T VỌNG</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>V&Igrave; TH&Agrave;NH PHỐ C&Oacute; CHẤT LƯỢNG SỐNG TỐT</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong>VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, NGHĨA T&Igrave;NH&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_0960.JPG" style="height:563px; width:800px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>10g50: </strong>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thị Ho&agrave;ng C&aacute;c &ndash; Ph&oacute; Ban Thi đua &ndash; Khen thưởng Th&agrave;nh phố l&ecirc;n điều h&agrave;nh phần khen thưởng cấp Nh&agrave; nước cho c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6879.JPG" style="height:581px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trao tặng Hu&acirc;n chương Độc lập hạng Nhất cho Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6888.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động Hạng Hai cho một tập thể (Đo&agrave;n khối D&acirc;n ch&iacute;nh Đảng th&agrave;nh phố) v&agrave; một c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; đồng ch&iacute; Huỳnh Văn To&agrave;n- Trưởng khoa Kỹ năng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng. Đ&ocirc;ng thời khen thưởng Hu&acirc;n chương Lao động Hạng Ba cho ba tập thể (b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ;&nbsp;Trung t&acirc;m hỗ trợ thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố;&nbsp;Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n) v&agrave; một c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; đồng ch&iacute; Đinh Minh Trung- Ph&oacute; Tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6890.JPG" style="height:553px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cho c&ocirc;ng ty TNHH MTV Nh&agrave; xuất bản Trẻ</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/IMG_6892.JPG" style="height:578px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cho đồng ch&iacute; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh- Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29805/PRD01388.JPG" style="height:493px; width:800px" /></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>11g10: </strong>Đại hội kết th&uacute;c phi&ecirc;n l&agrave;m việc buổi s&aacute;ng v&agrave; sẽ bắt đầu phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ 3 v&agrave;o l&uacute;c 14g00. Được biết Đại hội diễn ra trong 3 ng&agrave;y 11, 12, 13/11/2017 tại Hội trường&nbsp;th&agrave;nh phố (111 B&agrave; Huyện Thanh Quan, Quận 3)</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;