Thông tin báo chí Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 02-11, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đ&atilde; tổ chức Hội nghị th&ocirc;ng tin những nội dung trọng t&acirc;m của Đại hội. Để cung cấp những th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c, kịp thời cho c&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n, Ban bi&ecirc;n tập website Th&agrave;nh Đo&agrave;n đăng tải th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute;:</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29716/572A4745.jpg" style="height:349px; width:468px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 ch&iacute;nh thức khai mạc v&agrave; l&agrave;m việc trong <strong>03 ng&agrave;y từ 11/11 đến 13/11/2017 (Thứ bảy, chủ nhật, thứ hai) tại Hội trường Th&agrave;nh phố <em>(111 B&agrave; Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></strong>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">1. Nhiệm kỳ IX (2012 &ndash; 2017) của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&eacute;p lại với nhiều kết quả v&agrave; dấu ấn tr&ecirc;n c&aacute;c mảng c&ocirc;ng t&aacute;c. C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục được đầu tư đổi mới về nội dung v&agrave; phương thức thực hiện, c&oacute; bước đột ph&aacute; trong thực hiện c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục tiệm, cận với xu thế hiện nay, từng bước n&acirc;ng cao hiệu quả, g&oacute;p phần trau dồi l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bồi đắp l&ograve;ng y&ecirc;u nước, n&acirc;ng cao &yacute; thức c&ocirc;ng d&acirc;n, cổ vũ lối sống đẹp trong tuổi trẻ Th&agrave;nh phố. C&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng c&oacute; nhiều điểm s&aacute;ng, điểm mới trong thực hiện, ph&aacute;t huy tốt tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, t&iacute;nh năng động, s&aacute;ng tạo, tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n. Nhiều phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n tiếp tục tạo ra sức lan tỏa trong x&atilde; hội c&oacute; gi&aacute; trị nh&acirc;n rộng tạo th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh cho phong tr&agrave;o chung của thanh ni&ecirc;n cả nước. Tận dụng tốt c&aacute;c nguồn lực, c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mới trong gi&aacute;o dục, bồi dưỡng, chăm lo thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n được ch&uacute; trọng, ki&ecirc;n tr&igrave; t&igrave;m kiếm, triển khai giải ph&aacute;p đối với những nội dung kh&oacute;, tồn tại nhiều năm. C&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n c&oacute; bước ph&aacute;t triển t&iacute;ch cực với c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, c&aacute;ch l&agrave;m ph&ugrave; hợp, từng bước c&oacute; giải ph&aacute;p t&aacute;c động, tập hợp thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua mạng internet. Thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp qua đ&oacute; tạo th&ecirc;m những điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đo&agrave;n tại cơ sở. Phương thức chỉ đạo phong tr&agrave;o c&oacute; sự đổi mới, ch&uacute; trọng đặc trưng của từng khu vực, đối tượng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">2. Tiếp nối những th&agrave;nh c&ocirc;ng trong nhiệm kỳ IX, tr&ecirc;n cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017, Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 sẽ đề ra phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong 05 năm tiếp theo, cụ thể:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ đề của Đại hội: <strong><em>&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&aacute;t vọng, xung k&iacute;ch, tri thức, bản lĩnh, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh&rdquo;</em></strong>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Mục ti&ecirc;u phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong 5 năm tới đ&oacute; l&agrave;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Tập trung gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, c&oacute; tri thức, sức khỏe, c&oacute; &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật, c&oacute; đạo đức v&agrave; lối sống văn h&oacute;a, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n trong tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, th&agrave;nh phố; đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng để tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Khẳng định r&otilde; vai tr&ograve; tổ chức Đo&agrave;n l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh, kết nối, hỗ trợ v&agrave; th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n về mọi mặt; cổ vũ thanh ni&ecirc;n thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động s&aacute;ng tạo, l&agrave;m chủ khoa học, c&ocirc;ng nghệ hiện đại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh thiếu nhi, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n đối với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố, thực hiện tốt vai tr&ograve; phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố; chủ động, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng, Ch&iacute;nh quyền; kh&ocirc;ng ngừng đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;- Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu h&agrave;nh động <strong><em>&ldquo;Kh&aacute;t vọng &ndash; Xung k&iacute;ch &ndash; Tri thức &ndash; Bản lĩnh&rdquo;</em></strong>, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố sẽ <strong><em>thực hiện 10 chỉ ti&ecirc;u</em></strong>:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ 100% c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 80% thanh ni&ecirc;n được học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c Nghị quyết của Đảng, của Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Cảm h&oacute;a, gi&aacute;o dục, gi&uacute;p đỡ &iacute;t nhất 2.000 thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n sau cai nghiện t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật, thiếu nhi chưa ngoan trở n&ecirc;n tiến bộ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Hỗ trợ &iacute;t nhất 10.000 &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề t&agrave;i của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được &aacute;p dụng v&agrave;o thực tiễn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Hỗ trợ &iacute;t nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp s&aacute;ng tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ H&agrave;ng năm, phấn đấu mỗi x&atilde; Đo&agrave;n hỗ trợ &iacute;t nhất 01 m&ocirc; h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Tư vấn, hướng nghiệp cho 1,5 triệu thanh thiếu ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho 600.000 thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Triển khai thực hiện hiệu quả 30.000 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cấp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, to&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute; 700.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ H&agrave;ng năm, phấn đấu đạt tỷ lệ 30% đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được ph&aacute;t triển Đảng, 70% Đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+&nbsp; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ c&oacute; 3.000 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội được đ&agrave;o tạo tr&igrave;nh độ trung cấp nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị (Trung cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đồng thời, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX cũng dự kiến tr&igrave;nh Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X c&aacute;c đề &aacute;n, chương tr&igrave;nh trọng điểm giai đoạn 2017 &ndash; 2022:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ 03 đề &aacute;n: </em></strong>Đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố tham gia đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố tham gia ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y trong thanh thiếu ni&ecirc;n, giai đoạn 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ 05 chương tr&igrave;nh</em></strong>: Chương tr&igrave;nh Tuổi trẻ th&agrave;nh phố v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển, đảo, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Chương tr&igrave;nh huấn luyện, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Chương tr&igrave;nh quy hoạch, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t huy tr&iacute; thức trẻ, nh&agrave; khoa học trẻ, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Chương tr&igrave;nh tăng cường x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước, giai đoạn 2017 &ndash; 2022.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- <strong><em>Về chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc của Đại hội:</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ <strong><em>Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất </em></strong>(s&aacute;ng ng&agrave;y 11/11/2017), c&aacute;c đại biểu sẽ tham quan v&agrave; nghe b&aacute;o c&aacute;o tại c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n trọng điểm của Th&agrave;nh phố để thấy được sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, qua đ&oacute; c&oacute; th&ecirc;m kiến thức, chất liệu để đ&oacute;ng g&oacute;p cho văn kiện cũng như trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị. C&aacute;c địa điểm tham quan gồm: Khu C&ocirc;ng nghệ cao TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Nh&agrave; m&aacute;y Intel Việt Nam), Hệ thống đường sắt đ&ocirc; thị TP.Hồ Ch&iacute; Minh (Trung t&acirc;m điều khiển, Depot Long B&igrave;nh), Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ Sinh học TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Khu N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Trung t&acirc;m nghien cứu v&agrave; đ&agrave;o tạo Thiết kế vi mạch, Viện Tế b&agrave;o gốc).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ hai</em></strong> - phi&ecirc;n khai mạc (s&aacute;ng ng&agrave;y 12/11/2017) được truyền h&igrave;nh trực tiếp c&oacute; c&aacute;c nội dung quan trọng như: diễn văn khai mạc Đại hội, b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X cho ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX chuẩn bị tr&igrave;nh Đại hội, trao c&aacute;c h&igrave;nh thức khen thưởng cấp cao. Đặc biệt, đồng ch&iacute; B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy sẽ c&oacute; c&aacute;c b&agrave;i ph&aacute;t biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Cũng trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc n&agrave;y, c&aacute;c đại biểu sẽ tr&igrave;nh b&agrave;y một số tham luận mang t&iacute;nh đ&uacute;c kết của nhiệm kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ ba</em></strong> (chiều ng&agrave;y 12/11/2017), Đại hội sẽ tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự, bao gồm việc bầu Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X (2017 - 2022); bầu Ban Thường vụ, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy ban Kiểm tra v&agrave; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ X.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ tư </em></strong>(s&aacute;ng ng&agrave;y13/11/2017), Đại hội sẽ tập trung cho c&ocirc;ng t&aacute;c bầu Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI; thảo luận tại 05 trung t&acirc;m theo 5 chủ đề: &ldquo;Bạn trẻ v&agrave; vấn đề văn h&oacute;a trong giới trẻ&rdquo;, &ldquo;Vai tr&ograve; của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong tham gia ph&aacute;t triển kinh tế&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố s&aacute;ng tạo, tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;, &ldquo;Đo&agrave;n c&ugrave;ng bạn trẻ lập nghiệp, khởi nghiệp&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ Phi&ecirc;n bế mạc Đại hội</em></strong> (chiều ng&agrave;y 13/11/2017) được truyền h&igrave;nh trực tiếp với c&aacute;c nội dung ch&iacute;nh: b&aacute;o c&aacute;o kết quả bầu nh&acirc;n sự v&agrave; ra mắt Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư, Ủy ban Kiểm tra v&agrave; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ X, ra mắt Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh phố dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, cảm ơn c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX kh&ocirc;ng tiếp tục tham gia kh&oacute;a mới, diễn văn bế mạc Đại hội, thư Đại hội&nbsp; gửi thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>BAN &nbsp;TỔ CHỨC ĐẠI HỘI</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">___________________________________</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Để biết th&ecirc;m chi tiết, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>- Đ/c Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, ĐT: 0932.279.937</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>- Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy - C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, ĐT: 0938.344.025</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;