Thông tin báo chí Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 02-11, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đ&atilde; tổ chức Hội nghị th&ocirc;ng tin những nội dung trọng t&acirc;m của Đại hội. Để cung cấp những th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c, kịp thời cho c&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n, Ban bi&ecirc;n tập website Th&agrave;nh Đo&agrave;n đăng tải th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute;:</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29716/572A4745.jpg" style="height:349px; width:468px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 ch&iacute;nh thức khai mạc v&agrave; l&agrave;m việc trong <strong>03 ng&agrave;y từ 11/11 đến 13/11/2017 (Thứ bảy, chủ nhật, thứ hai) tại Hội trường Th&agrave;nh phố <em>(111 B&agrave; Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></strong>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">1. Nhiệm kỳ IX (2012 &ndash; 2017) của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&eacute;p lại với nhiều kết quả v&agrave; dấu ấn tr&ecirc;n c&aacute;c mảng c&ocirc;ng t&aacute;c. C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục được đầu tư đổi mới về nội dung v&agrave; phương thức thực hiện, c&oacute; bước đột ph&aacute; trong thực hiện c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục tiệm, cận với xu thế hiện nay, từng bước n&acirc;ng cao hiệu quả, g&oacute;p phần trau dồi l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bồi đắp l&ograve;ng y&ecirc;u nước, n&acirc;ng cao &yacute; thức c&ocirc;ng d&acirc;n, cổ vũ lối sống đẹp trong tuổi trẻ Th&agrave;nh phố. C&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng c&oacute; nhiều điểm s&aacute;ng, điểm mới trong thực hiện, ph&aacute;t huy tốt tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, t&iacute;nh năng động, s&aacute;ng tạo, tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n. Nhiều phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n tiếp tục tạo ra sức lan tỏa trong x&atilde; hội c&oacute; gi&aacute; trị nh&acirc;n rộng tạo th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh cho phong tr&agrave;o chung của thanh ni&ecirc;n cả nước. Tận dụng tốt c&aacute;c nguồn lực, c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mới trong gi&aacute;o dục, bồi dưỡng, chăm lo thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng. C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n được ch&uacute; trọng, ki&ecirc;n tr&igrave; t&igrave;m kiếm, triển khai giải ph&aacute;p đối với những nội dung kh&oacute;, tồn tại nhiều năm. C&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n c&oacute; bước ph&aacute;t triển t&iacute;ch cực với c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, c&aacute;ch l&agrave;m ph&ugrave; hợp, từng bước c&oacute; giải ph&aacute;p t&aacute;c động, tập hợp thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua mạng internet. Thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp qua đ&oacute; tạo th&ecirc;m những điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đo&agrave;n tại cơ sở. Phương thức chỉ đạo phong tr&agrave;o c&oacute; sự đổi mới, ch&uacute; trọng đặc trưng của từng khu vực, đối tượng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">2. Tiếp nối những th&agrave;nh c&ocirc;ng trong nhiệm kỳ IX, tr&ecirc;n cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017, Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 sẽ đề ra phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong 05 năm tiếp theo, cụ thể:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ đề của Đại hội: <strong><em>&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&aacute;t vọng, xung k&iacute;ch, tri thức, bản lĩnh, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh&rdquo;</em></strong>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Mục ti&ecirc;u phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong 5 năm tới đ&oacute; l&agrave;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Tập trung gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, c&oacute; tri thức, sức khỏe, c&oacute; &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật, c&oacute; đạo đức v&agrave; lối sống văn h&oacute;a, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n trong tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, th&agrave;nh phố; đẩy mạnh c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng để tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Khẳng định r&otilde; vai tr&ograve; tổ chức Đo&agrave;n l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh, kết nối, hỗ trợ v&agrave; th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của thanh ni&ecirc;n về mọi mặt; cổ vũ thanh ni&ecirc;n thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động s&aacute;ng tạo, l&agrave;m chủ khoa học, c&ocirc;ng nghệ hiện đại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh thiếu nhi, n&acirc;ng cao vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n đối với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố, thực hiện tốt vai tr&ograve; phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố; chủ động, t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng, Ch&iacute;nh quyền; kh&ocirc;ng ngừng đổi mới nội dung v&agrave; phương thức hoạt động, n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;- Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu h&agrave;nh động <strong><em>&ldquo;Kh&aacute;t vọng &ndash; Xung k&iacute;ch &ndash; Tri thức &ndash; Bản lĩnh&rdquo;</em></strong>, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố sẽ <strong><em>thực hiện 10 chỉ ti&ecirc;u</em></strong>:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ 100% c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 80% thanh ni&ecirc;n được học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c Nghị quyết của Đảng, của Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Cảm h&oacute;a, gi&aacute;o dục, gi&uacute;p đỡ &iacute;t nhất 2.000 thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n sau cai nghiện t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật, thiếu nhi chưa ngoan trở n&ecirc;n tiến bộ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Hỗ trợ &iacute;t nhất 10.000 &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề t&agrave;i của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được &aacute;p dụng v&agrave;o thực tiễn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Hỗ trợ &iacute;t nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp s&aacute;ng tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ H&agrave;ng năm, phấn đấu mỗi x&atilde; Đo&agrave;n hỗ trợ &iacute;t nhất 01 m&ocirc; h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Tư vấn, hướng nghiệp cho 1,5 triệu thanh thiếu ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho 600.000 thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Triển khai thực hiện hiệu quả 30.000 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cấp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, to&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute; 700.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ H&agrave;ng năm, phấn đấu đạt tỷ lệ 30% đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được ph&aacute;t triển Đảng, 70% Đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+&nbsp; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ c&oacute; 3.000 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội được đ&agrave;o tạo tr&igrave;nh độ trung cấp nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị (Trung cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Cao cấp l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, Cử nh&acirc;n ch&iacute;nh trị).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đồng thời, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX cũng dự kiến tr&igrave;nh Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X c&aacute;c đề &aacute;n, chương tr&igrave;nh trọng điểm giai đoạn 2017 &ndash; 2022:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ 03 đề &aacute;n: </em></strong>Đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố tham gia đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Đề &aacute;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố tham gia ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y trong thanh thiếu ni&ecirc;n, giai đoạn 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ 05 chương tr&igrave;nh</em></strong>: Chương tr&igrave;nh Tuổi trẻ th&agrave;nh phố v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển, đảo, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Chương tr&igrave;nh huấn luyện, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Chương tr&igrave;nh quy hoạch, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t huy tr&iacute; thức trẻ, nh&agrave; khoa học trẻ, giai đoạn 2017 &ndash; 2022; Chương tr&igrave;nh tăng cường x&acirc;y dựng v&agrave; củng cố hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước, giai đoạn 2017 &ndash; 2022.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- <strong><em>Về chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc của Đại hội:</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">+ <strong><em>Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất </em></strong>(s&aacute;ng ng&agrave;y 11/11/2017), c&aacute;c đại biểu sẽ tham quan v&agrave; nghe b&aacute;o c&aacute;o tại c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n trọng điểm của Th&agrave;nh phố để thấy được sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, qua đ&oacute; c&oacute; th&ecirc;m kiến thức, chất liệu để đ&oacute;ng g&oacute;p cho văn kiện cũng như trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị. C&aacute;c địa điểm tham quan gồm: Khu C&ocirc;ng nghệ cao TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Nh&agrave; m&aacute;y Intel Việt Nam), Hệ thống đường sắt đ&ocirc; thị TP.Hồ Ch&iacute; Minh (Trung t&acirc;m điều khiển, Depot Long B&igrave;nh), Trung t&acirc;m C&ocirc;ng nghệ Sinh học TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Khu N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Trung t&acirc;m nghien cứu v&agrave; đ&agrave;o tạo Thiết kế vi mạch, Viện Tế b&agrave;o gốc).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ hai</em></strong> - phi&ecirc;n khai mạc (s&aacute;ng ng&agrave;y 12/11/2017) được truyền h&igrave;nh trực tiếp c&oacute; c&aacute;c nội dung quan trọng như: diễn văn khai mạc Đại hội, b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X cho ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX chuẩn bị tr&igrave;nh Đại hội, trao c&aacute;c h&igrave;nh thức khen thưởng cấp cao. Đặc biệt, đồng ch&iacute; B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy sẽ c&oacute; c&aacute;c b&agrave;i ph&aacute;t biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Cũng trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc n&agrave;y, c&aacute;c đại biểu sẽ tr&igrave;nh b&agrave;y một số tham luận mang t&iacute;nh đ&uacute;c kết của nhiệm kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ ba</em></strong> (chiều ng&agrave;y 12/11/2017), Đại hội sẽ tập trung c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự, bao gồm việc bầu Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a X (2017 - 2022); bầu Ban Thường vụ, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy ban Kiểm tra v&agrave; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ X.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ tư </em></strong>(s&aacute;ng ng&agrave;y13/11/2017), Đại hội sẽ tập trung cho c&ocirc;ng t&aacute;c bầu Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI; thảo luận tại 05 trung t&acirc;m theo 5 chủ đề: &ldquo;Bạn trẻ v&agrave; vấn đề văn h&oacute;a trong giới trẻ&rdquo;, &ldquo;Vai tr&ograve; của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong tham gia ph&aacute;t triển kinh tế&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố s&aacute;ng tạo, tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;, &ldquo;Đo&agrave;n c&ugrave;ng bạn trẻ lập nghiệp, khởi nghiệp&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>+ Phi&ecirc;n bế mạc Đại hội</em></strong> (chiều ng&agrave;y 13/11/2017) được truyền h&igrave;nh trực tiếp với c&aacute;c nội dung ch&iacute;nh: b&aacute;o c&aacute;o kết quả bầu nh&acirc;n sự v&agrave; ra mắt Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư, Ủy ban Kiểm tra v&agrave; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhiệm kỳ X, ra mắt Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh phố dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, cảm ơn c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a IX kh&ocirc;ng tiếp tục tham gia kh&oacute;a mới, diễn văn bế mạc Đại hội, thư Đại hội&nbsp; gửi thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>BAN &nbsp;TỔ CHỨC ĐẠI HỘI</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">___________________________________</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Để biết th&ecirc;m chi tiết, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>- Đ/c Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, ĐT: 0932.279.937</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>- Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy - C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, ĐT: 0938.344.025</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;