Vũ Hoàng Trinh lập thành tích xuất sắc Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017 được tổ chức tại Trung t&acirc;m Triển l&atilde;m Quốc gia Abu Dhabi (ADNEC) thuộc C&aacute;c Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất từ ng&agrave;y 08 - 20/10/2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; kỳ thi c&oacute; quy m&ocirc; tổ chức lớn nhất từ trước đến nay với 51 nghề gồm 49 nghề ch&iacute;nh thức v&agrave; 2 nghề tr&igrave;nh diễn đến từ 58 quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ với 1.258 th&iacute; sinh. Kỳ thi l&agrave; nơi hội tụ những t&agrave;i năng trẻ tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới để tr&igrave;nh diễn v&agrave; tranh t&agrave;i về kỹ năng nghề đỉnh cao với những c&ocirc;ng nghệ tối t&acirc;n, tr&ecirc;n m&aacute;y m&oacute;c v&agrave; thiết bị hiện đại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 20/10/2017, trong Lễ trao giải của Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017 tại Nh&agrave; thi đấu Thủ đ&ocirc; Abu Dhabi, đo&agrave;n Việt Nam tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng từ cuộc thi tay nghề thế giới lần thứ 43 năm 2015, một lần nữa, quốc kỳ Việt Nam lại được tung bay với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29632/TRINH%201.JPG" style="height:363px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự Kỳ thi lần n&agrave;y, đo&agrave;n Việt Nam c&oacute; 13 th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự thi 12 nghề, Đo&agrave;n Việt Nam gi&agrave;nh được một Huy chương đồng của th&iacute; sinh Trần Nguyễn B&aacute; Phước v&agrave; 5 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc của c&aacute;c th&iacute; sinh: Nguyễn Văn Tuấn (nghề kỹ thuật cơ kh&iacute; CAD), Nguyễn Tất Toại (nghề điều khiển c&ocirc;ng nghiệp), Tống Thọ H&ograve;a (nghề x&acirc;y gạch), Chu Văn Tươi (nghề lắp đặt điện) v&agrave; Vũ Ho&agrave;ng Trinh (nghề nấu ăn).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Học vi&ecirc;n Vũ Ho&agrave;ng Trinh, sinh năm 1996, sinh vi&ecirc;n Trung cấp năm thứ 2 ng&agrave;nh Kỹ thuật chế biến m&oacute;n ăn &Acirc;u - Giải nhất Hội thi tay nghề trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, giải nhất Kỳ thi tay nghề Quốc gia 2016. Ho&agrave;ng Trinh đ&atilde; tham gia kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 đ&atilde; diễn ra tại Malaysia vượt qua 15 th&iacute; sinh đến từ 7 nước, xuất sắc đạt Huy chương Bạc. Tại kỳ thi Tay nghề Trẻ thế giới n&agrave;y, Ho&agrave;ng Trinh được nh&agrave; trường chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt năm 2017, n&ecirc;n rất tự tin khi phải thi m&oacute;n &Acirc;u,&nbsp; đạt 727 điểm, điểm cao thứ nh&igrave; trong 5 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc của đo&agrave;n Việt Nam<strong>, </strong>xếp hạng 9/42 nước (42 th&iacute; sinh) dự thi nghề Nấu ăn, được trao Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc thế giới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 20/10/2017, Ban Gi&aacute;m hiệu v&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; c&ugrave;ng đại diện sinh vi&ecirc;n trường Saigontourist đ&atilde; ra s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đ&oacute;n Vũ Ho&agrave;ng Trinh c&ugrave;ng đo&agrave;n Việt Nam đ&atilde; ho&agrave;n&nbsp; th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ trở về từ Abu Dhabi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H.Đ.N.T</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;