Quận 7: Tổ chức "Ngày hội Đội viên” sôi nổi, phấn khởi, vui tươi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 9 năm 2017, thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HĐĐ ng&agrave;y 31/8/2017 của Hội đồng Đội quận 7, đồng loạt c&aacute;c Li&ecirc;n đội tổ chức Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n v&agrave; hưởng ứng ph&aacute;t động chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi ch&agrave;o mừng năm học mới 2017 - 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về tham dự với Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n c&oacute; c&aacute;c thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o đại diện Ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị c&aacute;n bộ Đo&agrave;n quận 7 c&ugrave;ng tham gia chung với c&aacute;c bạn nhỏ v&agrave; qu&yacute; thầy c&ocirc; gi&aacute;o trong hội đồng sư phạm nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c em đội vi&ecirc;n v&agrave; nhi đồng cũng c&oacute; mặt đ&ocirc;ng đủ trong ng&agrave;y hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Năm học 2016 &ndash; 2017 với chủ đề &ldquo; Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&rdquo; đ&atilde; kh&eacute;p lại với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, bổ &iacute;ch v&agrave; đầy thiết thực đ&aacute;p ứng nhu cầu của c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7 v&agrave; của c&aacute;c li&ecirc;n Đội. Với chủ đề &ldquo; X&acirc;y dựng Đội vững mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo; hoạt động đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 7 v&agrave; của c&aacute;c li&ecirc;n Đội sẽ hứa hẹn nhiều hoạt động hay v&agrave; giải ph&aacute;p mới. Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi li&ecirc;n Đội ra sức thi đua học tập, r&egrave;n luyện ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 7 lần V nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 v&agrave; tiến tới Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố lần X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Mỗi Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi quyết t&acirc;m c&ugrave;ng nhau học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm, c&oacute; những việc l&agrave;m thiết thực g&oacute;p phần l&agrave;m rạng danh trang sử Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Nhằm ph&aacute;t động v&agrave; tạo sự lan tỏa s&acirc;u rộng &yacute; nghĩa của hoạt động phong tr&agrave;o Đội đến c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n &ndash; nhi đồng, Ban Chỉ huy c&aacute;c Li&ecirc;n đội tổ chức lễ hưởng ứng ph&aacute;t động chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017 &ndash; 2018 &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vũng mạnh, c&ugrave;ng tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Ng&agrave;y hội c&ograve;n l&agrave; s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch&nbsp; để cho c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n v&agrave; nhi đồng được giao lưu học hỏi v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi. Đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; điều kiện để ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi l&agrave; động lực để c&aacute;c em phấn đấu trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, đội vi&ecirc;n tốt, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ. Đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; dịp để c&ocirc;ng nhận, biểu dương, động vi&ecirc;n c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, nhi đồng đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nội dung trong Chương tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đội vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh của Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n tại c&aacute;c li&ecirc;n Đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21687567_1910135965678239_5035581063389031728_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21433080_1910177639007405_3892564446531255942_n.jpg" style="height:426px; width:640px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21462914_245645539291139_2367580389250518012_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21616295_1910177525674083_3000457255367003132_n.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21615990_1910195559005613_9040056316513540683_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21432749_245577012631325_737620376217018047_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29365/21432838_1910177635674072_5853378820853046150_n.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hồ Linh - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều ngày 23/9, tại hội trường Thành Đoàn TP. HCM, Ban điều hành Đội Công tác xã hội Thanh niên Thành phố đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đội (24/9/1988 – 24/9/2018).

Agile Việt Nam
;