Quận 11: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 26/8 v&agrave; 27/8, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 11 - lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng, nghi&ecirc;m t&uacute;c tại Trung t&acirc;m Bồi dưỡng ch&iacute;nh trị Quận 11. Sự kiện nhằm tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh, thiếu nhi giai đoạn 2012 &ndash; 2017; đồng thời, đề ra phương hướng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh, thiếu nhi Quận 11 nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29324/IMG_2294.JPG" style="height:378px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệm kỳ vừa qua, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 11 đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động, chương tr&igrave;nh, phần việc mang gi&aacute; trị thiết thực, hiệu quả. Trong đ&oacute;, 12 sự kiện ti&ecirc;u biểu trong việc thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh, thiếu nhi rất đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29324/_DSC0129.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ mới như: sữa chữa, chống dột 10 căn &ldquo;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&rdquo;; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;huy động nguồn lực cải tạo, n&acirc;ng cấp hệ thống điện cho 150 hộ ngh&egrave;o, kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận&rdquo;; thực hiện &ldquo;Sổ tay địa chỉ đỏ Quận 11&rdquo;; x&acirc;y dựng 06 tuyến đường v&agrave; 16 tuyến hẻm &ldquo;Văn minh &ndash; sạch đẹp&rdquo;&hellip; nhận được sự đồng thuận của to&agrave;n thể đại biểu. Với tinh thần khắc phục kh&oacute; khăn, đồng thời ph&aacute;t huy sức mạnh, l&ograve;ng nhiệt huyết, tuổi trẻ Quận 11 quyết t&acirc;m thực hiện thắng lợi c&aacute;c mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ trong 05 năm tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với 150 đại biểu đại diện hơn 5000 đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; bầu 29 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Quận 11, bầu 04 đồng ch&iacute; đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 02 đồng ch&iacute; đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Tp. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29324/_DSC0303.jpg" style="height:383px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh lần thứ I, 09 đồng ch&iacute; được Hội nghị t&iacute;n nhiệm bầu v&agrave;o Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; Đỗ Phan Như Nguyệt t&aacute;i đắt cử chức vụ B&iacute; thư Quận đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Huyền Trang v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh T&ugrave;ng giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n. Đồng thời, 05 đồng ch&iacute; được bầu v&agrave;o Ủy ban Kiểm tra, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Huyền Trang giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ảnh: Bỉnh Cương</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin: Huỳnh Nh&acirc;n</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;