Quận 7: Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 7 lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; tổng kết những kết quả đạt được trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2017, b&aacute;o c&aacute;o kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&Iacute; Minh Quận 7 lần V nhiệm kỳ 2017 - 2022. Qua đ&oacute; tạo hoạt động s&ocirc;i nổi ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội, ch&agrave;o mừng 72 năm C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m (19/8/1945 - 19/8/2017) v&agrave; Quốc kh&aacute;nh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017) . Được sự cho ph&eacute;p của Quận uỷ tối ng&agrave;y 31/8/2017 BTV Quận đo&agrave;n c&ugrave;ng UB Hội LHTN Việt Nam Quận 7 tổ chức Chươn</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">g tr&igrave;nh &quot;Tổng kết c&aacute;c Chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; v&agrave; Hội diễn văn nghệ ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 7 lần V nhiệm kỳ 2017 - 2022&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29314/1.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đến tham dự về ph&iacute;a Th&agrave;nh Đo&agrave;n vinh dự đ&oacute;n tiếp sự c&oacute; mặt của Đ/c Trần Đức Sự - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ, Đ/c Trương Tấn Nghiệp - C&aacute;n bộ Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Về ph&iacute;a Quận uỷ vinh dự đ&oacute;n tiếp sự&nbsp;c&oacute; mặt của&nbsp;Đ/c Chung B&iacute;ch Ngọc - Ph&oacute; trưởng Ban D&acirc;n Vận Quận 7, Đ/c Trần Ch&aacute;nh Quyền - Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng Nội vụ Quận 7. Về ph&iacute;a Quận đo&agrave;n c&oacute; Đ/c Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 7, Gi&aacute;m đốc&nbsp;Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận 7, Đ/c L&ecirc; Th&agrave;nh Khơi - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 7, Đ/c Nguyễn Ti&ecirc;u Thuỳ Tr&acirc;m - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 7. C&ugrave;ng đại diện c&aacute;c đơn vị trường Đại học&nbsp;Cảnh s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n; trường Đại học sư phạm TP.HCM; trường Học viện h&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia TP.HCM; trường Đại học T&agrave;i ch&iacute;nh Marketing v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&ugrave;ng hơn 200 bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng về tham dự.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại buổi lễ Đ/c Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - B&iacute; thư Quận đo&agrave;n 7 đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt kết quả Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 7 lần V nhiệm kỳ 2017 - 2022 v&agrave; đại diện l&atilde;nh đạo Quận trao tặng hoa&nbsp;ch&uacute;c mừng. Đ/c L&ecirc; Th&agrave;nh Khơi - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN VIệt Nam Quận 7 đại diện Ban chỉ huy chiến dịch h&egrave; b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt đ&aacute;nh gi&aacute;, nhận định kết quả c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2017. Sau buổi lễ Ban Thường vụ&nbsp;Quận đo&agrave;n đ&atilde; trao qu&agrave; kỷ niệm v&agrave; thư c&aacute;m ơn đến c&aacute;c đơn vị phối hợp tham gia c&aacute;c hoạt động chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7. Ghi nhận những th&agrave;nh quả v&agrave; cống hiến đ&oacute; Th&agrave;nh đo&agrave;n, UBND Quận 7, Quận đo&agrave;n 7, UB Hội LHTN Việt Nam Quận 7 đ&atilde; khen tặng cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2017.&nbsp;<br /> Sau buổi lễ l&agrave; những tiết mục văn nghệ thật ấn tượng s&ocirc;i nổi của c&aacute;c đơn vị nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đo&agrave;n. Lễ Tổng kết kh&eacute;p lại trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p, t&igrave;nh cảm, gắn b&oacute; giữa c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện với người d&acirc;n địa phương. Hẹn gặp lại c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh buổi Tổng kết c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện v&agrave; Hội diễn văn nghệ:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29314/21272156_241577039697989_7197257581563701934_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Khu vực Khao qu&acirc;n d&agrave;nh cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2017 tại s&acirc;n vận động nh&agrave; thiếu nhi Quận 7 đ&atilde; diễn ra l&uacute;c 16h - 18h</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29314/2.jpg" style="height:397px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29314/21150148_241582863030740_1273788213830842835_n.jpg" style="height:373px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 7 nhiệm kỳ V (2017 - 2022)</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29314/21149903_241605703028456_3122098415890983839_n.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">Đ/c Nguyễn Lưu Vĩnh Ph&uacute; - B&iacute; thư&nbsp;<span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Quận đo&agrave;n đ&atilde; trao qu&agrave; kỷ niệm v&agrave; thư c&aacute;m ơn đến c&aacute;c đơn vị phối hợp tham gia c&aacute;c hoạt động chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 7</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29314/21272297_1971875669716402_337293386203633356_n.jpg" style="height:397px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29314/21192503_1971877939716175_543022570130925108_n.jpg" style="height:397px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;