Quận Đoàn 10: Tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết đại hội Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 10 v&agrave;o thực tiễn cuộc sống của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n v&agrave; thanh thiếu nhi quận, h&ocirc;m nay 1/9/2017, Ban Thường Vụ Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; tổ chức Hội nghị triển khai Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 10 kh&oacute;a XI, v&agrave; g&oacute;p &yacute; văn kiện Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố lần thứ X, d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư Quận Đoàn 10 - Chủ nhiệm UBKT Quận Đoàn phát biểu triển khai Nghị Quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 10." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29310/IMG_3380.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia dự hội nghị c&oacute; đ/c Mai Nhật Phương - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; đ/c Huỳnh Hữu T&agrave;i - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 10 - Chủ nhiệm UBKT Quận Đo&agrave;n; đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư - Chủ tịch Hội LHTN Quận 10. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; sự g&oacute;p mặt của c&aacute;c đ/c BTV, BCH, Ủy ban kiểm tra Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, thường trực cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Quận 10...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Nhiều đại biểu tham gia hội nghị tích cực phát biểu đóng góp ý kiến cho văn kiện" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29310/IMG_3414.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mở đầu hội nghị, đ/c Huỳnh Hữu T&agrave;i - Ph&oacute; B&iacute; Thư Quận Đo&agrave;n - thay mặt BTV Quận Đo&agrave;n đ&atilde; triển khai một số nội dung trọng t&acirc;m, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh trong điểm, c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u của nghị quyết đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 10, nhiệm kỳ 2017 - 2022. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n cũng đ&atilde; hướng dẫn, gợi &yacute; c&aacute;c nội dung g&oacute;p &yacute; văn kiện Đại hội Đo&agrave;n th&agrave;nh phố lần thứ X. Theo đ&oacute;, hội nghị đ&atilde; nhận được 41 lượt &yacute; kiến ph&aacute;t biểu đ&oacute;ng g&oacute;p về văn kiện, v&agrave; nhiều phương hướng giải ph&aacute;p t&iacute;ch cực đến từ c&aacute;c đại biểu tham gia.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đ/c Mai Nhật Phương - Bí thư Quận Đoàn chốt lại ý kiến đóng góp của các đại biểu" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/9/29310/IMG_3385.JPG" style="height:480px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết luận tại hội nghị, đ/c Mai Nhật Phương - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n đ&atilde; chỉ đạo thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Quận 10, tổ chức lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X, cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại đơn vị trước ng&agrave;y 15/9/2017.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;