Quận 2: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Quận 2 lần thứ V và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với tinh thần nắm nghị quyết, hiểu chủ trương v&agrave; vận dụng v&agrave;o thực tiễn, trong hai ng&agrave;y 19 v&agrave; 20/8/2017, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tổ chức Hội nghị học tập, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Quận 2 lần thứ V&nbsp;v&agrave; g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29275/Anh Dung.jpg" style="height:550px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị diễn ra tại Ph&ograve;ng chiếu phim 3D Nh&agrave; Thiếu nhi quận 2 (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Gold Stars (Tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u) nhằm g&oacute;p phần tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Quận 2 lần&nbsp; thứ V, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 v&agrave; chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết tại cơ sở; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, t&igrave;m ra những giải ph&aacute;p mới, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện c&aacute;c nội dung, chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; được qu&aacute;n triệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Việt - Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy v&agrave; 70 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Quận 2 l&agrave; ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n, Ủy ban Kiểm tra Quận Đo&agrave;n; c&aacute;n bộ Quận Đo&agrave;n, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, B&iacute; thư chi đo&agrave;n khu phố, chung cư, B&iacute; thư chi đo&agrave;n doanh nghiệp ngo&agrave;i nh&agrave; nước v&agrave; đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập thuộc Đo&agrave;n Khối doanh nghiệp quận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, c&aacute;c bạn học vi&ecirc;n đ&atilde; được đồng ch&iacute; L&ecirc; Ngọc Dũng &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n triển khai Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Quận 2 lần thứ V v&agrave; chương tr&igrave;nh vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thực hiện Nghị quyết. B&ecirc;n cạnh việc học tập tại hội trường, c&aacute;c bạn học vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia l&agrave;m việc nh&oacute;m thảo luận theo chuy&ecirc;n đề giải ph&aacute;p thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Quận 2 lần thứ&nbsp; v&agrave; g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X; tham gia chương tr&igrave;nh tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể cho thanh ni&ecirc;n do đồng ch&iacute; Trần Quốc Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 2 hướng dẫn tại b&atilde;i biển Long Hải.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c kh&oacute;a học, mỗi học vi&ecirc;n phải ho&agrave;n th&agrave;nh một b&agrave;i thu hoạch. B&agrave;i thu hoạch v&agrave; bi&ecirc;n bản l&agrave;m việc nh&oacute;m sẽ được t&iacute;nh điểm v&agrave; th&ocirc;ng tin gửi về cấp ủy, đ&acirc;y cũng l&agrave; một cơ sở để kiểm tra năng lực đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; cụ thể h&oacute;a cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&rdquo;. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tin: Tiến Lộc - Ảnh: Nguyễn Hiếu</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;