Quận 2: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Quận 2 lần thứ V và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với tinh thần nắm nghị quyết, hiểu chủ trương v&agrave; vận dụng v&agrave;o thực tiễn, trong hai ng&agrave;y 19 v&agrave; 20/8/2017, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tổ chức Hội nghị học tập, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Quận 2 lần thứ V&nbsp;v&agrave; g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29275/Anh Dung.jpg" style="height:550px; width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị diễn ra tại Ph&ograve;ng chiếu phim 3D Nh&agrave; Thiếu nhi quận 2 (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) v&agrave; Kh&aacute;ch sạn Gold Stars (Tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u) nhằm g&oacute;p phần tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Quận 2 lần&nbsp; thứ V, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 v&agrave; chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết tại cơ sở; đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, t&igrave;m ra những giải ph&aacute;p mới, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện c&aacute;c nội dung, chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; được qu&aacute;n triệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự hội nghị c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Việt - Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy v&agrave; 70 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Quận 2 l&agrave; ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n, Ủy ban Kiểm tra Quận Đo&agrave;n; c&aacute;n bộ Quận Đo&agrave;n, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, B&iacute; thư chi đo&agrave;n khu phố, chung cư, B&iacute; thư chi đo&agrave;n doanh nghiệp ngo&agrave;i nh&agrave; nước v&agrave; đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập thuộc Đo&agrave;n Khối doanh nghiệp quận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại hội nghị, c&aacute;c bạn học vi&ecirc;n đ&atilde; được đồng ch&iacute; L&ecirc; Ngọc Dũng &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n triển khai Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Quận 2 lần thứ V v&agrave; chương tr&igrave;nh vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thực hiện Nghị quyết. B&ecirc;n cạnh việc học tập tại hội trường, c&aacute;c bạn học vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia l&agrave;m việc nh&oacute;m thảo luận theo chuy&ecirc;n đề giải ph&aacute;p thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Quận 2 lần thứ&nbsp; v&agrave; g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X; tham gia chương tr&igrave;nh tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể cho thanh ni&ecirc;n do đồng ch&iacute; Trần Quốc Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 2 hướng dẫn tại b&atilde;i biển Long Hải.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c kh&oacute;a học, mỗi học vi&ecirc;n phải ho&agrave;n th&agrave;nh một b&agrave;i thu hoạch. B&agrave;i thu hoạch v&agrave; bi&ecirc;n bản l&agrave;m việc nh&oacute;m sẽ được t&iacute;nh điểm v&agrave; th&ocirc;ng tin gửi về cấp ủy, đ&acirc;y cũng l&agrave; một cơ sở để kiểm tra năng lực đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; cụ thể h&oacute;a cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&rdquo;. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Tin: Tiến Lộc - Ảnh: Nguyễn Hiếu</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Đêm thi thứ 2 của vòng loại Liên hoan hợp xướng với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” đã được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên vào tối 16/9. Đây cũng là đêm thi cuối cùng của vòng loại để chọn ra những đội đi vào vòng chung kết xếp hạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9 vừa qua, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 12, Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hơn 200 ĐVUT đợt 2 năm 2017.

;