Tuổi trẻ Khối Dân - Chính - Đảng TP: Hướng về đồng bào miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ng&agrave;y qua, do ảnh hưởng của thi&ecirc;n tai, tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh T&acirc;y bắc đặc biệt l&agrave; c&aacute;c tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i, Lai Ch&acirc;u v&agrave; Sơn La đ&atilde; g&acirc;y ra mưa lũ sạt lở đất tr&ecirc;n diện rộng. Đ&acirc;y l&agrave; trận lũ qu&eacute;t lớn nhất trong nhiều năm qua g&acirc;y thiệt hại lớn về người v&agrave; của cải vật chất của đồng b&agrave;o. Trận lũ qu&eacute;t đ&atilde; l&agrave;m hơn 30 người chết v&agrave; mất t&iacute;ch, h&agrave;ng trăm ng&ocirc;i nh&agrave; bị v&ugrave;i lấp v&agrave; bị lũ cuốn tr&ocirc;i, nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh đường x&aacute;, trường học, trạm y tế bị hư hỏng ho&agrave;n to&agrave;n, đời sống của người d&acirc;n gặp rất nhiều kh&oacute; khăn thiếu thốn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29261/1%20(2).jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để chung tay xoa dịu những nỗi mất m&aacute;t đ&oacute;, với truyền thống &ldquo;Tương th&acirc;n tương &aacute;i, l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo;, hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng đồng b&agrave;o cả nước, từ ng&agrave;y 13-15/8/2017 Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; mở cuộc vận động trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối chung tay g&oacute;p sức chia sẻ c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng mưa lũ vượt qua những kh&oacute; khăn v&agrave; mất m&aacute;t, sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lời k&ecirc;u gọi, ph&aacute;t động của Đo&agrave;n Khối, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc đ&atilde; ph&aacute;t động trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; bản th&acirc;n c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện quy&ecirc;n g&oacute;p ủng hộ đồng b&agrave;o c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Qua 3 ng&agrave;y ph&aacute;t động c&ocirc;ng t&aacute;c quy&ecirc;n g&oacute;p đ&atilde; nhận được sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối với số tiền: <strong>35.190.000</strong> đồng v&agrave; <strong>1.900</strong> cuốn tập trắng c&ugrave;ng nhiều nhu yếu, quần &aacute;o cũ...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ/c Phạm Văn Linh - UVBTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối chia sẻ: &ldquo;bản th&acirc;n cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c khi trong một thời gian ngắn nhưng đ&atilde; nhận được sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh, t&iacute;ch cực của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối. Hy vọng những sự sẻ chia qu&yacute; b&aacute;u, tuy &iacute;t nhưng bằng cả tấm l&ograve;ng từ đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối sẽ g&oacute;p phần l&agrave;m giảm đi những đau thương m&agrave; đồng b&agrave;o c&aacute;c tỉnh miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc phải g&aacute;nh chịu do t&aacute;c động của mưa lũ thời gian qua&rdquo;. Sau khi hội thu&nbsp;v&agrave; chuyển kinh ph&iacute; đợt 1 về Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n Khối sẽ tiếp tục tiếp nhận sự đ&oacute;ng g&oacute;p, hỗ trợ của c&aacute;c đơn vị ủng hộ trong thời gian tới. To&agrave;n bộ số tiền v&agrave; hiện vật sẽ được Đo&agrave;n Khối chuyển đến tay b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c tỉnh miền n&uacute;i ph&iacute;a Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong thời gian sớm nhất.&nbsp;Được biết, hiện nay, c&ocirc;ng t&aacute;c khắc phục hậu quả lũ lụt đang được c&aacute;c tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i, Lai Ch&acirc;u v&agrave; Sơn La khẩn trương tiến h&agrave;nh, trong đ&oacute; ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu l&agrave; kh&ocirc;i phục lại hoạt động của c&aacute;c trường học trước khi năm học mới bắt đầu.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Khoa</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;