Đại hội đại biều Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 29/7/2017, tại Hội trường Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đ&atilde; khai mạc với sự tham dự của <strong>196</strong> đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho <strong>11.507 </strong>đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận. Đại hội diễn ra trong 3 phi&ecirc;n, từ ng&agrave;y 29/7/2017 đến ng&agrave;y 30/7/2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29147/IMG_4789.JPG" style="height:425px; width:800px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội vinh dự được đ&oacute;n tiếp Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng Nguyễn Thị Kh&acirc;m, Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng Nguyễn Thị Ngọc M&atilde;nh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - Ủy vi&ecirc;n ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy Thủ Đức; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban c&ocirc;ng t&aacute;c của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Quận ủy, thường trực HĐND &ndash; UBND, Ủy ban MTTQ Quận Thủ Đức, l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban Đảng quận ủy, Ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể quận, cấp ủy c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tham dự v&agrave; ch&uacute;c mừng Đại hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, Đại Hội vui mừng đ&oacute;n nhận t&igrave;nh cảm qu&yacute; b&aacute;u của c&aacute;c đơn vị kết nghĩa: Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n Đo&agrave;n 4, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Bạch Li&ecirc;u, Huyện Đo&agrave;n Dương Minh Ch&acirc;u &ndash; T&acirc;y Ninh, Huyện Đo&agrave;n H&agrave;m T&acirc;n v&agrave; c&aacute;c quận &ndash; huyện Đo&agrave;n bạn, Đo&agrave;n c&aacute;c trường Cao đẳng, Đại học, c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đơn vị gi&aacute;p ranh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; s&acirc;u s&aacute;t những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ IV; đề ra phương hướng nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Quận Thủ Đức giai đoạn 2017 - 2022; bầu ra 27 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ V, bầu trực tiếp B&iacute; thư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Thủ Đức nhiệm kỳ V v&agrave; Đo&agrave;n đại biểu tham dự Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X. Nghị quyết Đại hội lần thứ V đ&atilde; x&aacute;c định trong nhiệm kỳ mới, c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n cần tập trung thực hiện 02 chương tr&igrave;nh trọng điểm; 02 c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm v&agrave; 09 chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tuổi trẻ Thủ Đức, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi quận nh&agrave;; l&agrave; sự kiện quan trọng để mở ra một cơ hội mới cho mỗi c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n phấn đấu, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh; l&agrave; dịp để tuổi trẻ Thủ Đức ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm, tham gia x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh, x&acirc;y dựng quận Thủ Đức ng&agrave;y một ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy đ&atilde; ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của Quận Đo&agrave;n trong nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 v&agrave; mong muốn c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n quận Thủ Đức tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cho phong tr&agrave;o chung của to&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; sự ph&aacute;t triển của địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội kết th&uacute;c tốt đẹp với niềm vui v&agrave; sự phấn khởi của tất cả đại biểu tham dự, đặc biệt l&agrave; sự kỳ vọng, tin tưởng cũa L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Quận ủy v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận nh&agrave; về một thế hệ mới đầy nhiệt huyết, s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm.&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;