Đại hội đại biều Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 29/7/2017, tại Hội trường Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức, Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đ&atilde; khai mạc với sự tham dự của <strong>196</strong> đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho <strong>11.507 </strong>đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận. Đại hội diễn ra trong 3 phi&ecirc;n, từ ng&agrave;y 29/7/2017 đến ng&agrave;y 30/7/2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/8/29147/IMG_4789.JPG" style="height:425px; width:800px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội vinh dự được đ&oacute;n tiếp Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng Nguyễn Thị Kh&acirc;m, Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng Nguyễn Thị Ngọc M&atilde;nh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - Ủy vi&ecirc;n ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy Thủ Đức; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban c&ocirc;ng t&aacute;c của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Quận ủy, thường trực HĐND &ndash; UBND, Ủy ban MTTQ Quận Thủ Đức, l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban Đảng quận ủy, Ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể quận, cấp ủy c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tham dự v&agrave; ch&uacute;c mừng Đại hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, Đại Hội vui mừng đ&oacute;n nhận t&igrave;nh cảm qu&yacute; b&aacute;u của c&aacute;c đơn vị kết nghĩa: Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n Đo&agrave;n 4, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Bạch Li&ecirc;u, Huyện Đo&agrave;n Dương Minh Ch&acirc;u &ndash; T&acirc;y Ninh, Huyện Đo&agrave;n H&agrave;m T&acirc;n v&agrave; c&aacute;c quận &ndash; huyện Đo&agrave;n bạn, Đo&agrave;n c&aacute;c trường Cao đẳng, Đại học, c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đơn vị gi&aacute;p ranh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; s&acirc;u s&aacute;t những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ IV; đề ra phương hướng nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Quận Thủ Đức giai đoạn 2017 - 2022; bầu ra 27 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ V, bầu trực tiếp B&iacute; thư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Thủ Đức nhiệm kỳ V v&agrave; Đo&agrave;n đại biểu tham dự Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X. Nghị quyết Đại hội lần thứ V đ&atilde; x&aacute;c định trong nhiệm kỳ mới, c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n cần tập trung thực hiện 02 chương tr&igrave;nh trọng điểm; 02 c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm v&agrave; 09 chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tuổi trẻ Thủ Đức, đ&aacute;nh dấu bước ph&aacute;t triển mới của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi quận nh&agrave;; l&agrave; sự kiện quan trọng để mở ra một cơ hội mới cho mỗi c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n phấn đấu, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh; l&agrave; dịp để tuổi trẻ Thủ Đức ph&aacute;t huy tinh thần đo&agrave;n kết, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm, tham gia x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh, x&acirc;y dựng quận Thủ Đức ng&agrave;y một ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy đ&atilde; ghi nhận những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của Quận Đo&agrave;n trong nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 v&agrave; mong muốn c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n quận Thủ Đức tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cho phong tr&agrave;o chung của to&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; sự ph&aacute;t triển của địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội kết th&uacute;c tốt đẹp với niềm vui v&agrave; sự phấn khởi của tất cả đại biểu tham dự, đặc biệt l&agrave; sự kỳ vọng, tin tưởng cũa L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Quận ủy v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận nh&agrave; về một thế hệ mới đầy nhiệt huyết, s&aacute;ng tạo, tr&aacute;ch nhiệm.&nbsp;</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;