ĐOÀN PHƯỜNG 1 QUẬN GÒ VẤP: THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NGUYỄN THANH TÙNG NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BING - LIỆT SĨ (27/07/1947 - 27/07/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Chiều ng&agrave;y 22/7/2017 Đo&agrave;n Phường 1 quận G&ograve; Vấp tổ chức cho c&aacute;c chi đo&agrave;n đến thăm hỏi tại nh&agrave; mẹ VNAH Nguyễn Thanh T&ugrave;ng nh&acirc;n dịp kỉ niệm 70 năm ng&agrave;y thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Đến thăm mẹ c&oacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Vũ Bảo Dũng- B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 1 c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong ban chấp h&agrave;nh v&agrave; 10 bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia.&nbsp;</p> <p>&Acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe, gia cảnh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Vũ Bảo Dũng &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 1 b&agrave;y tỏ sự biết ơn s&acirc;u sắc đối với những hy sinh mất m&aacute;t của c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, tri &acirc;n c&ocirc;ng lao của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; hy sinh v&igrave; sự nghiệp đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc, đồng thời đogọ vi&ecirc;n tinh thần c&aacute;c Mẹ, mong c&aacute;c Mẹ sống vui, sống khỏe để chứng kiến sự thay đổi từng, từng giờ của Th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước.</p> <p><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p, th&acirc;n t&igrave;nh c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n được mẹ kể về những trận đ&aacute;nh của biệt động th&agrave;nh Gia Đ&igrave;nh năm xưa v&agrave; những t&igrave;nh cảm&nbsp;gắn b&oacute; đ&aacute;ng qu&yacute; của con người trong cuộc chiến.C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n chủ động chia nhau mỗi bạn một việc phụ gi&uacute;p trong nh&agrave;: người lau cửa, người thay b&oacute;ng đ&egrave;n, người sửa lại đường d&acirc;y điện, người sửa lại khung khen, người dọn dẹp vệ sinh... C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; gửi tặng m&aacute; 1 quạt treo tường, 1 quạt đứng v&agrave; thay mới 6 b&oacute;ng đ&egrave;n đ&atilde; hư.</p> <p><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động thường xuy&ecirc;n h&agrave;ng năm của Đo&agrave;n Phường 1 quận G&ograve; Vấp v&agrave; l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn &ocirc;n lại truyền thống, học từ nh&acirc;n chứng lịch sử b&ecirc;n cạnh việc học ở trường, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n về l&ograve;ng y&ecirc;u nước, về tinh thần bất khuất, dũng cảm của bộ đội Việt Nam cũng như c&ocirc;ng lao to lớn của những người mẹ vĩ đại.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Th&ocirc;ng qua hoạt động n&agrave;y, nhằm gi&aacute;o dục cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhận thức s&acirc;u sắc truyền thống &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;. Tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu, t&igrave;m hiểu về sự đ&oacute;ng g&oacute;p, hy sinh của c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng v&agrave; Tổ quốc. Ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chăm lo cho c&aacute;c đối tượng ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng.</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Anh Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tối ngày 06/12/2017 tại Hội trường Thành Đoàn.

;