Quận 9: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận 9 lần V

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 9 lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 -2022 được diễn ra từ ng&agrave;y 08 v&agrave; 09 th&aacute;ng 7 năm 2017 tại hội trường Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận 9 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28937/a (2).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội rất vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Đại hội cũng vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Đặng Thị Hồng Li&ecirc;n &ndash; B&iacute; Thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Quận 9, đồng ch&iacute; Cao Văn Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy, đồng ch&iacute; Trần Văn Bảy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 9, c&ugrave;ng sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận ủy, c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n Thường trực Quận Đo&agrave;n 9 qua c&aacute;c thời kỳ, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận, , l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp ủy Đảng c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n bạn đ&atilde; d&agrave;nh thời gian đến tham dự. Đại hội rất vui mừng nhận được những lẵng hoa tươi thắm, những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa ch&uacute;c mừng của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo, của đơn vị kết nghĩa, Cấp ủy c&aacute;c cơ sở, ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 9 lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 l&agrave; đại hội của tuổi trẻ, của nhiệt huyết. Với tinh thần đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến t&acirc;m huyết cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Đại hội với sự tham gia 180 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n Quận 9 đ&atilde; thảo luận s&ocirc;i nổi c&aacute;c vấn đề về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, hoạt động phong tr&agrave;o v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n trong nhiệm kỳ mới. Trong đ&oacute; c&aacute;c đại biểu cũng tập trung thảo luận về c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đề &aacute;n trọng điểm v&agrave; hệ thống c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u của nhiệm kỳ mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội cũng t&iacute;n nhiệm bầu ra 29 đồng ch&iacute; Ban Chấp h&agrave;nh kh&oacute;a V, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, đại diện cho sức trẻ, năng động, c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; ch&iacute;nh trị để l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong 5 năm tới. Đồng thời bầu ra Đo&agrave;n Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 3 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 2 đại biểu dự khuyết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Quận 9&nbsp;kh&oacute;a V đ&atilde; t&iacute;n nhiệm bầu 09 đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, bầu B&iacute; thư v&agrave; 03 Ph&oacute; B&iacute; thư, bầu 05 Ủy vi&ecirc;n Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hiếu Hạnh tiếp tục được t&iacute;n nhiệm giữ chức B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n kh&oacute;a V, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Quy&ecirc;n, đồng ch&iacute; Trần Th&uacute;y Hằng v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Ngọc Đoan Trang giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;