Quận 9: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận 9 lần V

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 9 lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 -2022 được diễn ra từ ng&agrave;y 08 v&agrave; 09 th&aacute;ng 7 năm 2017 tại hội trường Nh&agrave; Thiếu Nhi Quận 9 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28937/a (2).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội rất vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Đại hội cũng vinh dự được đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Đặng Thị Hồng Li&ecirc;n &ndash; B&iacute; Thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Quận 9, đồng ch&iacute; Cao Văn Minh &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy, đồng ch&iacute; Trần Văn Bảy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 9, c&ugrave;ng sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận ủy, c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n Thường trực Quận Đo&agrave;n 9 qua c&aacute;c thời kỳ, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận, , l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp ủy Đảng c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n bạn đ&atilde; d&agrave;nh thời gian đến tham dự. Đại hội rất vui mừng nhận được những lẵng hoa tươi thắm, những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa ch&uacute;c mừng của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo, của đơn vị kết nghĩa, Cấp ủy c&aacute;c cơ sở, ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 9 lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 l&agrave; đại hội của tuổi trẻ, của nhiệt huyết. Với tinh thần đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến t&acirc;m huyết cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Đại hội với sự tham gia 180 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n Quận 9 đ&atilde; thảo luận s&ocirc;i nổi c&aacute;c vấn đề về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, hoạt động phong tr&agrave;o v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n trong nhiệm kỳ mới. Trong đ&oacute; c&aacute;c đại biểu cũng tập trung thảo luận về c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đề &aacute;n trọng điểm v&agrave; hệ thống c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u của nhiệm kỳ mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội cũng t&iacute;n nhiệm bầu ra 29 đồng ch&iacute; Ban Chấp h&agrave;nh kh&oacute;a V, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, đại diện cho sức trẻ, năng động, c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; ch&iacute;nh trị để l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong 5 năm tới. Đồng thời bầu ra Đo&agrave;n Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 3 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 2 đại biểu dự khuyết.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Quận 9&nbsp;kh&oacute;a V đ&atilde; t&iacute;n nhiệm bầu 09 đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, bầu B&iacute; thư v&agrave; 03 Ph&oacute; B&iacute; thư, bầu 05 Ủy vi&ecirc;n Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Hiếu Hạnh tiếp tục được t&iacute;n nhiệm giữ chức B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n kh&oacute;a V, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Quy&ecirc;n, đồng ch&iacute; Trần Th&uacute;y Hằng v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Ngọc Đoan Trang giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;