Quận 3: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận 3 lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28916/BCH%20DOAN%20Q3%20(2).jpg" style="height:370px; width:1000px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện Điều 7 chương 2 Điều lệ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quy định về nhiệm vụ Đại hội Đo&agrave;n, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thường vụ Quận ủy về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức Đại hội. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghi&ecirc;m t&uacute;c, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 3 lần thứ XI long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 3 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 v&agrave;o ng&agrave;y 08 v&agrave; 09/7/2017. Đại hội l&agrave; dịp tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; những mặt th&agrave;nh c&ocirc;ng cũng như hạn chế cần khắc phục của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n kh&oacute;a XI v&agrave; bầu chọn những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu đủ ti&ecirc;u chuẩn, đạo đức, năng lực tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n kh&oacute;a XII. Đồng thời bầu chọn Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong c&aacute;c phi&ecirc;n l&agrave;m việc, Đại hội vinh dự đ&oacute;n tiếp Đ/c Nguyễn Hồ Hải &ndash; Th&agrave;nh ủy Vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Quận 3, Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n B&iacute; thư Quận ủy, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ. Ngo&agrave;i ra c&oacute; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận ủy; đại diện c&aacute;c ban của Th&agrave;nh Đo&agrave;n; c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Quận; cấp ủy c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c đơn vị bạn, c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute; về đưa tin v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn phát biểu chỉ đạo" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28916/hinh1.JPG" style="height:1200px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu chỉ đạo</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n tinh thần l&agrave;m việc diễn ra sau 03 phi&ecirc;n l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c của 185 đại biểu đại diện cho hơn 8.400 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đại hội đ&atilde; bầu Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ XII gồm 29 đồng ch&iacute;. Trong đ&oacute; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thị Hiền, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n kh&oacute;a XI nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 được t&iacute;n nhiệm cao tiếp tục giữ chức vụ B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n kh&oacute;a XII nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; bầu ra Ban Thường vụ gồm 09 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute;: Đ/c V&otilde; Trọng Định; Đ/c Trần Nguy&ecirc;n Phong; Đ/c Phan Nguyễn Hồng Ch&acirc;u được t&iacute;n nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư. Đồng thời cũng bầu ra Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n gồm 05 đồng ch&iacute; v&agrave; bầu Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 gồm 04 đồng ch&iacute; ch&iacute;nh thức v&agrave; 02 đồng ch&iacute; dự khuyết.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28916/hinh2.JPG" style="height:467px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ/c Ng&ocirc; Thị Hiền - Quận ủy vi&ecirc;n, UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Quận 3 kh&oacute;a 12 nhiệm kỳ 2017 - 2022 v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng t&aacute;i ứng cử</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28916/hinh3.JPG" style="height:467px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Quận Đo&agrave;n 3</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;