Quận 3: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận 3 lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28916/BCH%20DOAN%20Q3%20(2).jpg" style="height:370px; width:1000px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện Điều 7 chương 2 Điều lệ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quy định về nhiệm vụ Đại hội Đo&agrave;n, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thường vụ Quận ủy về c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức Đại hội. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghi&ecirc;m t&uacute;c, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 3 lần thứ XI long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 3 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 v&agrave;o ng&agrave;y 08 v&agrave; 09/7/2017. Đại hội l&agrave; dịp tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; những mặt th&agrave;nh c&ocirc;ng cũng như hạn chế cần khắc phục của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n kh&oacute;a XI v&agrave; bầu chọn những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu đủ ti&ecirc;u chuẩn, đạo đức, năng lực tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n kh&oacute;a XII. Đồng thời bầu chọn Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong c&aacute;c phi&ecirc;n l&agrave;m việc, Đại hội vinh dự đ&oacute;n tiếp Đ/c Nguyễn Hồ Hải &ndash; Th&agrave;nh ủy Vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Quận 3, Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận, c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n B&iacute; thư Quận ủy, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ. Ngo&agrave;i ra c&oacute; sự hiện diện của c&aacute;c đồng ch&iacute; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận ủy; đại diện c&aacute;c ban của Th&agrave;nh Đo&agrave;n; c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Quận; cấp ủy c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c đơn vị bạn, c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute; về đưa tin v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn phát biểu chỉ đạo" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28916/hinh1.JPG" style="height:1200px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu chỉ đạo</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n tinh thần l&agrave;m việc diễn ra sau 03 phi&ecirc;n l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c của 185 đại biểu đại diện cho hơn 8.400 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đại hội đ&atilde; bầu Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ XII gồm 29 đồng ch&iacute;. Trong đ&oacute; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thị Hiền, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n kh&oacute;a XI nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 được t&iacute;n nhiệm cao tiếp tục giữ chức vụ B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n kh&oacute;a XII nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; bầu ra Ban Thường vụ gồm 09 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute;: Đ/c V&otilde; Trọng Định; Đ/c Trần Nguy&ecirc;n Phong; Đ/c Phan Nguyễn Hồng Ch&acirc;u được t&iacute;n nhiệm giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư. Đồng thời cũng bầu ra Ủy ban kiểm tra Quận Đo&agrave;n gồm 05 đồng ch&iacute; v&agrave; bầu Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 gồm 04 đồng ch&iacute; ch&iacute;nh thức v&agrave; 02 đồng ch&iacute; dự khuyết.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28916/hinh2.JPG" style="height:467px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ/c Ng&ocirc; Thị Hiền - Quận ủy vi&ecirc;n, UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Quận 3 kh&oacute;a 12 nhiệm kỳ 2017 - 2022 v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng t&aacute;i ứng cử</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28916/hinh3.JPG" style="height:467px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Quận Đo&agrave;n 3</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;