Quận 12: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 lần V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28861/IMG_39421.jpg" style="height:697px; width:1200px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Trong 2 ng&agrave;y 01,02/7 vừa qua, Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 12 đ&atilde; long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 12 lần V, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến tham dự Đại hội c&oacute; sự hiện diện của Qu&yacute; Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, anh h&ugrave;ng lực lượng v&otilde; trang,&nbsp; Đ/c Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố, Đ/c Trần Hữu Tr&iacute; &ndash; B&iacute; thư Quận ủy &ndash; Chủ tịch HĐND Quận v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguy&ecirc;n B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ v&agrave; 171 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n về tham dự Đại hội.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại đại hội, đồng ch&iacute; Trần Hữu Tr&iacute; &ndash; B&iacute; thư Quận ủy, Chủ tịch Hội Đồng nh&acirc;n d&acirc;n Quận đ&atilde; ph&aacute;t biểu chỉ đạo 05 nội dung trọng t&acirc;m m&agrave; Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n nhiệm kỳ V cần thực hiện gắn với c&aacute;c nội dung trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần V đ&atilde; đề ra trong đ&oacute; Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n cần phải thực hiện 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&agrave;nh cho thiếu nhi v&agrave; x&acirc;y dựng 01 c&ocirc;ng vi&ecirc;n khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 đại biểu đến tham dự đại hội đ&atilde; bầu 27 đồng ch&iacute; tham gia Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n v&agrave; 09 đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ, 05 đồng ch&iacute; Ủy ban kiểm tra, trong đ&oacute; Đồng ch&iacute; Th&aacute;i Bảo Ng&acirc;n giữ chức vụ B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Đồng ch&iacute; Huỳnh Thị B&iacute;ch Th&ugrave;y, Hồ Thị Kiều Trang, Nguyễn Ho&agrave;i Bảo giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Với tinh thần tập trung tr&iacute; tuệ, 171 đồng ch&iacute; đ&atilde; đưa ra c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cho văn kiện đại hội v&agrave; đ&atilde; biểu quyết th&ocirc;ng qua Nghị quyết Đại hội V.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đại hội V đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với sự quan t&acirc;m, hướng dẫn của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, sự chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t của Ban Thường vụ Quận ủy v&agrave; sự hỗ trợ của c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể quận, c&aacute;c tiểu ban phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đại hội. Với sự th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute;, hứa hẹn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 sẽ c&oacute; nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi thiết thực, ph&ugrave; hợp với thanh thiếu nhi Quận 12.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Tin: QUẬN ĐO&Agrave;N 12</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;