Quận 12: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 lần V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28861/IMG_39421.jpg" style="height:697px; width:1200px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Trong 2 ng&agrave;y 01,02/7 vừa qua, Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 12 đ&atilde; long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 12 lần V, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến tham dự Đại hội c&oacute; sự hiện diện của Qu&yacute; Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, anh h&ugrave;ng lực lượng v&otilde; trang,&nbsp; Đ/c Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố, Đ/c Trần Hữu Tr&iacute; &ndash; B&iacute; thư Quận ủy &ndash; Chủ tịch HĐND Quận v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguy&ecirc;n B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ v&agrave; 171 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n về tham dự Đại hội.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại đại hội, đồng ch&iacute; Trần Hữu Tr&iacute; &ndash; B&iacute; thư Quận ủy, Chủ tịch Hội Đồng nh&acirc;n d&acirc;n Quận đ&atilde; ph&aacute;t biểu chỉ đạo 05 nội dung trọng t&acirc;m m&agrave; Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n nhiệm kỳ V cần thực hiện gắn với c&aacute;c nội dung trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần V đ&atilde; đề ra trong đ&oacute; Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n cần phải thực hiện 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&agrave;nh cho thiếu nhi v&agrave; x&acirc;y dựng 01 c&ocirc;ng vi&ecirc;n khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 đại biểu đến tham dự đại hội đ&atilde; bầu 27 đồng ch&iacute; tham gia Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n v&agrave; 09 đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ, 05 đồng ch&iacute; Ủy ban kiểm tra, trong đ&oacute; Đồng ch&iacute; Th&aacute;i Bảo Ng&acirc;n giữ chức vụ B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Đồng ch&iacute; Huỳnh Thị B&iacute;ch Th&ugrave;y, Hồ Thị Kiều Trang, Nguyễn Ho&agrave;i Bảo giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Với tinh thần tập trung tr&iacute; tuệ, 171 đồng ch&iacute; đ&atilde; đưa ra c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cho văn kiện đại hội v&agrave; đ&atilde; biểu quyết th&ocirc;ng qua Nghị quyết Đại hội V.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đại hội V đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với sự quan t&acirc;m, hướng dẫn của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, sự chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t của Ban Thường vụ Quận ủy v&agrave; sự hỗ trợ của c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể quận, c&aacute;c tiểu ban phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đại hội. Với sự th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute;, hứa hẹn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 sẽ c&oacute; nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi thiết thực, ph&ugrave; hợp với thanh thiếu nhi Quận 12.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Tin: QUẬN ĐO&Agrave;N 12</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;