Quận 12: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 lần V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28861/IMG_39421.jpg" style="height:697px; width:1200px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Trong 2 ng&agrave;y 01,02/7 vừa qua, Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 12 đ&atilde; long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 12 lần V, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến tham dự Đại hội c&oacute; sự hiện diện của Qu&yacute; Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, anh h&ugrave;ng lực lượng v&otilde; trang,&nbsp; Đ/c Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố, Đ/c Trần Hữu Tr&iacute; &ndash; B&iacute; thư Quận ủy &ndash; Chủ tịch HĐND Quận v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguy&ecirc;n B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ v&agrave; 171 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n về tham dự Đại hội.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại đại hội, đồng ch&iacute; Trần Hữu Tr&iacute; &ndash; B&iacute; thư Quận ủy, Chủ tịch Hội Đồng nh&acirc;n d&acirc;n Quận đ&atilde; ph&aacute;t biểu chỉ đạo 05 nội dung trọng t&acirc;m m&agrave; Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n nhiệm kỳ V cần thực hiện gắn với c&aacute;c nội dung trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần V đ&atilde; đề ra trong đ&oacute; Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n cần phải thực hiện 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&agrave;nh cho thiếu nhi v&agrave; x&acirc;y dựng 01 c&ocirc;ng vi&ecirc;n khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 đại biểu đến tham dự đại hội đ&atilde; bầu 27 đồng ch&iacute; tham gia Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n v&agrave; 09 đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ, 05 đồng ch&iacute; Ủy ban kiểm tra, trong đ&oacute; Đồng ch&iacute; Th&aacute;i Bảo Ng&acirc;n giữ chức vụ B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Đồng ch&iacute; Huỳnh Thị B&iacute;ch Th&ugrave;y, Hồ Thị Kiều Trang, Nguyễn Ho&agrave;i Bảo giữ chức vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Với tinh thần tập trung tr&iacute; tuệ, 171 đồng ch&iacute; đ&atilde; đưa ra c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p cho văn kiện đại hội v&agrave; đ&atilde; biểu quyết th&ocirc;ng qua Nghị quyết Đại hội V.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đại hội V đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với sự quan t&acirc;m, hướng dẫn của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, sự chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t của Ban Thường vụ Quận ủy v&agrave; sự hỗ trợ của c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể quận, c&aacute;c tiểu ban phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đại hội. Với sự th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute;, hứa hẹn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 sẽ c&oacute; nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi thiết thực, ph&ugrave; hợp với thanh thiếu nhi Quận 12.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">Tin: QUẬN ĐO&Agrave;N 12</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;