Phú Nhuận: Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ cả nước ra sức lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, ng&agrave;y 29, 30/6/2017 vừa qua, Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; tổ chức trọng thể tại Hội trường Trung t&acirc;m văn h&oacute;a quận, với sự tham dự của 188 đại biểu ch&iacute;nh thức, c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh sinh vi&ecirc;n của quận v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo: Nguyễn Th&agrave;nh Trung, Ph&oacute; Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Th&agrave;nh phố; Nguyễn Việt Quế Sơn, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Trần Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh V&acirc;n, UVTV &ndash; Trưởng ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Trịnh Xu&acirc;n Thiều, B&iacute; thư Quận ủy &ndash; Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n quận; Huỳnh Đăng Linh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Thị &Aacute;nh Nguyệt, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy &ndash; Chủ tịch UBND quận; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Quận ủy, l&atilde;nh đạo HĐND &ndash; UBND &ndash; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng, ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận, đại diện cấp ủy to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 vừa qua, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục v&agrave; cụ thể l&agrave; c&aacute;c phần việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đ&atilde; được quan t&acirc;m đầu tư, qua đ&oacute; c&oacute; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực l&agrave;m theo lời B&aacute;c được tuy&ecirc;n dương nh&acirc;n rộng ở cấp quận v&agrave; th&agrave;nh phố. C&aacute;c phong tr&agrave;o xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n được c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n ph&aacute;t huy, đầu tư hiệu quả phong tr&agrave;o &ldquo;Xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;; hoạt động c&oacute; nội dung trọng t&acirc;m, trọng điểm gắn với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế từng địa phương, đơn vị như x&acirc;y dựng &ldquo;Tuyến hẻm thanh ni&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Cải tạo hệ thống điện sinh hoạt c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn&rdquo;, &ldquo;30 ph&uacute;t v&igrave; Th&agrave;nh phố xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp&rdquo; tại địa b&agrave;n d&acirc;n cư; phong tr&agrave;o &ldquo;4 nhất (chất lượng nhất, s&aacute;ng tạo nhất, tiết kiệm nhất v&agrave; an to&agrave;n nhất)&rdquo; trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, phong tr&agrave;o &ldquo;03 trách nhi&ecirc;̣m&rdquo; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng chức cũng như c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;&hellip; Phong tr&agrave;o đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n với phương ch&acirc;m &ldquo;Đo&agrave;n &ndash; người bạn th&acirc;n thiết của thanh ni&ecirc;n&rdquo; cũng được quan t&acirc;m bằng nhiều h&igrave;nh thức, vận động c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội v&agrave; sự đ&oacute;ng g&oacute;p của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh lập c&aacute;c quỹ học bổng hỗ trợ cho thanh ni&ecirc;n khởi nghi&ecirc;̣p v&agrave; học tập. C&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển lực lượng v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n được tập trung v&agrave;o việc n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức cơ sở, chất lượng c&aacute;n bộ đo&agrave;n, chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; những kết quả đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ. C&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp, đo&agrave;n kết thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn, n&acirc;ng cao tỷ lệ thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội Li&ecirc;n Hiệp Thanh Ni&ecirc;n. L&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, &ldquo;Người con hi&ecirc;́u thảo&rdquo;, &ldquo;Cháu ngoan Bác H&ocirc;̀&rdquo;&hellip; đ&atilde; t&aacute;c động trực tiếp đến c&ocirc;ng t&aacute;c giáo dục th&ecirc;́ h&ecirc;̣ trẻ, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; tạo sự chuyển biến r&otilde; rệt trong h&agrave;nh động của thanh ni&ecirc;n Ph&uacute; Nhuận gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, c&oacute; đạo đức v&agrave; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, c&oacute; bản lĩnh văn h&oacute;a v&agrave; lối sống đẹp. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Quận Đo&agrave;n cũng đ&atilde; từng bước tham mưu tốt cho Quận ủy đối với c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ như: chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch, đ&agrave;o tạo v&agrave; bồi dưỡng tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n từ quận đến cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; nghi&ecirc;m t&uacute;c thảo luận v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến nhằm x&acirc;y dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, qua đ&oacute; x&aacute;c lập 10 chỉ ti&ecirc;u v&agrave; 03 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c đại biểu đ&atilde; tập trung, d&acirc;n chủ bầu chọn Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 với 29 đồng ch&iacute; v&agrave; 04 đồng ch&iacute; đại biểu ch&iacute;nh thức, 02 đồng ch&iacute; đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 cũng đ&atilde; bầu ra 09 đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, 02 đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n: Nguyễn Minh Tuấn v&agrave; Nguyễn Minh Tấn; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; Cường đắc cử B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; đồng thời, bầu ra Ủy ban kiểm tra với 07 đồng ch&iacute; v&agrave; do đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Tấn l&agrave;m Chủ nhiệm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Ban Chap hanh nhiem ky 2017 - 2022 ra mat Dai hoi" src="https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19554115_1868232706828647_2313806048664001641_n.jpg?oh=3a9498668f9e55153ffaafbe49ff39ab&amp;oe=59C51D4A" style="height:332px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 l&agrave; đại hội của sức trẻ, tr&iacute; tuệ, với kh&iacute; thế hăng h&aacute;i, thi đua s&ocirc;i nổi, với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Tuổi trẻ đo&agrave;n kết, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, hội nhập, chung sức x&acirc;y dựng quận Ph&uacute; Nhuận văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;