Phú Nhuận: Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ cả nước ra sức lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, ng&agrave;y 29, 30/6/2017 vừa qua, Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 đ&atilde; tổ chức trọng thể tại Hội trường Trung t&acirc;m văn h&oacute;a quận, với sự tham dự của 188 đại biểu ch&iacute;nh thức, c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh sinh vi&ecirc;n của quận v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo: Nguyễn Th&agrave;nh Trung, Ph&oacute; Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Th&agrave;nh phố; Nguyễn Việt Quế Sơn, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Trần Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh V&acirc;n, UVTV &ndash; Trưởng ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Trịnh Xu&acirc;n Thiều, B&iacute; thư Quận ủy &ndash; Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n quận; Huỳnh Đăng Linh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Thị &Aacute;nh Nguyệt, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy &ndash; Chủ tịch UBND quận; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Quận ủy, l&atilde;nh đạo HĐND &ndash; UBND &ndash; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng, ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận, đại diện cấp ủy to&agrave;n cơ sở Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiệm kỳ 2012 &ndash; 2017 vừa qua, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục v&agrave; cụ thể l&agrave; c&aacute;c phần việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đ&atilde; được quan t&acirc;m đầu tư, qua đ&oacute; c&oacute; nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực l&agrave;m theo lời B&aacute;c được tuy&ecirc;n dương nh&acirc;n rộng ở cấp quận v&agrave; th&agrave;nh phố. C&aacute;c phong tr&agrave;o xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n được c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n ph&aacute;t huy, đầu tư hiệu quả phong tr&agrave;o &ldquo;Xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;; hoạt động c&oacute; nội dung trọng t&acirc;m, trọng điểm gắn với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế từng địa phương, đơn vị như x&acirc;y dựng &ldquo;Tuyến hẻm thanh ni&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Cải tạo hệ thống điện sinh hoạt c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn&rdquo;, &ldquo;30 ph&uacute;t v&igrave; Th&agrave;nh phố xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp&rdquo; tại địa b&agrave;n d&acirc;n cư; phong tr&agrave;o &ldquo;4 nhất (chất lượng nhất, s&aacute;ng tạo nhất, tiết kiệm nhất v&agrave; an to&agrave;n nhất)&rdquo; trong thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, phong tr&agrave;o &ldquo;03 trách nhi&ecirc;̣m&rdquo; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng chức cũng như c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;&hellip; Phong tr&agrave;o đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n với phương ch&acirc;m &ldquo;Đo&agrave;n &ndash; người bạn th&acirc;n thiết của thanh ni&ecirc;n&rdquo; cũng được quan t&acirc;m bằng nhiều h&igrave;nh thức, vận động c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội v&agrave; sự đ&oacute;ng g&oacute;p của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh lập c&aacute;c quỹ học bổng hỗ trợ cho thanh ni&ecirc;n khởi nghi&ecirc;̣p v&agrave; học tập. C&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển lực lượng v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n được tập trung v&agrave;o việc n&acirc;ng cao chất lượng tổ chức cơ sở, chất lượng c&aacute;n bộ đo&agrave;n, chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; những kết quả đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ. C&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp, đo&agrave;n kết thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn, n&acirc;ng cao tỷ lệ thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội Li&ecirc;n Hiệp Thanh Ni&ecirc;n. L&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, &ldquo;Người con hi&ecirc;́u thảo&rdquo;, &ldquo;Cháu ngoan Bác H&ocirc;̀&rdquo;&hellip; đ&atilde; t&aacute;c động trực tiếp đến c&ocirc;ng t&aacute;c giáo dục th&ecirc;́ h&ecirc;̣ trẻ, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; tạo sự chuyển biến r&otilde; rệt trong h&agrave;nh động của thanh ni&ecirc;n Ph&uacute; Nhuận gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, c&oacute; đạo đức v&agrave; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, c&oacute; bản lĩnh văn h&oacute;a v&agrave; lối sống đẹp. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Quận Đo&agrave;n cũng đ&atilde; từng bước tham mưu tốt cho Quận ủy đối với c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ như: chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch, đ&agrave;o tạo v&agrave; bồi dưỡng tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n từ quận đến cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; nghi&ecirc;m t&uacute;c thảo luận v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến nhằm x&acirc;y dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, qua đ&oacute; x&aacute;c lập 10 chỉ ti&ecirc;u v&agrave; 03 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c đại biểu đ&atilde; tập trung, d&acirc;n chủ bầu chọn Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 với 29 đồng ch&iacute; v&agrave; 04 đồng ch&iacute; đại biểu ch&iacute;nh thức, 02 đồng ch&iacute; đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần X. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 cũng đ&atilde; bầu ra 09 đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, 02 đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n: Nguyễn Minh Tuấn v&agrave; Nguyễn Minh Tấn; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; Cường đắc cử B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; đồng thời, bầu ra Ủy ban kiểm tra với 07 đồng ch&iacute; v&agrave; do đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Tấn l&agrave;m Chủ nhiệm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Ban Chap hanh nhiem ky 2017 - 2022 ra mat Dai hoi" src="https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19554115_1868232706828647_2313806048664001641_n.jpg?oh=3a9498668f9e55153ffaafbe49ff39ab&amp;oe=59C51D4A" style="height:332px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quận Ph&uacute; Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 l&agrave; đại hội của sức trẻ, tr&iacute; tuệ, với kh&iacute; thế hăng h&aacute;i, thi đua s&ocirc;i nổi, với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Tuổi trẻ đo&agrave;n kết, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, hội nhập, chung sức x&acirc;y dựng quận Ph&uacute; Nhuận văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;