QUẬN 3: NGÀY HỘI THIẾU NHI SÁNG TẠO – NHÀ KHOA HỌC TƯƠNG LAI QUẬN 3 NĂM 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 18/6/2017 vừa qua Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ Quận 3 tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y hội Thiếu nhi s&aacute;ng tạo &ndash; Nh&agrave; khoa học tương lai&rdquo; Quận 3 năm 2017 diễn ra &nbsp;tại trường THCS Trương Quyền. Tại ng&agrave;y Hội c&aacute;c em thiếu nhi được tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi về khoa học, c&aacute;c hội thi như &ldquo;Ai kh&eacute;o tay hơn&rdquo;, &ldquo;S&aacute;ng tạo từ vật liệu t&aacute;i chế&rdquo;,&nbsp; hội thi &ldquo;Kiến thức Khoa học&rdquo;, c&ugrave;ng nhau thử t&agrave;i &ldquo;Bắn t&ecirc;n lửa nước&rdquo; với sự hỗ trợ kỹ thuật từ c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ trường Phổ th&ocirc;ng năng khiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội đ&atilde; tạo s&acirc;n chơi cho c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u, đồng thời tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c em thiếu nhi tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, tiếp cận, khơi dậy niềm đam m&ecirc;, hứng th&uacute; trong học tập với lĩnh vực Khoa học v&agrave; đời sống.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Quận Đo&agrave;n 3</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;