QUẬN 3: NGÀY HỘI THIẾU NHI SÁNG TẠO – NHÀ KHOA HỌC TƯƠNG LAI QUẬN 3 NĂM 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 18/6/2017 vừa qua Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ Quận 3 tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y hội Thiếu nhi s&aacute;ng tạo &ndash; Nh&agrave; khoa học tương lai&rdquo; Quận 3 năm 2017 diễn ra &nbsp;tại trường THCS Trương Quyền. Tại ng&agrave;y Hội c&aacute;c em thiếu nhi được tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi về khoa học, c&aacute;c hội thi như &ldquo;Ai kh&eacute;o tay hơn&rdquo;, &ldquo;S&aacute;ng tạo từ vật liệu t&aacute;i chế&rdquo;,&nbsp; hội thi &ldquo;Kiến thức Khoa học&rdquo;, c&ugrave;ng nhau thử t&agrave;i &ldquo;Bắn t&ecirc;n lửa nước&rdquo; với sự hỗ trợ kỹ thuật từ c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ trường Phổ th&ocirc;ng năng khiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y hội đ&atilde; tạo s&acirc;n chơi cho c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u, đồng thời tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c em thiếu nhi tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, tiếp cận, khơi dậy niềm đam m&ecirc;, hứng th&uacute; trong học tập với lĩnh vực Khoa học v&agrave; đời sống.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Quận Đo&agrave;n 3</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;