BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH HOA PHƯỢNG ĐỎ PHƯỜNG 9 QUẬN PHÚ NHUẬN TỔ CHỨC THĂM HỎI BA MÁ PHONG TRÀO HSSV VÀ TỔ CHỨC SÂN CHƠI THIẾU NHI

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Chiều ng&agrave;y 17/6/2017, c&aacute;c chiến sĩ Hoa phượng đỏ phường 9 tổ chức thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; ba Đặng Quốc Việt (Ba T&aacute;m Việt) - Ba m&aacute; phong tr&agrave;o Học sinh sinh vi&ecirc;n tại nh&agrave; ri&ecirc;ng của ba trong một con hẻm tr&ecirc;n đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Ph&uacute; Nhuận. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c chiến sĩ được tr&ograve; chuyện th&acirc;n mật với ba, được ba kể cho nghe nhiều c&acirc;u chuyện đẹp thời ba c&ograve;n hoạt động c&aacute;ch mạng, qua đ&oacute; ba cũng tiếp ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ba c&ograve;n tặng nhiều b&agrave;i thơ hay do ba tự s&aacute;ng t&aacute;c cho c&aacute;c chiến sĩ. Kết th&uacute;c buổi thăm hỏi, c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; tặng ba một phần qu&agrave; nhỏ với những lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất d&agrave;nh cho ba.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng ng&agrave;y, Ban chỉ huy chiến dịch đ&atilde; tổ chức s&acirc;n chơi tập thể cho c&aacute;c em thiếu nhi với nhiều tr&ograve; chơi th&uacute; vị như tr&ograve; chuyền banh bằng muỗng, tr&ograve; gia đ&igrave;nh... Đ&acirc;y l&agrave; một s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa gi&uacute;p c&aacute;c em được vui chơi thỏa th&iacute;ch sau một năm học d&agrave;i. Hoạt động thu h&uacute;t 40 em thiếu nhi tham gia. Kết th&uacute;c s&acirc;n chơi, mỗi em được nhận một phần qu&agrave; nhỏ từ ban tổ chức.</p> <p style="text-align: right;"><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tuyết Trinh</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;