Chị Nguyễn Thị Lương và những sáng kiến giúp đơn vị tiết kiệm hàng trăm triệu đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Bằng những kiến thức v&agrave; kinh nghiệm của m&igrave;nh, chị Nguyễn Thị Lương đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p cho đơn vị những s&aacute;ng kiến đem lại hiệu quả kinh tế cao. V&agrave; ch&iacute;nh nhờ những nỗ lực trong c&ocirc;ng việc m&agrave; chị vinh dự nhận được rất nhiều Giấy khen v&agrave; Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28361/FB_IMG_1495078708966.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng kiến trong c&ocirc;ng việc</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm, chị Nguyễn Thị Lương v&agrave;o l&agrave;m việc tại C&ocirc;ng ty Cổ phần chế biến H&agrave;ng xuất khẩu Cầu Tre &ndash; Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV. Sau 8 năm l&agrave;m việc tại c&ocirc;ng ty, nhận thấy qui tr&igrave;nh &eacute;p b&aacute;nh phổ nhĩ hiện tại kh&ocirc;ng c&ograve;n đ&aacute;p ứng kịp cho những đơn đặt h&agrave;ng, từ những g&igrave; đ&atilde; được học v&agrave; t&iacute;ch lũy trong qu&aacute; tr&igrave;nh đi l&agrave;m, chị Nguyễn Thị Lương đ&atilde; đưa ra s&aacute;ng kiến cải tạo lại khu&ocirc;n &eacute;p b&aacute;nh tr&agrave; phổ nhĩ. S&aacute;ng kiến của chị đ&atilde; cải tạo qui tr&igrave;nh cũ bằng c&aacute;ch cải tạo lại khu&ocirc;n b&aacute;nh gi&uacute;p c&ocirc;ng nh&acirc;n &eacute;p b&aacute;nh giảm bớt được thao t&aacute;c, năng suất &eacute;p b&aacute;nh tăng từ 8 b&aacute;nh/giờ l&ecirc;n 13 b&aacute;nh/giờ. Kết hợp với cải tạo khu&ocirc;n &eacute;p b&aacute;nh l&agrave; cải tiến c&ocirc;ng đoạn quấn vải bằng c&aacute;ch sử dụng rổ để hấp tr&agrave;, s&aacute;ng kiến n&agrave;y giảm bớt được 2 nh&acirc;n c&ocirc;ng tại c&ocirc;ng đoạn quấn vải.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thời gian đầu nghi&ecirc;n cứu v&agrave; bắt đầu &aacute;p dụng s&aacute;ng kiến v&agrave;o qui tr&igrave;nh sản xuất của xưởng gặp rất nhiều kh&oacute; khăn: mặc d&ugrave; đ&atilde; t&iacute;nh to&aacute;n rất kỹ nhưng vẫn kh&ocirc;ng thể biết được l&agrave; qui tr&igrave;nh mới sẽ cho ra được sản phẩm c&oacute; chất lượng giống như qui tr&igrave;nh cũ hay kh&ocirc;ng, phải thay đổi hầu như ho&agrave;n to&agrave;n qui tr&igrave;nh cũ th&igrave; mới c&oacute; được qui tr&igrave;nh mới&hellip; Với sự quyết t&acirc;m của m&igrave;nh, cộng với sự hổ trợ từ ban l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty v&agrave; bộ phận kỹ thuật th&igrave; s&aacute;ng kiến của chị cũng sớm được đưa v&agrave;o &aacute;p dụng trong sản xuất ở xưởng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến của chị Lương đ&atilde; đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu sản xuất, hiệu quả tiết kiệm trong 5 th&aacute;ng (t&iacute;nh từ l&uacute;c thực hiện th&aacute;ng 4/2012 đến cuối th&aacute;ng 8/2012 ) l&agrave; hơn 100 triệu đồng. Về thời gian lao động, qui tr&igrave;nh mới giảm được 2 nh&acirc;n c&ocirc;ng, giảm hơn 6000 giờ c&ocirc;ng sản xuất trong 5 th&aacute;ng (tương đương hơn 14000 giờ/năm).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chị Lương chia sẻ: &ldquo;Với mục đ&iacute;ch ban đầu l&agrave; l&agrave;m tăng năng suất của c&ocirc;ng đoạn v&agrave; đ&aacute;p ứng kịp thời cho đơn h&agrave;ng tại thời điểm đ&oacute; n&ecirc;n t&ocirc;i mới h&igrave;nh th&agrave;nh s&aacute;ng kiến, chỉ mong s&aacute;ng kiến của m&igrave;nh đem lại hiệu quả cho đơn vị&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i s&aacute;ng kiến tr&ecirc;n, chị Lương c&ograve;n l&agrave; chủ nh&acirc;n của s&aacute;ng kiến sử dụng m&aacute;y cắt hạt lựu của xưởng thực phẩm chế biến, cải tiến lại bộ dao cắt để cắt khổ qua &ocirc; vu&ocirc;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng Hooking thay cho cắt bằng tay thủ c&ocirc;ng. S&aacute;ng kiến n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p c&ocirc;ng ty tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng/10 th&aacute;ng &aacute;p dụng, n&acirc;ng cao năng suất lao động, giảm nh&acirc;n c&ocirc;ng, ổn định chất lượng sản phẩm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Người lao động giỏi</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo chị, để trở th&agrave;nh một người lao động giỏi th&igrave; người lao động cần phải nắm vững những kiến thức v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ, nắm vững những kỹ năng nghề nghiệp để đ&aacute;p ứng cho c&ocirc;ng việc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; mỗi người lao động phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n nỗ lực hết sức m&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc, mỗi c&aacute; nh&acirc;n phải đề cao tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n. Lu&ocirc;n c&oacute; tinh thần học hỏi, trao dồi kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tr&igrave;nh độ. Chị Lương chia sẻ về quan điểm của m&igrave;nh trong cuộc sống cũng như trong c&ocirc;ng việc l&agrave;: &ldquo;Nỗ lực hết m&igrave;nh, l&agrave;m việc hết m&igrave;nh, nhiệt t&igrave;nh với mọi người, sống khi&ecirc;m tốn nhất c&oacute; thể&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Cổ phần Chế biến H&agrave;ng xuất khẩu Cầu Tre, chị lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh, thường xuy&ecirc;n ph&aacute;t động những hoạt động v&agrave; phong tr&agrave;o &yacute; nghĩa, thiết thực để khẳng định vị tr&iacute; v&agrave; vai tr&ograve; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với những đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh trong thời gian l&agrave;m việc, chị Lương đ&atilde; nhận được rất nhiều giải thưởng cao qu&yacute;. Chị đạt danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; của Th&agrave;nh Đo&agrave;n (năm 2014 v&agrave; 2016), Giấy khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2015 &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm 2015&rdquo;, Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2016 đạt danh hiệu &ldquo;Thủ lĩnh Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố ti&ecirc;u biểu&rdquo;, Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam năm 2016 đạt danh hiệu &ldquo;Thủ lĩnh Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố ti&ecirc;u biểu&rdquo;, Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi của Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần 9 năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hiện nay chị đang l&agrave; Ph&oacute; trưởng xưởng Cầu Tre &ndash; Gia H&acirc;n, để c&oacute; được vị tr&iacute; như ng&agrave;y h&ocirc;m nay chị đ&atilde; phải trải qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc kh&aacute;c nhau: nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật, nh&acirc;n vi&ecirc;n thống k&ecirc;, thủ kho, QC&hellip; cho d&ugrave; ở bất k&igrave; vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc n&agrave;o th&igrave; chị vẫn ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh, lu&ocirc;n lu&ocirc;n học hỏi, trao dồi kỹ năng nghề nghiệp, t&iacute;ch lũy kinh nghiệm. V&agrave; ch&iacute;nh những kinh nghiệm m&agrave; chị t&iacute;ch lũy được từ nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc kh&aacute;c nhau đ&atilde; hổ trợ chị rất nhiều cho vị tr&iacute; mới m&agrave; chị đang đảm nhiệm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi được hỏi về th&ocirc;ng điệp m&agrave; chị muốn nhắn gởi đến mọi người, đặc biệt l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&igrave; chị chia sẻ: &ldquo;Mỗi người sẽ c&oacute; xuất ph&aacute;t điểm kh&aacute;c nhau, v&agrave; cho d&ugrave; ta xuất ph&aacute;t ở vị tr&iacute; như thế n&agrave;o th&igrave; h&atilde;y lu&ocirc;n cố gắng, nỗ lực để vươn đến th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;