Chị Nguyễn Thị Lương và những sáng kiến giúp đơn vị tiết kiệm hàng trăm triệu đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Bằng những kiến thức v&agrave; kinh nghiệm của m&igrave;nh, chị Nguyễn Thị Lương đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p cho đơn vị những s&aacute;ng kiến đem lại hiệu quả kinh tế cao. V&agrave; ch&iacute;nh nhờ những nỗ lực trong c&ocirc;ng việc m&agrave; chị vinh dự nhận được rất nhiều Giấy khen v&agrave; Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/5/28361/FB_IMG_1495078708966.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng kiến trong c&ocirc;ng việc</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm, chị Nguyễn Thị Lương v&agrave;o l&agrave;m việc tại C&ocirc;ng ty Cổ phần chế biến H&agrave;ng xuất khẩu Cầu Tre &ndash; Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV. Sau 8 năm l&agrave;m việc tại c&ocirc;ng ty, nhận thấy qui tr&igrave;nh &eacute;p b&aacute;nh phổ nhĩ hiện tại kh&ocirc;ng c&ograve;n đ&aacute;p ứng kịp cho những đơn đặt h&agrave;ng, từ những g&igrave; đ&atilde; được học v&agrave; t&iacute;ch lũy trong qu&aacute; tr&igrave;nh đi l&agrave;m, chị Nguyễn Thị Lương đ&atilde; đưa ra s&aacute;ng kiến cải tạo lại khu&ocirc;n &eacute;p b&aacute;nh tr&agrave; phổ nhĩ. S&aacute;ng kiến của chị đ&atilde; cải tạo qui tr&igrave;nh cũ bằng c&aacute;ch cải tạo lại khu&ocirc;n b&aacute;nh gi&uacute;p c&ocirc;ng nh&acirc;n &eacute;p b&aacute;nh giảm bớt được thao t&aacute;c, năng suất &eacute;p b&aacute;nh tăng từ 8 b&aacute;nh/giờ l&ecirc;n 13 b&aacute;nh/giờ. Kết hợp với cải tạo khu&ocirc;n &eacute;p b&aacute;nh l&agrave; cải tiến c&ocirc;ng đoạn quấn vải bằng c&aacute;ch sử dụng rổ để hấp tr&agrave;, s&aacute;ng kiến n&agrave;y giảm bớt được 2 nh&acirc;n c&ocirc;ng tại c&ocirc;ng đoạn quấn vải.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thời gian đầu nghi&ecirc;n cứu v&agrave; bắt đầu &aacute;p dụng s&aacute;ng kiến v&agrave;o qui tr&igrave;nh sản xuất của xưởng gặp rất nhiều kh&oacute; khăn: mặc d&ugrave; đ&atilde; t&iacute;nh to&aacute;n rất kỹ nhưng vẫn kh&ocirc;ng thể biết được l&agrave; qui tr&igrave;nh mới sẽ cho ra được sản phẩm c&oacute; chất lượng giống như qui tr&igrave;nh cũ hay kh&ocirc;ng, phải thay đổi hầu như ho&agrave;n to&agrave;n qui tr&igrave;nh cũ th&igrave; mới c&oacute; được qui tr&igrave;nh mới&hellip; Với sự quyết t&acirc;m của m&igrave;nh, cộng với sự hổ trợ từ ban l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng ty v&agrave; bộ phận kỹ thuật th&igrave; s&aacute;ng kiến của chị cũng sớm được đưa v&agrave;o &aacute;p dụng trong sản xuất ở xưởng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến của chị Lương đ&atilde; đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu sản xuất, hiệu quả tiết kiệm trong 5 th&aacute;ng (t&iacute;nh từ l&uacute;c thực hiện th&aacute;ng 4/2012 đến cuối th&aacute;ng 8/2012 ) l&agrave; hơn 100 triệu đồng. Về thời gian lao động, qui tr&igrave;nh mới giảm được 2 nh&acirc;n c&ocirc;ng, giảm hơn 6000 giờ c&ocirc;ng sản xuất trong 5 th&aacute;ng (tương đương hơn 14000 giờ/năm).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chị Lương chia sẻ: &ldquo;Với mục đ&iacute;ch ban đầu l&agrave; l&agrave;m tăng năng suất của c&ocirc;ng đoạn v&agrave; đ&aacute;p ứng kịp thời cho đơn h&agrave;ng tại thời điểm đ&oacute; n&ecirc;n t&ocirc;i mới h&igrave;nh th&agrave;nh s&aacute;ng kiến, chỉ mong s&aacute;ng kiến của m&igrave;nh đem lại hiệu quả cho đơn vị&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i s&aacute;ng kiến tr&ecirc;n, chị Lương c&ograve;n l&agrave; chủ nh&acirc;n của s&aacute;ng kiến sử dụng m&aacute;y cắt hạt lựu của xưởng thực phẩm chế biến, cải tiến lại bộ dao cắt để cắt khổ qua &ocirc; vu&ocirc;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng Hooking thay cho cắt bằng tay thủ c&ocirc;ng. S&aacute;ng kiến n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p c&ocirc;ng ty tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng/10 th&aacute;ng &aacute;p dụng, n&acirc;ng cao năng suất lao động, giảm nh&acirc;n c&ocirc;ng, ổn định chất lượng sản phẩm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Người lao động giỏi</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo chị, để trở th&agrave;nh một người lao động giỏi th&igrave; người lao động cần phải nắm vững những kiến thức v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ, nắm vững những kỹ năng nghề nghiệp để đ&aacute;p ứng cho c&ocirc;ng việc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; mỗi người lao động phải lu&ocirc;n lu&ocirc;n nỗ lực hết sức m&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc, mỗi c&aacute; nh&acirc;n phải đề cao tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n. Lu&ocirc;n c&oacute; tinh thần học hỏi, trao dồi kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tr&igrave;nh độ. Chị Lương chia sẻ về quan điểm của m&igrave;nh trong cuộc sống cũng như trong c&ocirc;ng việc l&agrave;: &ldquo;Nỗ lực hết m&igrave;nh, l&agrave;m việc hết m&igrave;nh, nhiệt t&igrave;nh với mọi người, sống khi&ecirc;m tốn nhất c&oacute; thể&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Cổ phần Chế biến H&agrave;ng xuất khẩu Cầu Tre, chị lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh, thường xuy&ecirc;n ph&aacute;t động những hoạt động v&agrave; phong tr&agrave;o &yacute; nghĩa, thiết thực để khẳng định vị tr&iacute; v&agrave; vai tr&ograve; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với những đ&oacute;ng g&oacute;p của m&igrave;nh trong thời gian l&agrave;m việc, chị Lương đ&atilde; nhận được rất nhiều giải thưởng cao qu&yacute;. Chị đạt danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; của Th&agrave;nh Đo&agrave;n (năm 2014 v&agrave; 2016), Giấy khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2015 &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm 2015&rdquo;, Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2016 đạt danh hiệu &ldquo;Thủ lĩnh Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố ti&ecirc;u biểu&rdquo;, Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam năm 2016 đạt danh hiệu &ldquo;Thủ lĩnh Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố ti&ecirc;u biểu&rdquo;, Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi của Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần 9 năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hiện nay chị đang l&agrave; Ph&oacute; trưởng xưởng Cầu Tre &ndash; Gia H&acirc;n, để c&oacute; được vị tr&iacute; như ng&agrave;y h&ocirc;m nay chị đ&atilde; phải trải qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc kh&aacute;c nhau: nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật, nh&acirc;n vi&ecirc;n thống k&ecirc;, thủ kho, QC&hellip; cho d&ugrave; ở bất k&igrave; vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc n&agrave;o th&igrave; chị vẫn ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh, lu&ocirc;n lu&ocirc;n học hỏi, trao dồi kỹ năng nghề nghiệp, t&iacute;ch lũy kinh nghiệm. V&agrave; ch&iacute;nh những kinh nghiệm m&agrave; chị t&iacute;ch lũy được từ nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng việc kh&aacute;c nhau đ&atilde; hổ trợ chị rất nhiều cho vị tr&iacute; mới m&agrave; chị đang đảm nhiệm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi được hỏi về th&ocirc;ng điệp m&agrave; chị muốn nhắn gởi đến mọi người, đặc biệt l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&igrave; chị chia sẻ: &ldquo;Mỗi người sẽ c&oacute; xuất ph&aacute;t điểm kh&aacute;c nhau, v&agrave; cho d&ugrave; ta xuất ph&aacute;t ở vị tr&iacute; như thế n&agrave;o th&igrave; h&atilde;y lu&ocirc;n cố gắng, nỗ lực để vươn đến th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;